Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon kanel) barkextrakt dämpar doxorubicininducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttor

Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon cinnamon) bark extract attenuates doxorubicin induced cardiotoxicity in Wistar rats
Antitumöreffekten av doxorubicin hindras av den kumulativa dosberoende kardiotoxiciteten som induceras av reaktiva syrearter under hela dess metabolism. Eftersom  Cinnamomum zeylanicum  har bekräftat antioxidantpotentialen, var målet med denna undersökning att undersöka den kardioskyddande träningen av  Cinnamomum  bark extrakt mot doxorubicin inducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttor.
Fysikalisk -kemisk och fytokemisk utvärdering utfördes och dosresponspåverkan och den kardioskyddande övningen av  Cinnamomum  har beslutats  in vivo . 180 mg/kg dexrazoxan användes eftersom den optimistiska hanteringen.
Växtextrakt har befriats från tungmetaller och giftiga fytokomponenter. In vivo-  undersökning utförd på Wistar-råttor avslöjade en stor förbättring (p <0,05) i hjärtatroponin I, NT-pro mind natriuretisk peptid, AST och LDH-koncentrationer inom doxorubicinhanteringsgruppen (18 mg/kg) i jämförelse med den traditionella behandlingen .
Råttor som förbehandlats med den optimala dosen  Cinnmamomum  (2 noll g/kg) bekräftade en stor rabatt (p <0,05) på alla ovanstående parametrar i jämförelse med doxorubicinhanteringen. En stor rabatt noterades inom hela antioxidantförmågan, sänkt glutation, glutationperoxidas, glutationreduktas, superoxiddismutas och katalasövning medan lipidperoxideringen och myeloperoxidasövningen har ökat avsevärt inom doxorubicinhanteringsgruppen i jämförelse med den traditionella behandlingen (p < 0,05).
Förbehandling med  Cinnamomum  bark bekräftade en stor minskning av lipidperoxidation, myeloperoxidas-träning och vital förbättring i återstående parametrar jämfört med doxorubicinhantering (p <0,05). Histopatologisk utvärdering avslöjade ett bevarat utseende av myokardiet och mindre diplom för mobila modifieringar av nekros hos råttor som förbehandlats med  Cinnamomum-  extrakt. Sammanfattningsvis har  Cinnamomum  bark extrakt potentialen att avsevärt minska doxorubicininducerad oxidativ stress och irritation hos Wistar -råttor.

Azatioprins förbehandling förbättrar skada på myokardisk ischemi hos diabetesråttor genom att sänka oxidativ stress, apoptos och irritation

Denna undersökning erbjöds att titta på de terapeutiska resultaten av azathioprine (AZA) förbehandling på myokardisk iskemi reperfusion (I/R) skada hos diabetiska råttor. Alla råttor har slumpmässigt separerats i hantering + skenoperation; management + I/R; diabetes mellitus (DM) + I/R och DM + I/R + AZA -team. Diabetiska råttmode har fastställts genom intraperitoneal injicering av 60 mg/kg streptozotocin (STZ). Diabetiska råttor fick tre mg/kg AZA varje dag genom sondmatning i fem dagar.
Sedan har myokard -I/R -råttmode konstruerats. Myokardinfarktdimension och hjärtinfarkt har upptäckts genom TTC- och H&E -färgning. Hjärtskademarkörer (CK-MB och  MPO ) och oxidativa stresskomponenter (SOD och MDA) har mätts genom  ELISA . Proteinuttrycket av apoptotiska markörer (Caspase8, Caspase3, BAX och Bcl2), inflammatoriska komponenter (TLR4 och TNF-α) och AKT1/GSK3β i myokardvävnader mättes med western blot, immunhistokemi eller immunfluorescens.
Information bekräftade att AZA-förbehandling kan minska hjärtinfarktdimension och myokardskada och kommer att nedreglera serum-CK-MB,  MPO , SOD och MDA-intervall hos diabetiska råttor under I/R. Dessutom minskade AZA-förbehandling Caspase8, Caspase3, BAX, TLR4 och TNF-α-uttryck och förhöjt Bcl2-uttryck i myokardvävnader hos diabetiska råttor efter I/R.
Dessutom sänkte AZA-förbehandling AKT1-, p-AKT1-, GSK3p- och p-GSK3p-uttryck i diabetiskt kranskärl efter I/R. Denna undersökning upptäckte att AZA kunde minska myokardskador hos diabetiska råttor efter I/R genom att sänka oxidativ stress, kardiomyocytapoptos och inflammatoriskt svar, vilket möjligen kan vara associerat till inaktivering av AKT1/GSK3β -väg.

