ELISA-detektion av MPO-DNA-komplex i mänsklig plasma är felbenägen och ger begränsad information om neutrofila extracellulära fällor bildade in vivo

ELISA-detektion av MPO-DNA-komplex i mänsklig plasma är felbenägen och ger begränsad information om neutrofila extracellulära fällor bildade in vivo
Under de föregående åren har neutrofila extracellulära fällor (NET) bevisats bidra till tillstånd av akut och kontinuerlig inflammatorisk sjukdom. De består av utdriven kromatin och pryds av neutrofila proteiner.
På grund av detta faktum har utvärderingen av DNA -komplex med myeloperoxidas ( MPO ) av  ELISA blivit  en vacker enhet för att mäta NET -bildning i in vitro- och in vivo -prover. När vi väl använde ett broadcast  MPO -DNA  ELISA  -protokoll och inkluderade en isotyphantering för anti -MPO  -beläggningsantikroppen, märkte vi överdriven analysspecificitet för in vitro -färdiga NET -prover, medan specificiteten för in vivo -plasmaprover var låg.
Förutom detekterade analysen inte in vitro  -genererade MPO -DNA -komplex när de spetsades in i plasma. På grund av detta faktum kom vi ner för att förbättra specificiteten hos  MPO -DNA  ELISA  för plasmaprover. Vi upptäckte att användning av Fab -fragment eller immunglobuliner från helt olika arter eller reversering av antikroppsparet ledde till både en överdriven bakgrund eller en låg dynamisk variation av detektion som inte förbättrade specificiteten för plasmaprover.
Dessutom har användning av ökade plasmaspädningar eller förklaring av plasmainimmunoglobuliner varit ineffektiv. Slutligen upptäckte vi {att a} industriellt reagens avsett att dämma humana antimuskkroppar mot mus och multivalenta ämnen ökade detektionsfönstret mellan  MPO-  antikroppen och isotyphantering för extremt utspädd plasma.
Vi använde detta modifierade  ELISA  -protokoll för att undersöka  MPO -DNA -komplex i mänskliga blodprov av akuta och kontinuerliga inflammatoriska situationer. Medan markörer för neutrofilaktivering och NET -bildning motsvarande  MPO , elastas och citrullinerat histon H3 korrelerade avsevärt, märkte vi ingen korrelation med graderna av  MPO -DNA -komplex.
På grund av detta faktum drar vi slutsatsen att  ELISA -mätningar  av  MPO -DNA -komplex i mänsklig plasma är extremt tveksamma när det gäller specificitet av NET -detektion. I allmänhet borde plasmaanalyser av  ELISA extra ofta omfamna isotypkontroller för antikroppar för att avslöja målspecificitet.

JAK3 och PI3K förmedlar de undertryckande resultaten av interferon tau på neutrofila extracellulära fällor under hela peri-implantationsintervallet

Interferon tau (IFNτ) är det huvudsakliga moderns tecken på att vara gravid hos idisslare och modulerar förmågan hos olika immunceller, tillsammans med neutrofiler. Neutrofila extracellulära fällor (NET) är en av många viktiga försvarsmekanismer för neutrofiler.
Vid denna undersökning märkte vi ökad (p <0,01) ex-vivo NET-extrudering av blodneutrofiler från dag 16-18, som satte upp syntetisk insemination (AI) hos icke-inseminerade och inseminerade icke-dräktiga kor i jämförelse med dräktiga kor. In vitro -undersökning bekräftade dessutom att IFNτ hämmar bildandet av NET i dos- och tidsberoende metod.
Botten (p <0,01) NET-bildningen och det bästa (p <0,01) mRNA-uttrycket (RT-PCR) för IFNτ-stimulerade gener (ISG15, OAS1, MX1) har märkts när neutrofil inkuberades med 9 ng/ml IFNτ i 3,5 timmar .
Signalkaskader som förmedlar IFNτ -försämring av NETs -bildning har erkänts med hjälp av hämmare av JAK2, JAK3, p38, PI3K/Akt och MAPK/Erk. IFNτ sänkte (p <0,01) mRNA-uttrycket (RT-PCR) och fokus ( ELISA ) för gener och proteiner som medierar bildandet av NET i blodneutrofiler tillsammans med histoner (H1, H2), neutrofilt elastas (NE) och myeloperoxidas ( MPO ) .
Ändå har resultaten av IFNτ på dessa gener och proteiner utrotats i närvaro av JAK3- eller PI3K -hämmare. Immunocytokemi undersöker ytterligare bekräftat robust  MPO -tecken i närvaro av JAK3- eller PI3K -hämmare jämfört med optimistisk hantering (PC, IFNτ ensam). Resultaten pekar på att IFNτ försämrar bildandet av NET med JAK3 och PI3K och därmed viktigt för lönsam implantation och institution för att vara dräktig hos kor.

