ELISA-detektion av MPO-DNA-komplex i mänsklig plasma är felbenägen och ger begränsad information om neutrofila extracellulära fällor bildade in vivo

ELISA-detektion av MPO-DNA-komplex i mänsklig plasma är felbenägen och ger begränsad information om neutrofila extracellulära fällor bildade in vivo
Under de föregående åren har neutrofila extracellulära fällor (NET) bevisats bidra till tillstånd av akut och kontinuerlig inflammatorisk sjukdom. De består av utdriven kromatin och pryds av neutrofila proteiner.
På grund av detta faktum har utvärderingen av DNA -komplex med myeloperoxidas ( MPO ) av  ELISA blivit  en vacker enhet för att mäta NET -bildning i in vitro- och in vivo -prover. När vi väl använde ett broadcast  MPO -DNA  ELISA  -protokoll och inkluderade en isotyphantering för anti -MPO  -beläggningsantikroppen, märkte vi överdriven analysspecificitet för in vitro -färdiga NET -prover, medan specificiteten för in vivo -plasmaprover var låg.
Förutom detekterade analysen inte in vitro  -genererade MPO -DNA -komplex när de spetsades in i plasma. På grund av detta faktum kom vi ner för att förbättra specificiteten hos  MPO -DNA  ELISA  för plasmaprover. Vi upptäckte att användning av Fab -fragment eller immunglobuliner från helt olika arter eller reversering av antikroppsparet ledde till både en överdriven bakgrund eller en låg dynamisk variation av detektion som inte förbättrade specificiteten för plasmaprover.
Dessutom har användning av ökade plasmaspädningar eller förklaring av plasmainimmunoglobuliner varit ineffektiv. Slutligen upptäckte vi {att a} industriellt reagens avsett att dämma humana antimuskkroppar mot mus och multivalenta ämnen ökade detektionsfönstret mellan  MPO-  antikroppen och isotyphantering för extremt utspädd plasma.
Vi använde detta modifierade  ELISA  -protokoll för att undersöka  MPO -DNA -komplex i mänskliga blodprov av akuta och kontinuerliga inflammatoriska situationer. Medan markörer för neutrofilaktivering och NET -bildning motsvarande  MPO , elastas och citrullinerat histon H3 korrelerade avsevärt, märkte vi ingen korrelation med graderna av  MPO -DNA -komplex.
På grund av detta faktum drar vi slutsatsen att  ELISA -mätningar  av  MPO -DNA -komplex i mänsklig plasma är extremt tveksamma när det gäller specificitet av NET -detektion. I allmänhet borde plasmaanalyser av  ELISA extra ofta omfamna isotypkontroller för antikroppar för att avslöja målspecificitet.

JAK3 och PI3K förmedlar de undertryckande resultaten av interferon tau på neutrofila extracellulära fällor under hela peri-implantationsintervallet

Interferon tau (IFNτ) är det huvudsakliga moderns tecken på att vara gravid hos idisslare och modulerar förmågan hos olika immunceller, tillsammans med neutrofiler. Neutrofila extracellulära fällor (NET) är en av många viktiga försvarsmekanismer för neutrofiler.
Vid denna undersökning märkte vi ökad (p <0,01) ex-vivo NET-extrudering av blodneutrofiler från dag 16-18, som satte upp syntetisk insemination (AI) hos icke-inseminerade och inseminerade icke-dräktiga kor i jämförelse med dräktiga kor. In vitro -undersökning bekräftade dessutom att IFNτ hämmar bildandet av NET i dos- och tidsberoende metod.
Botten (p <0,01) NET-bildningen och det bästa (p <0,01) mRNA-uttrycket (RT-PCR) för IFNτ-stimulerade gener (ISG15, OAS1, MX1) har märkts när neutrofil inkuberades med 9 ng/ml IFNτ i 3,5 timmar .
Signalkaskader som förmedlar IFNτ -försämring av NETs -bildning har erkänts med hjälp av hämmare av JAK2, JAK3, p38, PI3K/Akt och MAPK/Erk. IFNτ sänkte (p <0,01) mRNA-uttrycket (RT-PCR) och fokus ( ELISA ) för gener och proteiner som medierar bildandet av NET i blodneutrofiler tillsammans med histoner (H1, H2), neutrofilt elastas (NE) och myeloperoxidas ( MPO ) .
Ändå har resultaten av IFNτ på dessa gener och proteiner utrotats i närvaro av JAK3- eller PI3K -hämmare. Immunocytokemi undersöker ytterligare bekräftat robust  MPO -tecken i närvaro av JAK3- eller PI3K -hämmare jämfört med optimistisk hantering (PC, IFNτ ensam). Resultaten pekar på att IFNτ försämrar bildandet av NET med JAK3 och PI3K och därmed viktigt för lönsam implantation och institution för att vara dräktig hos kor.