Elektroakupunkturstimulering vid Yanglingquan akupunkt förbättrar leverisk iskemi-reperfusionsskada genom nedreglering av ET-1 för att hämma TAK1-JNK/p38-vägen

Den aktuella undersökningen gick ner för att undersöka den molekylära mekanismen för elektroakupunktur (EA) -stimulering vid Yanglingquan akupunkt (GB34) vid hepatisk ischemi-reperfusionsskada (HIRI) hos råttor genom reglering av endotelin-1 (ET-1) medierad omarbetningsutvecklingsfaktor- β-aktiverat kinas-1 (TAK1) -c-Jun NH2-terminal kinas (JNK)/p38-signalväg.
Först användes EA -stimulering till den konstruerade råttdockan för HIRI vid GB34. Därefter har åtgärderna av serumalaninaminotransferas (ALAT) och aspartataminotransferas (ASAT) och myeloperoxidas ( MPO ) mätts i levervävnader. Apoptotiska modifieringar i levervävnader hos råttor med HIRI har märkts med användning av TUNEL -färgning.
Western blot-analys användes för att ta reda på expressionsmönstren för Bcl-2, Bax, c-caspase-Three och aktiveringen av TAK1-JNK/p38-signalvägen, och immunhistokemi utfördes för att ta reda på proteinuttrycksmönstren för c-caspas -Tre och ET-1. Såväl som,  ELISA  utfördes för att ta reda på de grader av tumörnekrosfaktor-α (TNF-α), interleukin (IL) -1β och IL-6 i serum.
Resultaten visade en stor nedgång inom åtgärderna för ASAT och ALAT och hepatocytapoptos hos råttor med HIRI efter EA -stimulering. Under tiden ledde EA-stimulering till minskningar inom uttrycksområdena för Bcl-2, Bax och c-caspase-3,  MPO- träning, TNF-α, IL-1β och IL-6 i serum, och minskade dessa av ET-1 i levervävnader, tillsammans med att hämma TAK1-JNK/p38-signalvägen.
Överuttryck av ET-1 kan motverka de hämmande resultaten av EA-stimulering av HIRI hos råttor. Sammantaget påpekar våra resultat att EA-stimulering vid GB34 nedreglerar uttrycket av ET-1, vilket hämmar TAK1-JNK/p38-signalvägen, vilket följaktligen dämpar HIRI hos råttor.

NETos av perifera neutrofiler som flyttas från mjölkkor som matas med olivpomace

Neutrofiler betyder de viktigaste cellfagocyterna som rekryteras för positionering av en infektion, och deras egenskaper är viktiga för att förstärka djurs välbefinnande. Neutrofiler har en viktig position i medfödd immunitet och kan döda patogenerna  genom  syntesen av neutrofila extracellulära fällor (NET).
Målet för det aktuella arbetet var undersökningen av  in vitro  NETos av perifera neutrofiler som tagits bort från mjölkkor kompletterade med olivkvast. Mjölkkor ( n  = 16) balanserade för paritet (3,67 ± 1,5 för CON, 3,67 ± 1,9 för OP), mjölkutbyte (24,3 ± 4,5 kg d -1 för CON och 24,9 ± 1,7 kg d -1  för OP), sorten dagar i mjölk (109 ± 83,5 för CON och 196 ± 51 för OP) och kroppsvikt (647 ± 44. Tre kg för CON och 675 ± 70,7 kg för OP) har delats upp i två experimentella team som matats med en ledningsvikt förlustprogram (CON) och kompletterat med 6% av olivgränsen (OP).
Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon kanel) barkextrakt dämpar doxorubicininducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttor
Perifera blodneutrofiler har tagits bort och stimulerats  in vitro  med phorbol-myristate-acetate (PMA) som en markör för aktivering och reaktivitet av neutrofilerna. Efter isolering har varje livskraft och CD11b -uttryck analyserats med strömcytometri.
Varje NETosis genom neutrofilt elastas-DNA avancerat system och myeloperoxidas ( MPO ) övning har utvärderats av  ELISA . De särskilda antikropparna mot  MPO  och citrullinering av Histone-H1 har använts för att undersöka NETos genom immunfluorescensmikroskopi. De neutrofila elastas-DNA-komplex som produceras genom NETosis och  MPO-  övning av neutrofila extrakt har påverkats av OP-tillskott.
Dessutom visade resultaten från immunofluorescensutvärdering av NETosis samma resultat som upptäcktes av  ELISA som  visade nästa uttryck för  MPO  och citrullinering av Histone-H1 i OP än CON-neutrofilerna.