Överdriven omgivningstemperatur förvärrar experimentella autoimmuna uveit -tecken

Huruvida omgivningstemperaturen påverkar immunsvaret som resulterar i uveit är okänt. Vi undersökte således om omgivningstemperaturen påverkar tecknen på experimentell autoimmun uveit (EAU) hos möss eller inte och undersökte genomförbara mekanismer. C57BL/6-möss har lagrats vid en standard (22 ° C) eller hög temperatur (30 ° C) i två veckor och har sedan immuniserats med humant interfotoceptor-retinoidbindande protein (IRBP651-670) peptid för att inducera EAU.
Histologiska justeringar har övervakats för att bedöma svårighetsgraden av uveit. Frekvensen för Thl -celler och Th17 -celler mättes med cirkulerande cytometri (FCM). Uttrycket av IFN-y och IL-17A mRNA mättes med realtid qPCR. Tekniken för neutrofila extracellulära fällor (NET) kvantifierades genom enzymkopplad immunosorbentanalys ( ELISA ).
Differentialmetaboliter inom plasman hos mössen som lagrats inom de ovannämnda två omgivningstemperaturerna har mätts med hjälp av ultrahögpresterande vätskekromatografi trippel kvadrupol masspektrometri quadrupol tid för flygmasspektrometri (UHPLC-QQQ/MS). De differentialmetaboliter som känns igen har använts för att bedöma deras resultat på differentiering av Th1- och Th17 -celler och teknik för NET in vitro.
Resultaten bekräftade att EAU -möss lagrade vid överdriven temperatur skickade en extra extrem histopatologisk manifestation av uveit än möss som lagrats vid en standardtemperatur. En avsevärt förhöjd frekvens av Thl- och Th17-celler i anslutning till ett uppreglerat uttryck av IFN-y och IL-17A-mRNA märktes i mjältlymfocyterna och näthinnorna hos EAU-möss vid överdriven temperatur.
Uttrycket av NET, vilket framgår av myeloperoxidas ( MPO ) och neutrofilt elastas (NE), var avsevärt förhöjt i serum och supernatanter av neutrofiler från EAU -möss lagrade vid för hög temperatur i jämförelse med den konventionella temperaturgruppen.
Metaboliterna i plasma från EAU-möss, fumarsyra och ravsyra, har ökat markant inom gruppen för höga temperaturer och kommer att inducera tekniken för NET via NADPH-oxidasberoende väg, men påverkade inte frekvensen av Th1 och Th17 -celler.
Våra resultat rekommenderar att en förhöjd omgivningstemperatur är en hotfråga vid uveit. Det är relaterat till induktion av Th1- och Th17-celler utöver tekniken för NET som kan förmedlas av den NADPH-oxidasberoende vägen.

