ELISA-detektion av MPO-DNA-komplex i mänsklig plasma är felbenägen och ger begränsad information om neutrofila extracellulära fällor bildade in vivo

ELISA-detektion av MPO-DNA-komplex i mänsklig plasma är felbenägen och ger begränsad information om neutrofila extracellulära fällor bildade in vivo
Under de föregående åren har neutrofila extracellulära fällor (NET) bevisats bidra till tillstånd av akut och kontinuerlig inflammatorisk sjukdom. De består av utdriven kromatin och pryds av neutrofila proteiner.
På grund av detta faktum har utvärderingen av DNA -komplex med myeloperoxidas ( MPO ) av  ELISA blivit  en vacker enhet för att mäta NET -bildning i in vitro- och in vivo -prover. När vi väl använde ett broadcast  MPO -DNA  ELISA  -protokoll och inkluderade en isotyphantering för anti -MPO  -beläggningsantikroppen, märkte vi överdriven analysspecificitet för in vitro -färdiga NET -prover, medan specificiteten för in vivo -plasmaprover var låg.
Förutom detekterade analysen inte in vitro  -genererade MPO -DNA -komplex när de spetsades in i plasma. På grund av detta faktum kom vi ner för att förbättra specificiteten hos  MPO -DNA  ELISA  för plasmaprover. Vi upptäckte att användning av Fab -fragment eller immunglobuliner från helt olika arter eller reversering av antikroppsparet ledde till både en överdriven bakgrund eller en låg dynamisk variation av detektion som inte förbättrade specificiteten för plasmaprover.
Dessutom har användning av ökade plasmaspädningar eller förklaring av plasmainimmunoglobuliner varit ineffektiv. Slutligen upptäckte vi {att a} industriellt reagens avsett att dämma humana antimuskkroppar mot mus och multivalenta ämnen ökade detektionsfönstret mellan  MPO-  antikroppen och isotyphantering för extremt utspädd plasma.
Vi använde detta modifierade  ELISA  -protokoll för att undersöka  MPO -DNA -komplex i mänskliga blodprov av akuta och kontinuerliga inflammatoriska situationer. Medan markörer för neutrofilaktivering och NET -bildning motsvarande  MPO , elastas och citrullinerat histon H3 korrelerade avsevärt, märkte vi ingen korrelation med graderna av  MPO -DNA -komplex.
På grund av detta faktum drar vi slutsatsen att  ELISA -mätningar  av  MPO -DNA -komplex i mänsklig plasma är extremt tveksamma när det gäller specificitet av NET -detektion. I allmänhet borde plasmaanalyser av  ELISA extra ofta omfamna isotypkontroller för antikroppar för att avslöja målspecificitet.

JAK3 och PI3K förmedlar de undertryckande resultaten av interferon tau på neutrofila extracellulära fällor under hela peri-implantationsintervallet

Interferon tau (IFNτ) är det huvudsakliga moderns tecken på att vara gravid hos idisslare och modulerar förmågan hos olika immunceller, tillsammans med neutrofiler. Neutrofila extracellulära fällor (NET) är en av många viktiga försvarsmekanismer för neutrofiler.
Vid denna undersökning märkte vi ökad (p <0,01) ex-vivo NET-extrudering av blodneutrofiler från dag 16-18, som satte upp syntetisk insemination (AI) hos icke-inseminerade och inseminerade icke-dräktiga kor i jämförelse med dräktiga kor. In vitro -undersökning bekräftade dessutom att IFNτ hämmar bildandet av NET i dos- och tidsberoende metod.
Botten (p <0,01) NET-bildningen och det bästa (p <0,01) mRNA-uttrycket (RT-PCR) för IFNτ-stimulerade gener (ISG15, OAS1, MX1) har märkts när neutrofil inkuberades med 9 ng/ml IFNτ i 3,5 timmar .
Signalkaskader som förmedlar IFNτ -försämring av NETs -bildning har erkänts med hjälp av hämmare av JAK2, JAK3, p38, PI3K/Akt och MAPK/Erk. IFNτ sänkte (p <0,01) mRNA-uttrycket (RT-PCR) och fokus ( ELISA ) för gener och proteiner som medierar bildandet av NET i blodneutrofiler tillsammans med histoner (H1, H2), neutrofilt elastas (NE) och myeloperoxidas ( MPO ) .
Ändå har resultaten av IFNτ på dessa gener och proteiner utrotats i närvaro av JAK3- eller PI3K -hämmare. Immunocytokemi undersöker ytterligare bekräftat robust  MPO -tecken i närvaro av JAK3- eller PI3K -hämmare jämfört med optimistisk hantering (PC, IFNτ ensam). Resultaten pekar på att IFNτ försämrar bildandet av NET med JAK3 och PI3K och därmed viktigt för lönsam implantation och institution för att vara dräktig hos kor.