Guinea pig Myeloperoxidase ELISA kit

E05M0032-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EK9426 96Т
EUR 799

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

EKC38281-48T 48T
EUR 647.15

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

EKC38281-5x96T 5x96T
EUR 4391.38

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

EKC38281-96T 96T
EUR 924.5

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKN47180-48T 48T
EUR 409.22

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKN47180-5x96T 5x96T
EUR 2776.85

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKN47180-96T 96T
EUR 584.6

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKU06069-48T 48T
EUR 600.25

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKU06069-5x96T 5x96T
EUR 4073.13

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKU06069-96T 96T
EUR 857.5

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

CSB-E09397p-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Pig Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

1-CSB-E09397p
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Pig Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

AE33086PI-48Tests 48 Tests
EUR 360
Description: Pig (Sus scrofa; Porcine)

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

AE33086PI-96Tests 96 Tests
EUR 680
Description: Pig (Sus scrofa; Porcine)

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

20-abx052408
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

20-abx154980
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Po-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6117.62
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Po-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 608.98
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Po-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 818.54
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Po-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3323.45
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

4-SEA601Po
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Pig Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

abx154980-100l 100 µl
EUR 712.5

ELISA kit for Pig Myeloperoxidase (MPO)

KTE80119-48T 48T
EUR 424.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Myeloperoxidase (MPO) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Pig Myeloperoxidase (MPO)

KTE80119-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2702.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Myeloperoxidase (MPO) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Pig Myeloperoxidase (MPO)

KTE80119-96T 96T
EUR 686.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Myeloperoxidase (MPO) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA

KT-22817 96 tests
EUR 1117

Nori® Guinea Pig Myeloperoxidase ELISA Kit

GR171155 96-well
EUR 461

ELISA kit for Pig MPO (Myeloperoxidase)

ELK5625 1 plate of 96 wells
EUR 631.2
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Myeloperoxidase from Pig in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

Guinea pig Myeloperoxidase (MPO)ELISA Kit

NSL1300Gp 96T
EUR 528

Rat Myeloperoxidase ELISA kit

E01A14498 96T
EUR 700
Description: ELISA

Rat Myeloperoxidase ELISA kit

E02M0032-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Myeloperoxidase ELISA kit

E02M0032-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Myeloperoxidase ELISA kit

E02M0032-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Myeloperoxidase ELISA kit

E08M0032-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Myeloperoxidase ELISA kit

E08M0032-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Myeloperoxidase ELISA kit

E08M0032-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat myeloperoxidase ELISA Kit

ELA-E0601r 96 Tests
EUR 1063.2

Rat Myeloperoxidase ELISA Kit

IRTMPOKT each
EUR 718
Description: Rat Myeloperoxidase ELISA Kit

Goat Myeloperoxidase ELISA kit

E01A49406 96T
EUR 700
Description: ELISA

Goat Myeloperoxidase ELISA kit

E06M0032-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Myeloperoxidase ELISA kit

E06M0032-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Myeloperoxidase ELISA kit

E06M0032-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Myeloperoxidase (MPO) CLIA Kit

20-abx491742
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Sheep Myeloperoxidase ELISA kit

E01A101699 96T
EUR 700
Description: ELISA

Human Myeloperoxidase ELISA Kit

E-80PX 1 x 96 well plate
EUR 462

Human Myeloperoxidase ELISA kit

E01A5751 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse Myeloperoxidase ELISA kit

E01A23243 96T
EUR 700
Description: ELISA

Mouse Myeloperoxidase ELISA kit

E03M0032-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Myeloperoxidase ELISA kit