Simvastatin dämpar akut lungskada genom aktivering av A2B -adenosinreceptor

För att upptäcka skyddsmekanismen för simvastatin vid akut lungskada (ALI) användes den lipopolysackarid (LPS) inducerade (5 mg/kg) ALI -råttdockan för att titta på resultaten av simvastatin. Efter simvastatinbehandling gjordes den histopatologiska analysen av lungvävnader med användning av hematoxylin och eosin (H&E) -färgning.
Dessutom har myeloperoxidas ( MPO ) träning och graderna av tumörnekrosfaktor-alfa (TNF-α), interleukin-1 beta (IL-1β) och IL-10 beslutats av  ELISA . Blodbensinanalyser av arteriella blodprover har utförts för att utvärdera lungbensinförändringen. Vidare är neutrofilberoende och fullständigt proteininnehållsmaterial har bestämts inom bronkoalveolär sköljvätska (BAL). Förhållandet fuktig lung till torr lunga (W/D) och alveolär vätskeclearance (AFC) har beräknats för att uppskatta svårighetsgraden av ödem.
Slutligen har graderna av A2BAR, CFTR, claudin4 och claudin18 dessutom mätts med qRT-PCR och Western blotting. Simvastatinbehandling, i en dosrelaterad metod, förbättrade markant den histologiska skadan på lungorna och minskade graderna av TNF-α, IL-1β och förhöjt IL-10 i LPS-inducerad ALI. Dessutom lindrades pulmonell neutrofilberoende. Bortsett från bekräftade ett minskat förhållande av W/D -lunga dessutom simvastatininterventionen.

Complement C3 ELISA kit

55R-1888 1 kit
EUR 891.6
Description: ELISA kit for the detection of Complement C3 in the research laboratory

Human C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0314Hu 1 Kit
EUR 675.6

Mouse C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0195Mo 1 Kit
EUR 685.2

Human Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02915h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02917m 96 Tests
EUR 1038

Mouse C3(Complement C3) ELISA Kit

EM0319 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 1.875 ng/ml

Human C3(Complement C3) ELISA Kit

EH0661 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 4.688 ng/ml

Monkey C3(Complement C3) ELISA Kit

EMK0109 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Ape;Sensitivity: 3.75 ng/ml

Bovine C3/ Complement C3 ELISA Kit

E0043Bo 1 Kit
EUR 860.4

Bovine Complement C3, C3 ELISA KIT

ELI-02912b 96 Tests
EUR 1113.6

C3 ELISA Kit| Mouse Complement C3 ELISA Kit

EF012781 96 Tests
EUR 826.8

C3 ELISA Kit| Monkey Complement C3 ELISA Kit

EF012769 96 Tests
EUR 826.8

Dog Complement 1q ELISA kit

E08C0011-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement 1q in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement 1q ELISA kit

E08C0011-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement 1q in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement 1q ELISA kit

E08C0011-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement 1q in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement 4 ELISA kit

E08C0012-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement 4 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement 4 ELISA kit

E08C0012-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement 4 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement 4 ELISA kit

E08C0012-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement 4 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01760R1 96T
EUR 556.8

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01760R2 48T
EUR 375.6

Pig Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E06920p-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Pig Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Pig Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E06920p
 • EUR 843.60
 • EUR 5811.60
 • EUR 3084.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Pig Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08666r-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rat Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rat Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08666r
 • EUR 843.60
 • EUR 5811.60
 • EUR 3084.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rat Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0167RT-48T 48T
EUR 380.4

Rat Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0167RT-96T 96T
EUR 595.2

Rat Complement 3(C3)ELISA Kit

QY-E11485 96T
EUR 448.8

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA0344RA-48T 48T
EUR 465

Rat Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA0344RA-96T 96T
EUR 600

Dog Complement 4(C4) ELISA kit

CSB-EQ027970DO-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Dog Complement 4 (C4) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Dog Complement 4(C4) ELISA kit

1-CSB-EQ027970DO
 • EUR 843.60
 • EUR 5811.60
 • EUR 3084.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Dog Complement 4(C4) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Fish Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E09727s-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Fish Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Fish Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E09727s
 • EUR 1160.40
 • EUR 7110.00
 • EUR 3760.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Fish Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Goat Complement 3(C3)ELISA Kit

CSB-E16531G-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Goat Complement 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Goat Complement 3(C3)ELISA Kit

1-CSB-E16531G
 • EUR 843.60
 • EUR 5811.60
 • EUR 3084.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Goat Complement 3(C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Fish Complement 3(C3)ELISA Kit

YLA0063FI-48T 48T
EUR 547.5

Fish Complement 3(C3)ELISA Kit

YLA0063FI-96T 96T
EUR 637.5

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

201-12-0374 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-02637M1 96T
EUR 591.6