Överdriven omgivningstemperatur förvärrar experimentella autoimmuna uveit -tecken

Huruvida omgivningstemperaturen påverkar immunsvaret som resulterar i uveit är okänt. Vi undersökte således om omgivningstemperaturen påverkar tecknen på experimentell autoimmun uveit (EAU) hos möss eller inte och undersökte genomförbara mekanismer. C57BL/6-möss har lagrats vid en standard (22 ° C) eller hög temperatur (30 ° C) i två veckor och har sedan immuniserats med humant interfotoceptor-retinoidbindande protein (IRBP651-670) peptid för att inducera EAU.
Histologiska justeringar har övervakats för att bedöma svårighetsgraden av uveit. Frekvensen för Thl -celler och Th17 -celler mättes med cirkulerande cytometri (FCM). Uttrycket av IFN-y och IL-17A mRNA mättes med realtid qPCR. Tekniken för neutrofila extracellulära fällor (NET) kvantifierades genom enzymkopplad immunosorbentanalys ( ELISA ).
Differentialmetaboliter inom plasman hos mössen som lagrats inom de ovannämnda två omgivningstemperaturerna har mätts med hjälp av ultrahögpresterande vätskekromatografi trippel kvadrupol masspektrometri quadrupol tid för flygmasspektrometri (UHPLC-QQQ/MS). De differentialmetaboliter som känns igen har använts för att bedöma deras resultat på differentiering av Th1- och Th17 -celler och teknik för NET in vitro.
Resultaten bekräftade att EAU -möss lagrade vid överdriven temperatur skickade en extra extrem histopatologisk manifestation av uveit än möss som lagrats vid en standardtemperatur. En avsevärt förhöjd frekvens av Thl- och Th17-celler i anslutning till ett uppreglerat uttryck av IFN-y och IL-17A-mRNA märktes i mjältlymfocyterna och näthinnorna hos EAU-möss vid överdriven temperatur.
Uttrycket av NET, vilket framgår av myeloperoxidas ( MPO ) och neutrofilt elastas (NE), var avsevärt förhöjt i serum och supernatanter av neutrofiler från EAU -möss lagrade vid för hög temperatur i jämförelse med den konventionella temperaturgruppen.
Metaboliterna i plasma från EAU-möss, fumarsyra och ravsyra, har ökat markant inom gruppen för höga temperaturer och kommer att inducera tekniken för NET via NADPH-oxidasberoende väg, men påverkade inte frekvensen av Th1 och Th17 -celler.
Våra resultat rekommenderar att en förhöjd omgivningstemperatur är en hotfråga vid uveit. Det är relaterat till induktion av Th1- och Th17-celler utöver tekniken för NET som kan förmedlas av den NADPH-oxidasberoende vägen.