Överdriven omgivningstemperatur förvärrar experimentella autoimmuna uveit -tecken

Huruvida omgivningstemperaturen påverkar immunsvaret som resulterar i uveit är okänt. Vi undersökte således om omgivningstemperaturen påverkar tecknen på experimentell autoimmun uveit (EAU) hos möss eller inte och undersökte genomförbara mekanismer. C57BL/6-möss har lagrats vid en standard (22 ° C) eller hög temperatur (30 ° C) i två veckor och har sedan immuniserats med humant interfotoceptor-retinoidbindande protein (IRBP651-670) peptid för att inducera EAU.
Histologiska justeringar har övervakats för att bedöma svårighetsgraden av uveit. Frekvensen för Thl -celler och Th17 -celler mättes med cirkulerande cytometri (FCM). Uttrycket av IFN-y och IL-17A mRNA mättes med realtid qPCR. Tekniken för neutrofila extracellulära fällor (NET) kvantifierades genom enzymkopplad immunosorbentanalys ( ELISA ).
Differentialmetaboliter inom plasman hos mössen som lagrats inom de ovannämnda två omgivningstemperaturerna har mätts med hjälp av ultrahögpresterande vätskekromatografi trippel kvadrupol masspektrometri quadrupol tid för flygmasspektrometri (UHPLC-QQQ/MS). De differentialmetaboliter som känns igen har använts för att bedöma deras resultat på differentiering av Th1- och Th17 -celler och teknik för NET in vitro.
Resultaten bekräftade att EAU -möss lagrade vid överdriven temperatur skickade en extra extrem histopatologisk manifestation av uveit än möss som lagrats vid en standardtemperatur. En avsevärt förhöjd frekvens av Thl- och Th17-celler i anslutning till ett uppreglerat uttryck av IFN-y och IL-17A-mRNA märktes i mjältlymfocyterna och näthinnorna hos EAU-möss vid överdriven temperatur.
Uttrycket av NET, vilket framgår av myeloperoxidas ( MPO ) och neutrofilt elastas (NE), var avsevärt förhöjt i serum och supernatanter av neutrofiler från EAU -möss lagrade vid för hög temperatur i jämförelse med den konventionella temperaturgruppen.
Metaboliterna i plasma från EAU-möss, fumarsyra och ravsyra, har ökat markant inom gruppen för höga temperaturer och kommer att inducera tekniken för NET via NADPH-oxidasberoende väg, men påverkade inte frekvensen av Th1 och Th17 -celler.
Våra resultat rekommenderar att en förhöjd omgivningstemperatur är en hotfråga vid uveit. Det är relaterat till induktion av Th1- och Th17-celler utöver tekniken för NET som kan förmedlas av den NADPH-oxidasberoende vägen.

