ELISA-detektion av MPO-DNA-komplex i mänsklig plasma är felbenägen och ger begränsad information om neutrofila extracellulära fällor bildade in vivo

ELISA-detektion av MPO-DNA-komplex i mänsklig plasma är felbenägen och ger begränsad information om neutrofila extracellulära fällor bildade in vivo
Under de föregående åren har neutrofila extracellulära fällor (NET) bevisats bidra till tillstånd av akut och kontinuerlig inflammatorisk sjukdom. De består av utdriven kromatin och pryds av neutrofila proteiner.
På grund av detta faktum har utvärderingen av DNA -komplex med myeloperoxidas ( MPO ) av  ELISA blivit  en vacker enhet för att mäta NET -bildning i in vitro- och in vivo -prover. När vi väl använde ett broadcast  MPO -DNA  ELISA  -protokoll och inkluderade en isotyphantering för anti -MPO  -beläggningsantikroppen, märkte vi överdriven analysspecificitet för in vitro -färdiga NET -prover, medan specificiteten för in vivo -plasmaprover var låg.
Förutom detekterade analysen inte in vitro  -genererade MPO -DNA -komplex när de spetsades in i plasma. På grund av detta faktum kom vi ner för att förbättra specificiteten hos  MPO -DNA  ELISA  för plasmaprover. Vi upptäckte att användning av Fab -fragment eller immunglobuliner från helt olika arter eller reversering av antikroppsparet ledde till både en överdriven bakgrund eller en låg dynamisk variation av detektion som inte förbättrade specificiteten för plasmaprover.
Dessutom har användning av ökade plasmaspädningar eller förklaring av plasmainimmunoglobuliner varit ineffektiv. Slutligen upptäckte vi {att a} industriellt reagens avsett att dämma humana antimuskkroppar mot mus och multivalenta ämnen ökade detektionsfönstret mellan  MPO-  antikroppen och isotyphantering för extremt utspädd plasma.
Vi använde detta modifierade  ELISA  -protokoll för att undersöka  MPO -DNA -komplex i mänskliga blodprov av akuta och kontinuerliga inflammatoriska situationer. Medan markörer för neutrofilaktivering och NET -bildning motsvarande  MPO , elastas och citrullinerat histon H3 korrelerade avsevärt, märkte vi ingen korrelation med graderna av  MPO -DNA -komplex.
På grund av detta faktum drar vi slutsatsen att  ELISA -mätningar  av  MPO -DNA -komplex i mänsklig plasma är extremt tveksamma när det gäller specificitet av NET -detektion. I allmänhet borde plasmaanalyser av  ELISA extra ofta omfamna isotypkontroller för antikroppar för att avslöja målspecificitet.

JAK3 och PI3K förmedlar de undertryckande resultaten av interferon tau på neutrofila extracellulära fällor under hela peri-implantationsintervallet

Interferon tau (IFNτ) är det huvudsakliga moderns tecken på att vara gravid hos idisslare och modulerar förmågan hos olika immunceller, tillsammans med neutrofiler. Neutrofila extracellulära fällor (NET) är en av många viktiga försvarsmekanismer för neutrofiler.
Vid denna undersökning märkte vi ökad (p <0,01) ex-vivo NET-extrudering av blodneutrofiler från dag 16-18, som satte upp syntetisk insemination (AI) hos icke-inseminerade och inseminerade icke-dräktiga kor i jämförelse med dräktiga kor. In vitro -undersökning bekräftade dessutom att IFNτ hämmar bildandet av NET i dos- och tidsberoende metod.
Botten (p <0,01) NET-bildningen och det bästa (p <0,01) mRNA-uttrycket (RT-PCR) för IFNτ-stimulerade gener (ISG15, OAS1, MX1) har märkts när neutrofil inkuberades med 9 ng/ml IFNτ i 3,5 timmar .
Signalkaskader som förmedlar IFNτ -försämring av NETs -bildning har erkänts med hjälp av hämmare av JAK2, JAK3, p38, PI3K/Akt och MAPK/Erk. IFNτ sänkte (p <0,01) mRNA-uttrycket (RT-PCR) och fokus ( ELISA ) för gener och proteiner som medierar bildandet av NET i blodneutrofiler tillsammans med histoner (H1, H2), neutrofilt elastas (NE) och myeloperoxidas ( MPO ) .
Ändå har resultaten av IFNτ på dessa gener och proteiner utrotats i närvaro av JAK3- eller PI3K -hämmare. Immunocytokemi undersöker ytterligare bekräftat robust  MPO -tecken i närvaro av JAK3- eller PI3K -hämmare jämfört med optimistisk hantering (PC, IFNτ ensam). Resultaten pekar på att IFNτ försämrar bildandet av NET med JAK3 och PI3K och därmed viktigt för lönsam implantation och institution för att vara dräktig hos kor.