Simvastatin dämpar akut lungskada genom aktivering av A2B -adenosinreceptor

För att upptäcka skyddsmekanismen för simvastatin vid akut lungskada (ALI) användes den lipopolysackarid (LPS) inducerade (5 mg/kg) ALI -råttdockan för att titta på resultaten av simvastatin. Efter simvastatinbehandling gjordes den histopatologiska analysen av lungvävnader med användning av hematoxylin och eosin (H&E) -färgning.
Dessutom har myeloperoxidas ( MPO ) träning och graderna av tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-α), interleukin-1 beta (IL-1β) och IL-10 beslutats av  ELISA . Blodbensinanalyser av arteriella blodprover har utförts för att utvärdera lungbensinförändringen. Vidare är neutrofilberoende och fullständigt proteininnehållsmaterial har bestämts inom bronkoalveolär sköljvätska (BAL). Förhållandet fuktig lung till torr lunga (W/D) och alveolär vätskeclearance (AFC) har beräknats för att uppskatta svårighetsgraden av ödem.
Slutligen har graderna av A2BAR, CFTR, claudin4 och claudin18 dessutom mätts med qRT-PCR och Western blotting. Simvastatinbehandling, i en dosrelaterad metod, förbättrade markant den histologiska skadan på lungorna och minskade graderna av TNF-α, IL-1β och förhöjt IL-10 i LPS-inducerad ALI. Dessutom lindrades pulmonell neutrofilberoende. Bortsett från bekräftade ett minskat förhållande av W/D -lunga dessutom simvastatininterventionen.

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 511

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 709

Chicken Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Ch-48T 48T
EUR 508
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Chicken Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Chicken Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Ch-96T 96T
EUR 661
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Chicken Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Hu-48T 48T
EUR 376
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Hu-96T 96T
EUR 480
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Mu-48T 48T
EUR 489
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Mu-96T 96T
EUR 635
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Porcine Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-p-48T 48T
EUR 547
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Porcine Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Porcine Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-p-96T 96T
EUR 715
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Porcine Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Ra-48T 48T
EUR 508
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Ra-96T 96T
EUR 661
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Chicken Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Ch-48Tests 48 Tests
EUR 534

Chicken Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Ch-96Tests 96 Tests
EUR 742

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 378

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 519

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 511

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 709

Porcine Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-p-48Tests 48 Tests
EUR 580

Porcine Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-p-96Tests 96 Tests
EUR 807

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 534

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 742

Dog Complement 3(C3)ELISA Kit

CSB-EL003888DO-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Dog Complement 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Dog Complement 3(C3)ELISA Kit

1-CSB-EL003888DO
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Dog Complement 3(C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Dog Complement C3 Convertase ELISA kit

E08C2699-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement C3 Convertase ELISA kit

E08C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement C3 Convertase ELISA kit

E08C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Gu-48Tests 48 Tests
EUR 557

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Gu-96Tests 96 Tests
EUR 775

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Gu-48T 48T
EUR 549
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Guinea pig Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Gu-96T 96T
EUR 718
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Guinea pig Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Gu-48Tests 48 Tests
EUR 583

Guinea pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Gu-96Tests 96 Tests
EUR 811

Dog Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx250004-96tests 96 tests
EUR 864

Pig C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0025Pi 1 Kit
EUR 717

Bovine C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0043Bo 1 Kit
EUR 717

Rat C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0136Ra 1 Kit
EUR 571

Mouse C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0195Mo 1 Kit
EUR 571

Human C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0314Hu 1 Kit
EUR 563

Mouse C3(Complement C3) ELISA Kit

EM0319 96T
EUR 524.1
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 1.875 ng/ml

Human C3(Complement C3) ELISA Kit

EH0661 96T
EUR 524.1
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 4.688 ng/ml

Monkey C3(Complement C3) ELISA Kit

EMK0109 96T
EUR 567.6
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Ape;Sensitivity: 3.75 ng/ml

Bovine Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02912b 96 Tests
EUR 928

Human Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02915h 96 Tests
EUR 824

Mouse Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02917m 96 Tests
EUR 865

Complement C3 ELISA kit

55R-1888 1 kit
EUR 743
Description: ELISA kit for the detection of Complement C3 in the research laboratory