Simvastatin dämpar akut lungskada genom aktivering av A2B -adenosinreceptor

För att upptäcka skyddsmekanismen för simvastatin vid akut lungskada (ALI) användes den lipopolysackarid (LPS) inducerade (5 mg/kg) ALI -råttdockan för att titta på resultaten av simvastatin. Efter simvastatinbehandling gjordes den histopatologiska analysen av lungvävnader med användning av hematoxylin och eosin (H&E) -färgning.
Dessutom har myeloperoxidas ( MPO ) träning och graderna av tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-α), interleukin-1 beta (IL-1β) och IL-10 beslutats av  ELISA . Blodbensinanalyser av arteriella blodprover har utförts för att utvärdera lungbensinförändringen. Vidare är neutrofilberoende och fullständigt proteininnehållsmaterial har bestämts inom bronkoalveolär sköljvätska (BAL). Förhållandet fuktig lung till torr lunga (W/D) och alveolär vätskeclearance (AFC) har beräknats för att uppskatta svårighetsgraden av ödem.
Slutligen har graderna av A2BAR, CFTR, claudin4 och claudin18 dessutom mätts med qRT-PCR och Western blotting. Simvastatinbehandling, i en dosrelaterad metod, förbättrade markant den histologiska skadan på lungorna och minskade graderna av TNF-α, IL-1β och förhöjt IL-10 i LPS-inducerad ALI. Dessutom lindrades pulmonell neutrofilberoende. Bortsett från bekräftade ett minskat förhållande av W/D -lunga dessutom simvastatininterventionen.

Dog Complement C3 Convertase ELISA kit

E08C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement C3 Convertase ELISA kit

E08C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx250004-96tests 96 tests
EUR 1036.8

Rat C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0136Ra 1 Kit
EUR 557

Pig C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0025Pi 1 Kit
EUR 630

Rat C3/Complement C3 ELISA Kit

EK19388 96Т
EUR 553

Rat Complement C3 (C3) ELISA Kit

RK07366 96T
EUR 280

Cow Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx258110-1mg 1 mg
EUR 6412.5

Cow Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx258110-20g 20 µg
EUR 3387.5

Cow Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx258110-5g 5 µg
EUR 712.5

Rat Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051899-100g 100 µg
EUR 6075

Rat Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051899-10g 10 µg
EUR 675

Rat Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051899-50g 50 µg
EUR 3212.5

Pig Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051900-100g 100 µg
EUR 6412.5

Pig Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051900-10g 10 µg
EUR 712.5

Pig Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051900-50g 50 µg
EUR 3387.5

Rat Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx156927-100g 100 µg
EUR 6075

Rat Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx156927-10g 10 µg
EUR 675

Rat Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx156927-50g 50 µg
EUR 3212.5

Pig C3 / Complement C3 ELISA Kit

E0861p 96T
EUR 900

Rat C3 / Complement C3 ELISA Kit

E0861r 96T
EUR 796

Complement C3 ELISA kit

55R-1888 1 kit
EUR 891.6
Description: ELISA kit for the detection of Complement C3 in the research laboratory

Mouse C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0195Mo 1 Kit
EUR 543
Description: HSE-MSF

Human C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0314Hu 1 Kit
EUR 515
Description: CPAMD1,C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1

Mouse C3(Complement C3) ELISA Kit

EM0319 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 1.875 ng/ml

Mouse C3(Complement C3) ELISA Kit

EKF58702-48T 48T
EUR 396.9

Mouse C3(Complement C3) ELISA Kit

EKF58702-5x96T 5x96T
EUR 2693.25

Mouse C3(Complement C3) ELISA Kit

EKF58702-96T 96T
EUR 567

Human C3(Complement C3) ELISA Kit

EKF57200-48T 48T
EUR 396.9

Human C3(Complement C3) ELISA Kit

EKF57200-5x96T 5x96T
EUR 2693.25

Human C3(Complement C3) ELISA Kit

EKF57200-96T 96T
EUR 567

Human Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02915h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02917m 96 Tests
EUR 1038

Human C3(Complement C3) ELISA Kit

EH0661 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 4.688 ng/ml

Human Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051896-100g 100 µg
EUR 4450

Human Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051896-10g 10 µg
EUR 493.75

Human Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051896-50g 50 µg
EUR 2350

Mouse Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051897-100g 100 µg Ask for price

Mouse Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051897-10g 10 µg
EUR 525

Mouse Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051897-50g 50 µg Ask for price

Human C3 / Complement C3 ELISA Kit

E0861h 96T
EUR 736

Mouse C3 / Complement C3 ELISA Kit

E0861m 96T
EUR 776

Bovine C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0043Bo 1 Kit
EUR 630

Monkey C3(Complement C3) ELISA Kit

EMK0109 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Ape;Sensitivity: 3.75 ng/ml

Bovine Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02912b 96 Tests
EUR 1113.6