E03M0032-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Myeloperoxidase ELISA kit

E03M0032-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Myeloperoxidase ELISA kit

E01M0032-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Myeloperoxidase ELISA kit

E01M0032-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Myeloperoxidase ELISA kit

E01M0032-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Myeloperoxidase ELISA Kit

E16HE0113 96T
EUR 833.33

Human Myeloperoxidase ELISA kit

55R-IB09625 96 wells
EUR 695
Description: ELISA kit for the detection of Human Myeloperoxidase in the research laboratory

Mouse Myeloperoxidase ELISA Kit

IMSMPOKT each
EUR 702
Description: Mouse Myeloperoxidase ELISA Kit

Human Myeloperoxidase ELISA Kit

GWB-SKR238 96 Tests Ask for price

Human Myeloperoxidase ELISA Kit

IHUMPOKT each
EUR 654
Description: Human Myeloperoxidase ELISA Kit

Horse Myeloperoxidase ELISA Kit

IHSMPOKT each
EUR 803
Description: Horse Myeloperoxidase ELISA Kit

Rabbit Myeloperoxidase ELISA kit

E01A31972 96T
EUR 700
Description: ELISA

Monkey Myeloperoxidase ELISA kit

E01A75553 96T
EUR 700
Description: ELISA

Bovine Myeloperoxidase ELISA kit

E01A84273 96T
EUR 700
Description: ELISA

Canine Myeloperoxidase ELISA kit

E01A66836 96T
EUR 700
Description: ELISA

Monkey Myeloperoxidase ELISA kit

E09M0032-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Myeloperoxidase ELISA kit

E09M0032-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Myeloperoxidase ELISA kit

E09M0032-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Myeloperoxidase ELISA kit

E04M0032-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Myeloperoxidase ELISA kit

E04M0032-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Myeloperoxidase ELISA kit

E04M0032-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit myeloperoxidase ELISA Kit

ELA-E0601Rb 96 Tests
EUR 1113.6

Bovine Myeloperoxidase ELISA Kit

IBOMPOKT each
EUR 786
Description: Bovine Myeloperoxidase ELISA Kit

Porcine Myeloperoxidase ELISA kit

E01A58124 96T
EUR 700
Description: ELISA

Porcine myeloperoxidase ELISA Kit

ELA-E0601p 96 Tests
EUR 1113.6

Porcine Myeloperoxidase ELISA Kit

IPCMPOKT each
EUR 786
Description: Porcine Myeloperoxidase ELISA Kit

Rat MPO/ Myeloperoxidase ELISA Kit

E0632Ra 1 Kit
EUR 557

Rat MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

ER0142 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Rattus;Sensitivity: 0.469 ng/ml

Dog MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

ELK0976-48T 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Dog MPO. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Dog MPO. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Dog MPO, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Dog MPO in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Dog MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

ELK0976-96T 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Dog MPO. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Dog MPO. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Dog MPO, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Dog MPO in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Rat MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

ELK1661-48T 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Rat MPO. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Rat MPO. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Rat MPO, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Rat MPO in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Rat MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

ELK1661-96T 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Rat MPO. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Rat MPO. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Rat MPO, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Rat MPO in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Rat MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

EKF57871-48T 48T
EUR 396.9

Rat MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

EKF57871-5x96T 5x96T
EUR 2693.25

Rat MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

EKF57871-96T 96T
EUR 567

Rat Myeloperoxidase ELISA Kit (MPO)

RK03821 96 Tests
EUR 280

Rat MPO / Myeloperoxidase ELISA Kit

E0601r 96T
EUR 796

Human MPO/ Myeloperoxidase ELISA Kit

E1629Hu 1 Kit
EUR 515

Mouse Mpo/ Myeloperoxidase ELISA Kit

E1660Mo 1 Kit
EUR 543

Mouse MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

EM0010 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 18.75pg/ml

Horse MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

ELK6027-48T 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Horse MPO. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Horse MPO. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Horse MPO, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Horse MPO in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Horse MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

ELK6027-96T 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Horse MPO. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Horse MPO. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Horse MPO, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Horse MPO in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Human MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

ELK1062-48T 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human MPO. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Human MPO. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Human MPO, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Human MPO in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Human MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