C3 ELISA Kit| Monkey Complement C3 ELISA Kit

EF012769 96 Tests
EUR 689

C3 ELISA Kit| Mouse Complement C3 ELISA Kit

EF012781 96 Tests
EUR 689

Human Complement C3 (C3)

1-CSB-RP105994h
 • EUR 380.00
 • EUR 214.00
 • EUR 1309.00
 • EUR 560.00
 • EUR 873.00
 • EUR 262.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Complement C3(C3),partial expressed in E.coli

Rat Complement C3 (C3)

1-CSB-YP360475RA
 • EUR 504.00
 • EUR 265.00
 • EUR 1832.00
 • EUR 763.00
 • EUR 1216.00
 • EUR 334.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Rat Complement C3(C3) ,partial expressed in Yeast

Mouse Complement C3 (C3)

1-CSB-EP365507MO
 • EUR 505.00
 • EUR 265.00
 • EUR 1827.00
 • EUR 766.00
 • EUR 1218.00
 • EUR 335.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Mouse Complement C3(C3),partial expressed in E.coli

Bovine Complement C3 (C3)

1-CSB-EP647263BO
 • EUR 611.00
 • EUR 309.00
 • EUR 1827.00
 • EUR 939.00
 • EUR 1218.00
 • EUR 397.00
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Bovine Complement C3(C3),partial expressed in E.coli

Complement C3 (C3) Antibody

abx023305-10ml 10 ml
EUR 300

complement C3 (C3) Antibody

abx432531-200ul 200 ul
EUR 286

complement C3 (C3) Antibody

abx432532-200ul 200 ul
EUR 286

Dog C3 ELISA Kit

E-40C3 1 x 96 well plate
EUR 370

Rabbit Complement C3 alpha chain, C3 ELISA KIT

ELI-02916Ra 96 Tests
EUR 928

Complement C3 Assay Kit

abx098417-BeckmanR160ml1R215ml1 Beckman; R1: 60ml×1 R2: 15ml×1
EUR 269

Complement C3 Assay Kit

abx098417-Hitachi7020R140ml1R210ml1 Hitachi 7020; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1
EUR 237

Complement C3 Assay Kit

abx098417-Hitachi7060R140ml1R210ml1 Hitachi 7060; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1
EUR 237

Complement C3 Assay Kit

abx098417-Hitachi7170R140ml1R210ml1 Hitachi 7170; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1
EUR 237

Complement C3 Assay Kit

abx098417-UniversalR132ml1R28ml1 Universal; R1: 32ml×1 R2: 8ml×1
EUR 237

Dog C3 Nephritic Factor C3 ELISA kit

E08C2692-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine C3 Nephritic Factor C3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog C3 Nephritic Factor C3 ELISA kit

E08C2692-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine C3 Nephritic Factor C3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog C3 Nephritic Factor C3 ELISA kit

E08C2692-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine C3 Nephritic Factor C3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Complement C3 Convertase (C3) Antibody

20-abx129535
 • EUR 411.00
 • EUR 133.00
 • EUR 1135.00
 • EUR 551.00
 • EUR 314.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Complement C3 Convertase (C3) Antibody

20-abx102334
 • EUR 356.00
 • EUR 133.00
 • EUR 996.00
 • EUR 495.00
 • EUR 300.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Complement C3 Convertase (C3) Antibody

20-abx270259
 • EUR 467.00
 • EUR 537.00
 • EUR 272.00
 • EUR 815.00
 • EUR 356.00
 • 100 tests
 • 200 tests
 • 25 tests
 • 500 tests
 • 50 tests

Complement C3 antibody

10R-7446 100 ul
EUR 393
Description: Mouse monoclonal Complement C3 antibody

Complement C3 antibody

10R-7447 100 ul
EUR 393
Description: Mouse monoclonal Complement C3 antibody

Complement C3 antibody

20-S0503GND1-D0 10 ml
EUR 138
Description: Goat polyclonal Human Complement C3 antibody