Monkey Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx255342-1096tests 10 × 96 tests Ask for price

Monkey Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx255342-596tests 5 × 96 tests Ask for price

Rabbit Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051898-100g 100 µg Ask for price

Rabbit Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051898-10g 10 µg
EUR 662.5

Rabbit Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051898-50g 50 µg Ask for price

Bovine C3 / Complement C3 ELISA Kit

E0861b 96T
EUR 900

C3 ELISA Kit| Mouse Complement C3 ELISA Kit

EF012781 96 Tests
EUR 826.8

Dog Complement 1q ELISA kit

E08C0011-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement 1q in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement 1q ELISA kit

E08C0011-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement 1q in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement 1q ELISA kit

E08C0011-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement 1q in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement 4 ELISA kit

E08C0012-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement 4 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement 4 ELISA kit

E08C0012-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement 4 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement 4 ELISA kit

E08C0012-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement 4 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

C3 ELISA Kit| Monkey Complement C3 ELISA Kit

EF012769 96 Tests
EUR 826.8

Complement 3 (C3) ELISA Kit

80705 96
EUR 425

Guinea pig Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx357716-1096tests 10 × 96 tests Ask for price

Guinea pig Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx357716-596tests 5 × 96 tests
EUR 618.75

Dog Complement 4(C4) ELISA kit

EKC32029-48T 48T
EUR 474.04

Dog Complement 4(C4) ELISA kit

EKC32029-5x96T 5x96T
EUR 3216.7

Dog Complement 4(C4) ELISA kit

EKC32029-96T 96T
EUR 677.2

Dog Complement 4(C4) Elisa kit

EK762121 96 Wells
EUR 0.95

Dog Complement 4(C4) ELISA kit

CSB-EQ027970DO-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Dog Complement 4 (C4) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Dog Complement 4(C4) ELISA kit

1-CSB-EQ027970DO
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Dog Complement 4(C4) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human Complement C3 ELISA Kit

EK2365 96 tests
EUR 579

Mouse Complement C3 ELISA Kit

EK2368 96 tests
EUR 599

Bovine Complement C3 ELISA Kit

EK2367 96 tests
EUR 739

Rat Complement 3(C3) Elisa Kit

EK720727 96 Wells
EUR 0.6

Rat C3 (Complement 3) ELISA Kit

EKE62067-5x96T 5x96T
EUR 3124.08

Rat C3 (Complement 3) ELISA Kit

EKE62067-96T 96T
EUR 657.7

Pig Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC38145-48T 48T
EUR 474.04

Pig Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC38145-5x96T 5x96T
EUR 3216.7

Pig Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC38145-96T 96T
EUR 677.2

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC38878-48T 48T
EUR 474.04

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC38878-5x96T 5x96T
EUR 3216.7

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC38878-96T 96T
EUR 677.2

Rat Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0167RT-48T 48T
EUR 380.4

Rat Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0167RT-96T 96T
EUR 595.2

Pig Complement 3 (C3) ELISA Kit

EK12212 96Т
EUR 799

Pig Complement 3 (C3) ELISA Kit

AE63263PI-48Tests 48 Tests
EUR 360
Description: Pig (Sus scrofa; Porcine)

Pig Complement 3 (C3) ELISA Kit

AE63263PI-96Tests 96 Tests
EUR 680
Description: Pig (Sus scrofa; Porcine)

Pig Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E06920p-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Pig Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Pig Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E06920p
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Pig Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08666r-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rat Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rat Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08666r
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rat Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01760R1 96T
EUR 556.8

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01760R2 48T
EUR 375.6

Pig Complement 3 (C3) ELISA Kit

RK07365 96T
EUR 280

Rat Complement 3(C3)ELISA Kit

QY-E11485 96T
EUR 448.8

Rat Complement 3(C3) ELISA Kit

NSL0651r 96 Tests
EUR 498

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

SL0187Ra -
EUR 498

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA0344RA-48T 48T Ask for price

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA0344RA-96T 96T Ask for price

Rat Complement 3 (C3) ELISA Kit

80667 96
EUR 425

Fish Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC32147-48T 48T
EUR 647.15

Fish Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC32147-5x96T 5x96T
EUR 4391.38