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-02637M2 48T
EUR 410.4

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-03810H1 96T
EUR 573.6

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-03810H2 48T
EUR 394.8

Human Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08665h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, urine, saliva. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08665h
 • EUR 722.40
 • EUR 5085.60
 • EUR 2707.20
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, urine, saliva. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Mouse Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08667m-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Mouse Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08667m
 • EUR 843.60
 • EUR 5811.60
 • EUR 3084.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse Complement 3, C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0390HM-48T 48T
EUR 346.8

Human Complement 3(C3)ELISA Kit

GA-E0390HM-96T 96T
EUR 559.2

Mouse Complement 3(C3)ELISA Kit   

GA-E0445MS-48T 48T
EUR 403.2

Mouse Complement 3(C3)ELISA Kit   

GA-E0445MS-96T 96T
EUR 640.8

Mouse Complement 3(C3)ELISA Kit

QY-E20366 96T
EUR 433.2

Human Complement 3(C3)ELISA Kit

QY-E04093 96T
EUR 433.2

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit   

YLA0541MO-48T 48T
EUR 465

Mouse Complement 3,C3 ELISA Kit   

YLA0541MO-96T 96T
EUR 600

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA1145HU-48T 48T
EUR 435

Human Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA1145HU-96T 96T
EUR 562.5

Salmon Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-00294F1 96T
EUR 549.6

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-00624R1 96T
EUR 530.4

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-00624R2 48T
EUR 351.6

Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

CSB-E08668Rb-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rabbit Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rabbit Complement 3, C3 ELISA Kit

1-CSB-E08668Rb
 • EUR 1160.40
 • EUR 7110.00
 • EUR 3760.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rabbit Complement 3, C3 in samples from serum, plasma. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Monkey Complement 3(C3)ELISA Kit

CSB-E16528Mk-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Monkey Complement 3 (C3) in samples from serum, plasma, cell culture supernates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Monkey Complement 3(C3)ELISA Kit

1-CSB-E16528Mk
 • EUR 1080.00
 • EUR 6571.20
 • EUR 3480.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Monkey Complement 3(C3) in samples from serum, plasma, cell culture supernates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

GA-E0056RB-48T 48T
EUR 391.2

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

GA-E0056RB-96T 96T
EUR 628.8

Canine C3(Complement 3) ELISA Kit

ECA0004 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Canine;Sensitivity: 1.875 ng/ml

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

QY-E30246 96T
EUR 448.8

Monkey Complement 3(C3)ELISA Kit

YLA0044MK-48T 48T
EUR 540

Monkey Complement 3(C3)ELISA Kit

YLA0044MK-96T 96T
EUR 645

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA0079RB-48T 48T
EUR 465

Rabbit Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA0079RB-96T 96T
EUR 600

Canine Complement 3(C3)ELISA Kit

YLA0255CA-48T 48T
EUR 502.5

Canine Complement 3(C3)ELISA Kit

YLA0255CA-96T 96T
EUR 618.75

PoFAine Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01214P1 96T
EUR 530.4

PoFAine Complement 3,C3 ELISA Kit

CN-01214P2 48T
EUR 351.6

Chicken Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA0080CH-48T 48T
EUR 540

Chicken Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA0080CH-96T 96T
EUR 645

Porcine Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA0227PO-48T 48T
EUR 502.5

Porcine Complement 3,C3 ELISA Kit

YLA0227PO-96T 96T
EUR 618.75

Rabbit Complement C3 alpha chain, C3 ELISA KIT

ELI-02916Ra 96 Tests
EUR 1113.6

ELISA kit for Human Complement C3

EK2365 96 tests
EUR 643.2
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Human Complement C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

ELISA kit for Mouse Complement C3

EK2368 96 tests
EUR 663.6
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Mouse Complement C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

ELISA kit for Bovine Complement C3

EK2367 96 tests
EUR 804
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Bovine Complement C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Dog Complement Factor B ELISA kit

E08C0365-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor B in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor B ELISA kit

E08C0365-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor B in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor B ELISA kit

E08C0365-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor B in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor D ELISA kit

E08C0366-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor D in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor D ELISA kit

E08C0366-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor D in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor D ELISA kit

E08C0366-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor D in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor H ELISA kit

E08C0367-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor H in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor H ELISA kit

E08C0367-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor H in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor H ELISA kit