Complement C3 antibody

20-S0511G000-S4 1 ml
EUR 133
Description: Goat polyclonal Complement C3 antibody

Complement C3 antibody

20-S0511G000-V0 10 ml
EUR 133
Description: Goat polyclonal Human Complement C3 antibody

Complement C3 antibody

20-S5060GOOO-S4 10 ml
EUR 116
Description: Goat polyclonal Human Complement C3 antibody

Complement C3 antibody

10R-2963 100 ug
EUR 265
Description: Mouse monoclonal C3 antibody

Complement C3 antibody

70R-10688 1 ml
EUR 348
Description: Rabbit polyclonal Complement C3 antibody

Complement C3 antibody

10-1813 200 ul
EUR 543
Description: Mouse monoclonal Complement C3 antibody

Complement C3 antibody

70R-12569 100 ul
EUR 457
Description: Affinity purified Rabbit polyclonal Complement C3 antibody

Complement C3 protein

30-1086 100 ug
EUR 201
Description: Purified native Human Complement C3 protein

Complement C3 protein

32C-CP1036U 250 ug
EUR 424
Description: Purified Complement C3 protein isolated from human plasma

Complement C3 antibody

88R-7581 1 ml
EUR 165
Description: Goat polyclonal Complement C3 antiserum

Human Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08665h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, urine, saliva. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08665h
 • EUR 602.00
 • EUR 4238.00
 • EUR 2256.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, urine, saliva. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08666r-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rat Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rat Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08666r
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rat Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Mouse Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08667m-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Mouse Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08667m
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08668Rb-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rabbit Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08668Rb
 • EUR 967.00
 • EUR 5925.00
 • EUR 3134.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rabbit Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Fish Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E09727s-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Fish Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Fish Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E09727s
 • EUR 967.00
 • EUR 5925.00
 • EUR 3134.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Fish Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Pig Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E06920p-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Pig Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Pig Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E06920p
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Pig Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Monkey Complement 3(C3)ELISA Kit

CSB-E16528Mk-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Monkey Complement 3 (C3) in samples from serum, plasma, cell culture supernates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Monkey Complement 3(C3)ELISA Kit

1-CSB-E16528Mk
 • EUR 900.00
 • EUR 5476.00
 • EUR 2900.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Monkey Complement 3(C3) in samples from serum, plasma, cell culture supernates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Goat Complement 3(C3)ELISA Kit

CSB-E16531G-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Goat Complement 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Goat Complement 3(C3)ELISA Kit

1-CSB-E16531G
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Goat Complement 3(C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0167RT-48T 48T
EUR 317

Rat Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0167RT-96T 96T
EUR 496

Human Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0390HM-48T 48T
EUR 289

Human Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0390HM-96T 96T
EUR 466

Mouse Complement 3(C3)ELISA Kit   

GA-E0445MS-48T 48T
EUR 336

Mouse Complement 3(C3)ELISA Kit   

GA-E0445MS-96T 96T
EUR 534

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

GA-E0056RB-48T 48T
EUR 326

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

GA-E0056RB-96T 96T
EUR 524

Human Complement C3 AssayMax ELISA Kit

EC2101-1 96 Well Plate
EUR 417

Human Complement C3 AssayMax ELISA Kit

EC3201-1 96 Well Plate
EUR 396

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

201-12-0374 96 tests
EUR 440
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

QY-E30246 96T
EUR 374

Rat Complement 3(C3)ELISA Kit

QY-E11485 96T
EUR 374

Mouse Complement 3(C3)ELISA Kit

QY-E20366 96T
EUR 361

Human Complement 3(C3)ELISA Kit

QY-E04093 96T
EUR 361

ELISA kit for Human Complement C3

EK2365 96 tests
EUR 536
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Human Complement C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

ELISA kit for Bovine Complement C3

EK2367 96 tests
EUR 670
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Bovine Complement C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

ELISA kit for Mouse Complement C3

EK2368 96 tests
EUR 553
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Mouse Complement C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Canine C3(Complement 3) ELISA Kit