Fish Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC32147-96T 96T
EUR 924.5

Goat Complement 3(C3) Elisa Kit

EK771085 96 Wells
EUR 0.98

Fish Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E09727s-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Fish Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Fish Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E09727s
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Fish Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Goat Complement 3(C3)ELISA Kit

CSB-E16531G-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Goat Complement 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Goat Complement 3(C3)ELISA Kit

1-CSB-E16531G
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Goat Complement 3(C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Goat Complement 3(C3) ELISA Kit

NSL1114Gt 96T
EUR 528

Fish Complement 3,C3 ELISA Kit

SL0006FI -
EUR 528

Fish Complement 3(C3)ELISA Kit

YLA0063FI-48T 48T Ask for price

Fish Complement 3(C3)ELISA Kit

YLA0063FI-96T 96T Ask for price

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

201-12-0374 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Mouse Complement 3,C3 Elisa Kit

EK730102 96 Wells
EUR 0.65

Human Complement 3(C3) Elisa Kit

EK700433 96 Wells
EUR 0.41

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC36625-48T 48T
EUR 474.04

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC36625-5x96T 5x96T
EUR 3216.7

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC36625-96T 96T
EUR 677.2

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC40495-48T 48T
EUR 412.02

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC40495-5x96T 5x96T
EUR 2795.85

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC40495-96T 96T
EUR 588.6

Human C3 (Complement 3) ELISA Kit

EKE60524-5x96T 5x96T
EUR 3124.08

Human C3 (Complement 3) ELISA Kit

EKE60524-96T 96T
EUR 657.7

Human Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0390HM-48T 48T
EUR 346.8

Human Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0390HM-96T 96T
EUR 559.2

Mouse Complement 3(C3)ELISA Kit   

GA-E0445MS-48T 48T
EUR 403.2

Mouse Complement 3(C3)ELISA Kit   

GA-E0445MS-96T 96T
EUR 640.8

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

EK0185 96 tests
EUR 789

Human Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08665h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, urine, saliva. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08665h
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, urine, saliva. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Mouse Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08667m-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Mouse Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08667m
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-03810H1 96T
EUR 573.6

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-03810H2 48T
EUR 394.8

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-02637M1 96T
EUR 591.6

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-02637M2 48T
EUR 410.4

Mouse Complement 3(C3)ELISA Kit

QY-E20366 96T
EUR 433.2

Human Complement 3(C3)ELISA Kit

QY-E04093 96T
EUR 433.2

Human Complement 3 (C3) ELISA Kit

NSL2237Hu 96 wells
EUR 468

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

SL0502Hu 96 Tests
EUR 468

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

SL0147Mo -
EUR 528

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit   

YLA0541MO-48T 48T Ask for price

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit   

YLA0541MO-96T 96T Ask for price

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA1145HU-48T 48T Ask for price

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA1145HU-96T 96T Ask for price

Mouse Complement 3 (C3) ELISA Kit

80632 96
EUR 470

Monkey Complement 3(C3) Elisa Kit

EK763087 96 Wells
EUR 0.96

Rabbit Complement 3(C3) Elisa Kit

EK70040Rb 96 Wells
EUR 0.1

Canine C3(Complement 3) ELISA Kit

ECA0004 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Canine;Sensitivity: 1.875 ng/ml

Monkey C3 (Complement 3) ELISA Kit

EKE61922-5x96T 5x96T
EUR 3503.6

Monkey C3 (Complement 3) ELISA Kit

EKE61922-96T 96T
EUR 737.6

Monkey Complement 3(C3)ELISA Kit

EKC36146-48T 48T
EUR 597.24

Monkey Complement 3(C3)ELISA Kit

EKC36146-5x96T 5x96T
EUR 4052.7

Monkey Complement 3(C3)ELISA Kit

EKC36146-96T 96T
EUR 853.2

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC38418-48T 48T
EUR 647.15

Canine C3(Complement 3) ELISA Kit

EKF60740-48T 48T
EUR 400.4

Canine C3(Complement 3) ELISA Kit

EKF60740-5x96T 5x96T
EUR 2717

Canine C3(Complement 3) ELISA Kit

EKF60740-96T 96T
EUR 572

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC38418-5x96T 5x96T
EUR 4391.38