ELK1062-96T 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human MPO. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Human MPO. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Human MPO, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Human MPO in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Mouse MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

ELK1662-48T 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Mouse MPO. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Mouse MPO. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Mouse MPO, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Mouse MPO in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Mouse MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

ELK1662-96T 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Mouse MPO. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Mouse MPO. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Mouse MPO, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Mouse MPO in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Human MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

EH0018 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.938 ng/ml

Human MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

EKF57007-48T 48T
EUR 396.9

Human MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

EKF57007-5x96T 5x96T
EUR 2693.25

Human MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

EKF57007-96T 96T
EUR 567

Mouse MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

EKF57747-48T 48T
EUR 396.9

Mouse MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

EKF57747-5x96T 5x96T
EUR 2693.25

Mouse MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

EKF57747-96T 96T
EUR 567

Human MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

E39EH0018 96T
EUR 595

Horse Myeloperoxidase ELISA Kit (MPO)

RK00769 96 Tests
EUR 625.2

Human Myeloperoxidase ELISA Kit (MPO)

RK01877 96 Tests
EUR 625.2

Mouse Myeloperoxidase ELISA Kit (MPO)

RK03041 96 Tests
EUR 625.2

Human MPO / Myeloperoxidase ELISA Kit

E0601h 96T
EUR 536

Mouse Mpo / Myeloperoxidase ELISA Kit

E0601m 96T
EUR 776

MPO ELISA Kit| Rat Myeloperoxidase ELISA Kit

EF017081 96 Tests
EUR 826.8

Cattle MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

ELK6026-48T 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Cattle MPO. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Cattle MPO. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Cattle MPO, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Cattle MPO in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Cattle MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

ELK6026-96T 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Cattle MPO. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Cattle MPO. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Cattle MPO, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Cattle MPO in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Bovine MPO(myeloperoxidase)ELISA Kit

EB0159 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Cattle;Sensitivity: 0.938 ng/ml

Nori Human Myeloperoxidase ELISA Kit

GR111056 96-well
EUR 461

Bovine Myeloperoxidase ELISA Kit (MPO)

RK00493 96 Tests
EUR 625.2

Myeloperoxidase (Human) ELISA Kit

EKA52054-5x96T 5x96T Ask for price

Myeloperoxidase (Human) ELISA Kit

EKA52054-96T 96T
EUR 446.9

Chicken MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

ELK9300-48T 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Chicken MPO. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Chicken MPO. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Chicken MPO, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Chicken MPO in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Chicken MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

ELK9300-96T 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Chicken MPO. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Chicken MPO. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Chicken MPO, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Chicken MPO in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Porcine MPO(MYELOPEROXIDASE) ELISA Kit

EP0219 96T
EUR 681.12
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Pig;Sensitivity: 0.938 ng/ml

Porcine Myeloperoxidase ELISA Kit (MPO)

RK03356 96 Tests
EUR 625.2

Nori® Rat Myeloperoxidase ELISA Kit

GR118226 96-well
EUR 461

MPO ELISA Kit| Mouse Myeloperoxidase ELISA Kit

EF012828 96 Tests
EUR 826.8

Nori Porcine Myeloperoxidase ELISA Kit

GR113018 96-well
EUR 461

Nori® Sheep Myeloperoxidase ELISA Kit

GR116217 96-well
EUR 461

Nori® Mouse Myeloperoxidase ELISA Kit

GR117013 96-well
EUR 461

Pig Myeloperoxidase (MPO) Protein

20-abx654433
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Pig Myeloperoxidase (MPO) Protein

abx654433-1g 1 µg
EUR 2112.5

Pig Myeloperoxidase (MPO) Protein

abx654433-50g 50 µg Ask for price

Pig Myeloperoxidase (MPO) Protein

abx654433-5g 5 µg
EUR 5300

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

DLR-MPO-Ra 96T
EUR 454
Description: serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

DLR-MPO-Ra-48T 48T
EUR 609.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

DLR-MPO-Ra-96T 96T
EUR 793.2
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Dog Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