ECA0004 96T
EUR 567.6
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Canine;Sensitivity: 1.875 ng/ml

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-02637M1 96T
EUR 493

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-02637M2 48T
EUR 342

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-03810H1 96T
EUR 478

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-03810H2 48T
EUR 329

Salmon Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-00294F1 96T
EUR 458

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-00624R1 96T
EUR 442

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-00624R2 48T
EUR 293

PoFAine Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01214P1 96T
EUR 442

PoFAine Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01214P2 48T
EUR 293

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01760R1 96T
EUR 464

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01760R2 48T
EUR 313

Rat Complement C3 Convertase ELISA kit

E02C2699-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Complement C3 Convertase ELISA kit

E02C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Complement C3 Convertase ELISA kit

E02C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Complement C3 Convertase ELISA kit

E09C2699-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Complement C3 Convertase ELISA kit

E09C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Complement C3 Convertase ELISA kit

E09C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Complement C3 Convertase ELISA kit

E01C2699-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Complement C3 Convertase ELISA kit

E01C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Complement C3 Convertase ELISA kit

E01C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Complement C3 Convertase ELISA kit

E04C2699-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Complement C3 Convertase ELISA kit

E04C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Complement C3 Convertase ELISA kit

E04C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Complement C3 Convertase ELISA kit

E03C2699-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Complement C3 Convertase ELISA kit

E03C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Complement C3 Convertase ELISA kit

E03C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E07C2699-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E07C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E07C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Complement C3 Convertase ELISA kit

E06C2699-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Complement C3 Convertase ELISA kit

E06C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Complement C3 Convertase ELISA kit

E06C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

C3 ELISA Kit (Dog) (OKCD06288)

OKCD06288 96 Wells
EUR 1001
Description: Description of target: Complement component C3 plays a central role in the activation of complement system. Its activation is required for both classical and alternative complement activation pathways. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate alpha and beta subunits that form the mature protein, which is then further processed to generate numerous peptide products. The C3a peptide, also known as the C3a anaphylatoxin, modulates inflammation and possesses antimicrobial activity. Mutations in this gene are associated with atypical hemolytic uremic syndrome and age-related macular degeneration in human patients.;Species reactivity: Dog;Application: ELISA;Assay info: ;Sensitivity: < 1.29ng/mL

C3 ELISA Kit (Dog) (OKIA00023)

OKIA00023 96 Wells
EUR 505
Description: Description of target: ;Species reactivity: Dog;Application: ELISA;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA;Sensitivity: 0.947 ng/ml

Dog Apolipoprotein C3 ELISA kit

E08A0516-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Apolipoprotein C3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Apolipoprotein C3 ELISA kit

E08A0516-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Apolipoprotein C3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Apolipoprotein C3 ELISA kit

E08A0516-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Apolipoprotein C3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Complement C3 Convertase (C3) Antibody Pair

20-abx370178
 • EUR 1428.00
 • EUR 926.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests

Complement C3 Convertase (C3) Antibody Pair

20-abx370709
 • EUR 1622.00
 • EUR 1038.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests

Complement C3 Beta Chain (C3) Antibody

abx019059-100ug 100 ug
EUR 342

Complement C3 Beta Chain (C3) Antibody

abx019060-100ug 100 ug
EUR 342

Complement C3 Convertase (C3) Antibody (Biotin)

20-abx271793
 • EUR 398.00
 • EUR 230.00
 • EUR 1080.00
 • EUR 537.00
 • EUR 314.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Complement C3 Convertase (C3) Antibody (FITC)

20-abx273758
 • EUR 411.00
 • EUR 230.00
 • EUR 1163.00
 • EUR 565.00
 • EUR 314.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Complement C3 Convertase CLIA Kit

20-abx496362
 • EUR 7973.00
 • EUR 4246.00
 • EUR 981.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Cattle Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Bo-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5098.02
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Cattle Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Cattle Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Bo-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 507.48
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Cattle Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Cattle Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Bo-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 682.12
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Cattle Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Cattle Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Bo-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2769.54
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Cattle Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Cattle Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