Överdriven omgivningstemperatur förvärrar experimentella autoimmuna uveit -tecken

Huruvida omgivningstemperaturen påverkar immunsvaret som resulterar i uveit är okänt. Vi undersökte således om omgivningstemperaturen påverkar tecknen på experimentell autoimmun uveit (EAU) hos möss eller inte och undersökte genomförbara mekanismer. C57BL/6-möss har lagrats vid en standard (22 ° C) eller hög temperatur (30 ° C) i två veckor och har sedan immuniserats med humant interfotoceptor-retinoidbindande protein (IRBP651-670) peptid för att inducera EAU.
Histologiska justeringar har övervakats för att bedöma svårighetsgraden av uveit. Frekvensen för Thl -celler och Th17 -celler mättes med cirkulerande cytometri (FCM). Uttrycket av IFN-y och IL-17A mRNA mättes med realtid qPCR. Tekniken för neutrofila extracellulära fällor (NET) kvantifierades genom enzymkopplad immunosorbentanalys ( ELISA ).
Differentialmetaboliter inom plasman hos mössen som lagrats inom de ovannämnda två omgivningstemperaturerna har mätts med hjälp av ultrahögpresterande vätskekromatografi trippel kvadrupol masspektrometri quadrupol tid för flygmasspektrometri (UHPLC-QQQ/MS). De differentialmetaboliter som känns igen har använts för att bedöma deras resultat på differentiering av Th1- och Th17 -celler och teknik för NET in vitro.
Resultaten bekräftade att EAU -möss lagrade vid överdriven temperatur skickade en extra extrem histopatologisk manifestation av uveit än möss som lagrats vid en standardtemperatur. En avsevärt förhöjd frekvens av Thl- och Th17-celler i anslutning till ett uppreglerat uttryck av IFN-y och IL-17A-mRNA märktes i mjältlymfocyterna och näthinnorna hos EAU-möss vid överdriven temperatur.
Uttrycket av NET, vilket framgår av myeloperoxidas ( MPO ) och neutrofilt elastas (NE), var avsevärt förhöjt i serum och supernatanter av neutrofiler från EAU -möss lagrade vid för hög temperatur i jämförelse med den konventionella temperaturgruppen.
Metaboliterna i plasma från EAU-möss, fumarsyra och ravsyra, har ökat markant inom gruppen för höga temperaturer och kommer att inducera tekniken för NET via NADPH-oxidasberoende väg, men påverkade inte frekvensen av Th1 och Th17 -celler.
Våra resultat rekommenderar att en förhöjd omgivningstemperatur är en hotfråga vid uveit. Det är relaterat till induktion av Th1- och Th17-celler utöver tekniken för NET som kan förmedlas av den NADPH-oxidasberoende vägen.