E08C0367-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor H in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor I ELISA kit

E08C0368-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor I in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor I ELISA kit

E08C0368-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor I in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor I ELISA kit

E08C0368-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor I in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor P ELISA kit

E08C0369-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor P in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor P ELISA kit

E08C0369-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor P in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Factor P ELISA kit

E08C0369-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Factor P in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement component 5b ELISA kit

E08C0664-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement component 5b in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement component 5b ELISA kit

E08C0664-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement component 5b in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement component 5b ELISA kit

E08C0664-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement component 5b in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement component 3b ELISA kit

E08C0113-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement component 3b in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement component 3b ELISA kit

E08C0113-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement component 3b in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement component 3b ELISA kit

E08C0113-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement component 3b in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 1R ELISA kit

E08C0352-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 1R in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 1R ELISA kit

E08C0352-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 1R in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 1R ELISA kit

E08C0352-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 1R in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 7 ELISA kit

E08C0354-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 7 ELISA kit

E08C0354-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 7 ELISA kit

E08C0354-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 7 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 8b ELISA kit

E08C0355-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 8b in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 8b ELISA kit

E08C0355-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 8b in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 8b ELISA kit

E08C0355-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 8b in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 5 ELISA kit

E08C0356-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 5 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 5 ELISA kit

E08C0356-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 5 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 5 ELISA kit

E08C0356-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 5 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 8g ELISA kit

E08C0357-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 8g in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 8g ELISA kit

E08C0357-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 8g in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 8g ELISA kit

E08C0357-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 8g in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 9 ELISA kit

E08C0358-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 9 ELISA kit

E08C0358-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 9 ELISA kit

E08C0358-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 2 ELISA kit

E08C0359-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 2 ELISA kit

E08C0359-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 2 ELISA kit

E08C0359-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 2 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 3 ELISA kit

E08C0360-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 3 ELISA kit

E08C0360-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 3 ELISA kit

E08C0360-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 3 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 4B ELISA kit

E08C0364-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 4B in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 4B ELISA kit

E08C0364-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 4B in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Component 4B ELISA kit

E08C0364-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Component 4B in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Fragment 3a ELISA kit

E08C0658-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Fragment 3a in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Fragment 3a ELISA kit

E08C0658-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Fragment 3a in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement Fragment 3a ELISA kit

E08C0658-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement Fragment 3a in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement fragment 4a ELISA kit

E08C0659-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement fragment 4a in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement fragment 4a ELISA kit

E08C0659-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement fragment 4a in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement fragment 4a ELISA kit

E08C0659-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement fragment 4a in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement fragment 5a ELISA kit

E08C0663-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement fragment 5a in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement fragment 5a ELISA kit

E08C0663-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement fragment 5a in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement fragment 5a ELISA kit

E08C0663-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Complement fragment 5a in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Complement C3 Convertase ELISA kit

E02C2699-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Complement C3 Convertase ELISA kit

E02C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Complement C3 Convertase ELISA kit

E02C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rat Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E07C2699-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E07C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Complement C3 Convertase ELISA kit

E07C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Porcine Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Complement C3 AssayMax ELISA Kit

EC2101-1 96 Well Plate
EUR 500.4

Human Complement C3 AssayMax ELISA Kit

EC3201-1 96 Well Plate
EUR 475.2

ELISA kit for Rat C3 (Complement 3)

E-EL-R0250 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Rat C3 (Complement 3) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Pig Complement 3 (C3)

KTE80205-48T 48T
EUR 424.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Complement 3 (C3) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Pig Complement 3 (C3)

KTE80205-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2702.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Complement 3 (C3) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Pig Complement 3 (C3)

KTE80205-96T 96T
EUR 686.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Complement 3 (C3) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Dog Complement C5 Convertase ELISA kit

E08C2693-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement C5 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement C5 Convertase ELISA kit

E08C2693-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement C5 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement C5 Convertase ELISA kit

E08C2693-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement C5 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Complement C3 Convertase ELISA kit

E06C2699-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Complement C3 Convertase ELISA kit

E06C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Complement C3 Convertase ELISA kit