4-SEA861Bo
 • EUR 5149.00
 • EUR 2720.00
 • EUR 683.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Cattle Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Gallus Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Ga-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 4626.78
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Gallus Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Gallus Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Ga-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 468.68
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Gallus Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Gallus Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Ga-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 626.68
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Gallus Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Gallus Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Ga-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2520.06
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Gallus Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Gallus Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

4-SEA861Ga
 • EUR 4677.00
 • EUR 2471.00
 • EUR 627.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Gallus Complement Component 3 (C3) in samples from Serum, plasma and other biological fluids. with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 3023.26
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 336.62
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 438.03
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 1671.14
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

4-SEA861Hu
 • EUR 3074.00
 • EUR 1622.00
 • EUR 439.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Mu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 4391.16
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Mu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 449.27
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Mu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 598.96
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Mu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2395.32
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

4-SEA861Mu
 • EUR 4442.00
 • EUR 2346.00
 • EUR 599.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Mouse Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5098.02
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 507.48
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 682.12
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2769.54
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

4-SEA861Po
 • EUR 5149.00
 • EUR 2720.00
 • EUR 683.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in samples from Serum, plasma and other biological fluids. with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Ra-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 4626.78
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Complement Component 3 (C3) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Ra-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 468.68
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Complement Component 3 (C3) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Ra-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 626.68
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Complement Component 3 (C3) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Ra-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2520.06
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Complement Component 3 (C3) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

4-SEA861Ra
 • EUR 4677.00
 • EUR 2471.00
 • EUR 627.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Rat Complement Component 3 (C3) in samples from Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human Complement C3 Convertase (C3c) ELISA Kit

SEA758Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 3815.2
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Complement C3 Convertase (C3c) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Complement C3 Convertase (C3c) ELISA Kit

SEA758Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 401.84
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Complement C3 Convertase (C3c) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Complement C3 Convertase (C3c) ELISA Kit

SEA758Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 531.2
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Complement C3 Convertase (C3c) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Complement C3 Convertase (C3c) ELISA Kit

SEA758Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2090.4
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Complement C3 Convertase (C3c) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Complement C3 Convertase (C3c) ELISA Kit

4-SEA758Hu
 • EUR 3866.00
 • EUR 2041.00
 • EUR 532.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Complement C3 Convertase (C3c) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Mouse Complement C3 Convertase (C3c) ELISA Kit

SEA758Mu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 4391.16
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Complement C3 Convertase (C3c) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Mouse Complement C3 Convertase (C3c) ELISA Kit

SEA758Mu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 449.27
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Complement C3 Convertase (C3c) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Mouse Complement C3 Convertase (C3c) ELISA Kit

SEA758Mu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 598.96
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Complement C3 Convertase (C3c) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Mouse Complement C3 Convertase (C3c) ELISA Kit

SEA758Mu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2395.32
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Complement C3 Convertase (C3c) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.
I synnerhet sänkte simvastatin graderna av A2BAR, CFTR och claudin18 men uppreglerade claudin4 i lungvävnader. Dessutom motverkade terapi med PSB1115, en antagonist av A2BAR, den skyddande effekten av simvastatin vid ALI. Vår undersökning visar att simvastatin har en skyddande effekt i motsats till LPS-inducerad ALI genom att aktivera A2BAR och måste utnyttjas som ett nytt terapeutiskt mål för behandling av ALI.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Related Post

Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon cinnamon) bark extract attenuates doxorubicin induced cardiotoxicity in Wistar rats

Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon kanel) barkextrakt dämpar doxorubicininducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttorCinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon kanel) barkextrakt dämpar doxorubicininducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttor

Antitumöreffekten av doxorubicin hindras av den kumulativa dosberoende kardiotoxiciteten som induceras av reaktiva syrearter under hela dess metabolism. Eftersom  Cinnamomum zeylanicum  har bekräftat antioxidantpotentialen, var målet med denna undersökning att undersöka den kardioskyddande