Simvastatin dämpar akut lungskada genom aktivering av A2B -adenosinreceptor

För att upptäcka skyddsmekanismen för simvastatin vid akut lungskada (ALI) användes den lipopolysackarid (LPS) inducerade (5 mg/kg) ALI -råttdockan för att titta på resultaten av simvastatin. Efter simvastatinbehandling gjordes den histopatologiska analysen av lungvävnader med användning av hematoxylin och eosin (H&E) -färgning.
Dessutom har myeloperoxidas ( MPO ) träning och graderna av tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-α), interleukin-1 beta (IL-1β) och IL-10 beslutats av  ELISA . Blodbensinanalyser av arteriella blodprover har utförts för att utvärdera lungbensinförändringen. Vidare är neutrofilberoende och fullständigt proteininnehållsmaterial har bestämts inom bronkoalveolär sköljvätska (BAL). Förhållandet fuktig lung till torr lunga (W/D) och alveolär vätskeclearance (AFC) har beräknats för att uppskatta svårighetsgraden av ödem.
Slutligen har graderna av A2BAR, CFTR, claudin4 och claudin18 dessutom mätts med qRT-PCR och Western blotting. Simvastatinbehandling, i en dosrelaterad metod, förbättrade markant den histologiska skadan på lungorna och minskade graderna av TNF-α, IL-1β och förhöjt IL-10 i LPS-inducerad ALI. Dessutom lindrades pulmonell neutrofilberoende. Bortsett från bekräftade ett minskat förhållande av W/D -lunga dessutom simvastatininterventionen.

Dog Complement 3, C3 ELISA Kit

MBS706903-24StripWellsLIMIT1 24-Strip-Wells(LIMIT1)
EUR 275

Dog Complement 3, C3 ELISA Kit

MBS706903-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 480

Dog Complement 3, C3 ELISA Kit

MBS706903-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 2795

Dog Complement 3, C3 ELISA Kit

MBS706903-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 675

Dog Complement C3 Convertase ELISA kit

E08C2699-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement C3 Convertase ELISA kit

E08C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement C3 Convertase ELISA kit

E08C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx250004-96tests 96 tests
EUR 1036.8

Dog Complement 1q ELISA kit

E08C0011-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement 1q in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement 1q ELISA kit

E08C0011-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement 1q in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement 1q ELISA kit

E08C0011-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement 1q in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement 4 ELISA kit

E08C0012-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement 4 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement 4 ELISA kit

E08C0012-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement 4 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement 4 ELISA kit

E08C0012-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement 4 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0025Pi 1 Kit
EUR 630

Rat C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0136Ra 1 Kit
EUR 557

Rat C3/Complement C3 ELISA Kit

EK19388 96Т
EUR 553

Rat Complement C3,C3 ELISA KIT

E3335Ra-1096T 10*96T
EUR 4122

Rat Complement C3,C3 ELISA KIT

E3335Ra-48wells 48 wells
EUR 300

Rat Complement C3,C3 ELISA KIT

E3335Ra-596T 5*96T
EUR 2061

Rat Complement C3,C3 ELISA KIT

E3335Ra-96wells 96 wells
EUR 458

Rat Complement C3 (C3) ELISA Kit

RK07366 96T
EUR 280

Rat Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx156927-100g 100 µg
EUR 6075

Rat Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx156927-10g 10 µg
EUR 675

Rat Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx156927-50g 50 µg
EUR 3212.5

Rat Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051899-100g 100 µg
EUR 6075

Rat Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051899-10g 10 µg
EUR 675

Rat Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051899-50g 50 µg
EUR 3212.5

Pig Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051900-100g 100 µg
EUR 6412.5

Pig Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051900-10g 10 µg
EUR 712.5

Pig Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051900-50g 50 µg
EUR 3387.5

Cow Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx258110-1mg 1 mg
EUR 6412.5

Cow Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx258110-20g 20 µg
EUR 3387.5

Cow Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx258110-5g 5 µg
EUR 712.5

Pig C3 / Complement C3 ELISA Kit

E0861p 96T
EUR 900

Rat C3 / Complement C3 ELISA Kit

E0861r 96T
EUR 796

Rat Complement C3, C3 ELISA KIT

MBS1610978-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3955

Rat Complement C3, C3 ELISA KIT

MBS1610978-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 305

Rat Complement C3, C3 ELISA KIT

MBS1610978-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 2005

Rat Complement C3, C3 ELISA KIT

MBS1610978-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 475

Human C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0314Hu 1 Kit
EUR 515
Description: CPAMD1,C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 1