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

EKC38418-96T 96T
EUR 924.5

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

GA-E0056RB-48T 48T
EUR 391.2

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

GA-E0056RB-96T 96T
EUR 628.8

Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

EK12164 96Т
EUR 799

Salmon Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-00294F1 96T
EUR 549.6

Monkey Complement 3(C3)ELISA Kit

CSB-E16528Mk-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Monkey Complement 3 (C3) in samples from serum, plasma, cell culture supernates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Monkey Complement 3(C3)ELISA Kit

1-CSB-E16528Mk
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Monkey Complement 3(C3) in samples from serum, plasma, cell culture supernates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08668Rb-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rabbit Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08668Rb
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rabbit Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-00624R1 96T
EUR 530.4

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-00624R2 48T
EUR 351.6

Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

AE63213RB-48Tests 48 Tests
EUR 360
Description: Rabbit (Oryctolagus cuniculus)

Rabbit Complement 3 (C3) ELISA Kit

AE63213RB-96Tests 96 Tests
EUR 680
Description: Rabbit (Oryctolagus cuniculus)

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

QY-E30246 96T
EUR 448.8

Bovine Complement 3(C3) ELISA Kit

NSL0009Bo 96 T
EUR 528

Canine Complement 3(C3) ELISA Kit

NSL0021Ca 116 wells
EUR 528

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

SL0055Rb -
EUR 498

Canine Complement 3(C3)ELISA Kit

YLA0255CA-48T 48T Ask for price

Canine Complement 3(C3)ELISA Kit

YLA0255CA-96T 96T Ask for price

Monkey Complement 3(C3)ELISA Kit

YLA0044MK-48T 48T Ask for price

Monkey Complement 3(C3)ELISA Kit

YLA0044MK-96T 96T Ask for price

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA0079RB-48T 48T Ask for price

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA0079RB-96T 96T Ask for price

Porcine Complement 3,C3 Elisa Kit

EK751014 96 Wells
EUR 0.87

PoFAine Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01214P1 96T
EUR 530.4

PoFAine Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01214P2 48T
EUR 351.6

Chicken Complement 3(C3) ELISA Kit

NSL1142Ch 1237 T
EUR 528

Porcine Complement 3(C3) ELISA Kit

NSL0938Po 96T
EUR 528

Porcine Complement 3,C3 ELISA Kit

SL0024Po -
EUR 528

Porcine Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA0227PO-48T 48T Ask for price

Porcine Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA0227PO-96T 96T Ask for price

Chicken Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA0080CH-48T 48T Ask for price

Chicken Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA0080CH-96T 96T Ask for price

Dog Complement Factor B ELISA kit

E08C0365-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor B in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor B ELISA kit

E08C0365-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor B in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor B ELISA kit

E08C0365-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor B in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor D ELISA kit

E08C0366-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor D in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor D ELISA kit

E08C0366-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor D in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor D ELISA kit

E08C0366-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor D in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor H ELISA kit

E08C0367-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor H in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor H ELISA kit

E08C0367-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor H in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor H ELISA kit

E08C0367-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor H in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.
I synnerhet sänkte simvastatin graderna av A2BAR, CFTR och claudin18 men uppreglerade claudin4 i lungvävnader. Dessutom motverkade terapi med PSB1115, en antagonist av A2BAR, den skyddande effekten av simvastatin vid ALI. Vår undersökning visar att simvastatin har en skyddande effekt i motsats till LPS-inducerad ALI genom att aktivera A2BAR och måste utnyttjas som ett nytt terapeutiskt mål för behandling av ALI.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Post

Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon cinnamon) bark extract attenuates doxorubicin induced cardiotoxicity in Wistar rats

Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon kanel) barkextrakt dämpar doxorubicininducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttorCinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon kanel) barkextrakt dämpar doxorubicininducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttor

Antitumöreffekten av doxorubicin hindras av den kumulativa dosberoende kardiotoxiciteten som induceras av reaktiva syrearter under hela dess metabolism. Eftersom  Cinnamomum zeylanicum  har bekräftat antioxidantpotentialen, var målet med denna undersökning att undersöka den kardioskyddande