EKC32093-48T 48T
EUR 631.26

Dog Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

EKC32093-5x96T 5x96T
EUR 4283.55

Dog Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

EKC32093-96T 96T
EUR 901.8

Dog Myeloperoxidase (MPO) Elisa kit

EK762062 96 Wells
EUR 0.94

Rat Myeloperoxidase (MPO) Elisa kit

EK720635 96 Wells
EUR 0.59

Myeloperoxidase (MPO)(Rat) ELISA Kit

E4581-100 each
EUR 1038

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

EKC40506-48T 48T
EUR 647.15

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

EKC40506-5x96T 5x96T
EUR 4391.38

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

EKC40506-96T 96T
EUR 924.5

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKL61759-5x96T 5x96T
EUR 3790.5

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKL61759-96T 96T
EUR 798

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKU11916-48T 48T
EUR 651.7

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKU11916-5x96T 5x96T
EUR 4422.25

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKU11916-96T 96T
EUR 931

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKN53027-48T 48T
EUR 405.51

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKN53027-5x96T 5x96T
EUR 2751.68

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKN53027-96T 96T
EUR 579.3

Rat Myeloperoxidase, MP0 ELISA KIT

ELI-02164r 96 Tests
EUR 1063.2

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKL54808-5x96T 5x96T
EUR 3537.8

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKL54808-96T 96T
EUR 744.8

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKN47181-48T 48T
EUR 370.02

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKN47181-5x96T 5x96T
EUR 2510.85

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKN47181-96T 96T
EUR 528.6

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKU06070-48T 48T
EUR 542.78

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKU06070-5x96T 5x96T
EUR 3683.15

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

EKU06070-96T 96T
EUR 775.4

Rat myeloperoxidase(MPO)ELISA Kit

GA-E0582RT-48T 48T
EUR 380.4

Rat myeloperoxidase(MPO)ELISA Kit

GA-E0582RT-96T 96T
EUR 595.2

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

DL-MPO-Ra 96T
EUR 432
Description: serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

abx513486-96tests 96 tests
EUR 801.6

Dog Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

CSB-E12762c-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Dog Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Dog Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

1-CSB-E12762c
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Dog Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

CSB-E08722r-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

1-CSB-E08722r
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat myeloperoxidase,MPO ELISA Kit

CN-01744R1 96T
EUR 538.8

Rat myeloperoxidase,MPO ELISA Kit

CN-01744R2 48T
EUR 358.8

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

AE33085RA-48Tests 48 Tests
EUR 360
Description: Rat (Rattus norvegicus)

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

AE33085RA-96Tests 96 Tests
EUR 680
Description: Rat (Rattus norvegicus)

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

20-abx155853
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Cow Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

20-abx150173
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RD-MPO-Ra-48T 48T
EUR 443.3
Description: serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RD-MPO-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 613.2

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RD-MPO-Ra-96T 96T
EUR 633.3
Description: serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RD-MPO-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 850.8

Rat myeloperoxidase(MPO)ELISA Kit

QY-E11070 96T
EUR 433.2

Rat Myeloperoxidase (MPO)  ELISA Kit

NSL1335r 96 Tests
EUR 498

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RDR-MPO-Ra-48T 48T
EUR 465.47
Description: serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RDR-MPO-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 640.8

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RDR-MPO-Ra-96T 96T
EUR 664.97
Description: serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RDR-MPO-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 890.4

ELISA Kit for Myeloperoxidase (MPO)

SEA601Bo 96Т
EUR 756

ELISA Kit for Myeloperoxidase (MPO)

SEA601Eq 96Т
EUR 774

ELISA Kit for Myeloperoxidase (MPO)

SEA601Hu 96Т
EUR 490

ELISA Kit for Myeloperoxidase (MPO)

SEA601Mu 96Т
EUR 648

ELISA Kit for Myeloperoxidase (MPO)

SEA601Po 96Т
EUR 756

ELISA Kit for Myeloperoxidase (MPO)

SEA601Ra 96Т
EUR 684
Samtlig information bekräftade att OP -viktminskningsprogrammet resulterade i ett större svar av neutrofiler på PMA -stimulering än CON -viktminskningsprogrammet, vilket inte hjälpte neutrofilernas svar på PMA -stimulering. Våra resultat visade att OP -tillskott kan förbättra neutrofilprestanda hos mjölkkor, vilket resulterar i juverskydd och irritationssvar, särskilt när ett immunsuppressionstillstånd kan inträffa.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Post