E06C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Goat Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Complement C3 Convertase ELISA kit

E03C2699-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Complement C3 Convertase ELISA kit

E03C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Complement C3 Convertase ELISA kit

E03C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Mouse Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Complement C3 Convertase ELISA kit

E01C2699-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Complement C3 Convertase ELISA kit

E01C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Complement C3 Convertase ELISA kit

E01C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Human Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

ELISA kit for Human C3 (Complement 3)

E-EL-H0804 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human C3 (Complement 3) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human Complement 3,C3

EK0185 96 tests
EUR 854.4
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Human Complement 3,C3 in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rabbit Complement C3 Convertase ELISA kit

E04C2699-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Complement C3 Convertase ELISA kit

E04C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Complement C3 Convertase ELISA kit

E04C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Rabbit Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Complement C3 Convertase ELISA kit

E09C2699-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Complement C3 Convertase ELISA kit

E09C2699-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Complement C3 Convertase ELISA kit

E09C2699-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Monkey Complement C3 Convertase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement component C6(C6) ELISA kit

E08C1266-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement component C6(C6) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement component C6(C6) ELISA kit

E08C1266-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement component C6(C6) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Complement component C6(C6) ELISA kit

E08C1266-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A sandwich ELISA for quantitative measurement of Canine Complement component C6(C6) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

ELISA kit for Monkey C3 (Complement 3)

E-EL-MK0501 1 plate of 96 wells
EUR 700.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Monkey C3 (Complement 3) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Rabbit Complement 3 (C3)

KTE90145-48T 48T
EUR 424.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rabbit Complement 3 (C3) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rabbit Complement 3 (C3)

KTE90145-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2702.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rabbit Complement 3 (C3) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Rabbit Complement 3 (C3)

KTE90145-96T 96T
EUR 686.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Rabbit Complement 3 (C3) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx255445-96tests 96 tests
EUR 904.8

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx256750-96tests 96 tests
EUR 801.6

Cow Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

20-abx258110
 • EUR 9174.00
 • EUR 4888.80
 • EUR 1130.40
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

20-abx154896
 • EUR 9174.00
 • EUR 4888.80
 • EUR 1130.40
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

20-abx051899
 • EUR 8684.40
 • EUR 4626.00
 • EUR 1074.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx051900-96tests 96 tests
EUR 904.8

Cow Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx514237-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

abx575121-96tests 96 tests
EUR 801.6

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Ra-48T 48T
EUR 609.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

DLR-C3-Ra-96T 96T
EUR 793.2
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Complement Component 3 (C3) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

20-abx156927
 • EUR 8684.40
 • EUR 4626.00
 • EUR 1074.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rat C3(Complement Component 3) ELISA Kit

ER0781 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Rattus;Sensitivity: 1.875 ng/ml

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 640.8

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RDR-C3-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 890.4

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 613.2

Rat Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

RD-C3-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 850.8

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6117.62
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 608.98
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 818.54
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.

Pig Complement Component 3 (C3) ELISA Kit

SEA861Po-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3323.45
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Complement Component 3 (C3) in serum, plasma and other biological fluids.
I synnerhet sänkte simvastatin graderna av A2BAR, CFTR och claudin18 men uppreglerade claudin4 i lungvävnader. Dessutom motverkade terapi med PSB1115, en antagonist av A2BAR, den skyddande effekten av simvastatin vid ALI. Vår undersökning visar att simvastatin har en skyddande effekt i motsats till LPS-inducerad ALI genom att aktivera A2BAR och måste utnyttjas som ett nytt terapeutiskt mål för behandling av ALI.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Post

Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon cinnamon) bark extract attenuates doxorubicin induced cardiotoxicity in Wistar rats

Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon kanel) barkextrakt dämpar doxorubicininducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttorCinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon kanel) barkextrakt dämpar doxorubicininducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttor

Antitumöreffekten av doxorubicin hindras av den kumulativa dosberoende kardiotoxiciteten som induceras av reaktiva syrearter under hela dess metabolism. Eftersom  Cinnamomum zeylanicum  har bekräftat antioxidantpotentialen, var målet med denna undersökning att undersöka den kardioskyddande