Human C3(Complement C3) ELISA Kit

EH0661 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 4.688 ng/ml

Mouse C3(Complement C3) ELISA Kit

EKF58702-48T 48T
EUR 396.9

Mouse C3(Complement C3) ELISA Kit

EKF58702-5x96T 5x96T
EUR 2693.25

Mouse C3(Complement C3) ELISA Kit

EKF58702-96T 96T
EUR 567

Human C3(Complement C3) ELISA Kit

EKF57200-48T 48T
EUR 396.9

Human C3(Complement C3) ELISA Kit

EKF57200-5x96T 5x96T
EUR 2693.25

Human C3(Complement C3) ELISA Kit

EKF57200-96T 96T
EUR 567

Mouse C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0195Mo 1 Kit
EUR 543
Description: HSE-MSF

Mouse Complement C3,C3 ELISA KIT

E0432Mo-1096T 10*96T
EUR 4122

Mouse Complement C3,C3 ELISA KIT

E0432Mo-48wells 48 wells
EUR 300

Mouse Complement C3,C3 ELISA KIT

E0432Mo-596T 5*96T
EUR 2061

Mouse Complement C3,C3 ELISA KIT

E0432Mo-96wells 96 wells
EUR 458

Human Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02915h 96tests
EUR 696

Mouse Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02917m 96tests
EUR 736

Mouse C3(Complement C3) ELISA Kit

EM0319 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 1.875 ng/ml

Human Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051896-100g 100 µg
EUR 4450

Human Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051896-10g 10 µg
EUR 493.75

Human Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051896-50g 50 µg
EUR 2350

Mouse Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051897-100g 100 µg Ask for price

Mouse Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051897-10g 10 µg
EUR 525

Mouse Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051897-50g 50 µg Ask for price

Human Complement C3,C3 ELISA KIT

E0373Hu-1096T 10*96T
EUR 4122

Human Complement C3,C3 ELISA KIT

E0373Hu-48wells 48 wells
EUR 300

Human Complement C3,C3 ELISA KIT

E0373Hu-596T 5*96T
EUR 2061

Human Complement C3,C3 ELISA KIT

E0373Hu-96wells 96 wells
EUR 458

Human C3 / Complement C3 ELISA Kit

E0861h 96T
EUR 736

Mouse C3 / Complement C3 ELISA Kit

E0861m 96T
EUR 776

Complement C3 ELISA kit

55R-1888 1 kit
EUR 891.6
Description: ELISA kit for the detection of Complement C3 in the research laboratory

Bovine C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0043Bo 1 Kit
EUR 630

Bovine Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02912b 96tests
EUR 796

Monkey C3(Complement C3) ELISA Kit

EMK0109 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Ape;Sensitivity: 3.75 ng/ml

Rabbit Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051898-100g 100 µg Ask for price

Rabbit Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051898-10g 10 µg
EUR 662.5

Rabbit Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx051898-50g 50 µg Ask for price

Monkey Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx255342-1096tests 10 × 96 tests Ask for price

Monkey Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx255342-596tests 5 × 96 tests Ask for price

Monkey Complement C3,C3 ELISA KIT

E0103MK-1096T 10*96T
EUR 4482

Monkey Complement C3,C3 ELISA KIT

E0103MK-48wells 48 wells
EUR 360

Monkey Complement C3,C3 ELISA KIT

E0103MK-596T 5*96T
EUR 2241

Monkey Complement C3,C3 ELISA KIT

E0103MK-96wells 96 wells
EUR 498

Bovine C3 / Complement C3 ELISA Kit

E0861b 96T
EUR 900

Monkey C3 (Complement C3) ELISA Kit

MBS7606613-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3900

Monkey C3 (Complement C3) ELISA Kit

MBS7606613-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 340

Monkey C3 (Complement C3) ELISA Kit

MBS7606613-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 2045

Monkey C3 (Complement C3) ELISA Kit

MBS7606613-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 455

Chicken Complement C3,C3 ELISA KIT

E0009Ch-1096T 10*96T
EUR 4482

Chicken Complement C3,C3 ELISA KIT

E0009Ch-48wells 48 wells
EUR 360

Chicken Complement C3,C3 ELISA KIT

E0009Ch-596T 5*96T
EUR 2241

Chicken Complement C3,C3 ELISA KIT

E0009Ch-96wells 96 wells
EUR 498

Dog Complement 4(C4) Elisa kit

EK762121 96 Wells
EUR 0.95

Dog Complement 4(C4) ELISA kit

EKC32029-48T 48T
EUR 474.04

Dog Complement 4(C4) ELISA kit

EKC32029-5x96T 5x96T
EUR 3216.7

Dog Complement 4(C4) ELISA kit

EKC32029-96T 96T
EUR 677.2

Dog Complement 4(C4) ELISA kit

CSB-EQ027970DO-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Dog Complement 4 (C4) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Dog Complement 4(C4) ELISA kit

1-CSB-EQ027970DO
  • Ask for price
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 1 plate of 96 wells
  • 10 plates of 96 wells each
  • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Dog Complement 4(C4) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Dog Complement 4, C4 ELISA Kit

MBS706891-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 5325

Dog Complement 4, C4 ELISA Kit

MBS706891-24StripWellsLIMIT1 24-Strip-Wells(LIMIT1)
EUR 275

Dog Complement 4, C4 ELISA Kit

MBS706891-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 480

Dog Complement 4, C4 ELISA Kit

MBS706891-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 2795

Dog Complement 4, C4 ELISA Kit

MBS706891-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 675

C3 ELISA Kit| Monkey Complement C3 ELISA Kit

EF012769 96tests
EUR 566

Guinea pig Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx357716-1096tests 10 × 96 tests Ask for price

Guinea pig Complement C3 (C3) ELISA Kit

abx357716-596tests 5 × 96 tests
EUR 618.75

Complement 3 (C3) ELISA Kit

80705 96
EUR 425

Rat Complement C3 ELISA Kit

MBS2885569-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 4080

Rat Complement C3 ELISA Kit

MBS2885569-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 390

Rat Complement C3 ELISA Kit

MBS2885569-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 2220

Rat Complement C3 ELISA Kit

MBS2885569-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 520

Human Complement C3 ELISA Kit

EK2365 96 tests
EUR 579

Mouse Complement C3 ELISA Kit

EK2368 96 tests
EUR 599

Human Complement C3 ELISA Kit

MBS9426205-5x96Tests 5x96Tests
EUR 2740

Human Complement C3 ELISA Kit

MBS9426205-96Tests 96Tests
EUR 600

Mouse Complement C3 ELISA Kit

MBS9426208-5x96Tests 5x96Tests
EUR 2820

Mouse Complement C3 ELISA Kit

MBS9426208-96Tests 96Tests
EUR 615

Human Complement C3 ELISA Kit

MBS765176-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3900

Human Complement C3 ELISA Kit

MBS765176-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 340

Human Complement C3 ELISA Kit

MBS765176-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 2045

Human Complement C3 ELISA Kit

MBS765176-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 455

Mouse Complement C3 ELISA Kit

MBS763294-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3900

Mouse Complement C3 ELISA Kit

MBS763294-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 340

Mouse Complement C3 ELISA Kit

MBS763294-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 2045

Mouse Complement C3 ELISA Kit

MBS763294-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 455

Human Complement C3 ELISA Kit

MBS135515-1Kit 1Kit
EUR 580

Human Complement C3 ELISA Kit

MBS135515-5x1Kit 5x1Kit
EUR 2635

Mouse Complement C3 ELISA kit

MBS135930-1Kit 1Kit
EUR 750

Mouse Complement C3 ELISA kit

MBS135930-5x1Kit 5x1Kit
EUR 3420

Human Complement C3 ELISA Kit

MBS2885592-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 4080

Human Complement C3 ELISA Kit

MBS2885592-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 390

Human Complement C3 ELISA Kit

MBS2885592-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 2220

Human Complement C3 ELISA Kit

MBS2885592-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 520

Mouse Complement C3 ELISA Kit

MBS2884206-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 4080

Mouse Complement C3 ELISA Kit

MBS2884206-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 390

Mouse Complement C3 ELISA Kit

MBS2884206-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 2220

Mouse Complement C3 ELISA Kit

MBS2884206-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 520

Bovine Complement C3 ELISA Kit

EK2367 96 tests
EUR 739

Bovine Complement C3 ELISA Kit

MBS9426207-5x96Tests 5x96Tests
EUR 3385

Bovine Complement C3 ELISA Kit

MBS9426207-96Tests 96Tests
EUR 735

Bovine Complement C3 ELISA Kit

MBS2885422-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 4630

Bovine Complement C3 ELISA Kit

MBS2885422-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 440

Bovine Complement C3 ELISA Kit

MBS2885422-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 2480

Bovine Complement C3 ELISA Kit

MBS2885422-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 580

Dog Complement Factor B ELISA kit

E08C0365-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor B in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor B ELISA kit

E08C0365-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor B in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor B ELISA kit

E08C0365-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor B in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor D ELISA kit

E08C0366-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor D in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor D ELISA kit

E08C0366-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor D in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor D ELISA kit

E08C0366-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor D in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor H ELISA kit

E08C0367-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor H in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor H ELISA kit

E08C0367-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor H in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor H ELISA kit

E08C0367-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor H in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor I ELISA kit

E08C0368-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor I in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor I ELISA kit

E08C0368-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor I in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor I ELISA kit

E08C0368-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor I in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor P ELISA kit

E08C0369-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor P in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor P ELISA kit

E08C0369-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor P in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor P ELISA kit

E08C0369-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor P in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement component 3b ELISA kit

E08C0113-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement component 3b in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement component 3b ELISA kit

E08C0113-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement component 3b in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement component 3b ELISA kit

E08C0113-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement component 3b in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 1R ELISA kit

E08C0352-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 1R in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 1R ELISA kit

E08C0352-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 1R in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 1R ELISA kit

E08C0352-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 1R in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 7 ELISA kit

E08C0354-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 7 ELISA kit

E08C0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 7 ELISA kit

E08C0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 8b ELISA kit

E08C0355-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 8b in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 8b ELISA kit

E08C0355-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 8b in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 8b ELISA kit

E08C0355-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 8b in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 5 ELISA kit

E08C0356-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 5 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 5 ELISA kit

E08C0356-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 5 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 5 ELISA kit

E08C0356-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 5 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 8g ELISA kit

E08C0357-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 8g in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 8g ELISA kit

E08C0357-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 8g in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 8g ELISA kit

E08C0357-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 8g in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 9 ELISA kit

E08C0358-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 9 ELISA kit

E08C0358-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 9 ELISA kit

E08C0358-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 2 ELISA kit

E08C0359-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 2 ELISA kit

E08C0359-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 2 ELISA kit

E08C0359-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 3 ELISA kit

E08C0360-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 3 ELISA kit

E08C0360-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 3 ELISA kit

E08C0360-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 4B ELISA kit

E08C0364-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 4B in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 4B ELISA kit

E08C0364-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 4B in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 4B ELISA kit

E08C0364-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 4B in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement component 5b ELISA kit

E08C0664-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement component 5b in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement component 5b ELISA kit

E08C0664-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement component 5b in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement component 5b ELISA kit

E08C0664-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement component 5b in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Fragment 3a ELISA kit

E08C0658-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Fragment 3a in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Fragment 3a ELISA kit

E08C0658-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Fragment 3a in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Fragment 3a ELISA kit

E08C0658-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Fragment 3a in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement fragment 4a ELISA kit

E08C0659-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement fragment 4a in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement fragment 4a ELISA kit

E08C0659-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement fragment 4a in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement fragment 4a ELISA kit

E08C0659-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement fragment 4a in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement fragment 5a ELISA kit

E08C0663-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement fragment 5a in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement fragment 5a ELISA kit

E08C0663-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement fragment 5a in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement fragment 5a ELISA kit

E08C0663-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement fragment 5a in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.
I synnerhet sänkte simvastatin graderna av A2BAR, CFTR och claudin18 men uppreglerade claudin4 i lungvävnader. Dessutom motverkade terapi med PSB1115, en antagonist av A2BAR, den skyddande effekten av simvastatin vid ALI. Vår undersökning visar att simvastatin har en skyddande effekt i motsats till LPS-inducerad ALI genom att aktivera A2BAR och måste utnyttjas som ett nytt terapeutiskt mål för behandling av ALI.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Post