Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon kanel) barkextrakt dämpar doxorubicininducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttor

Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon cinnamon) bark extract attenuates doxorubicin induced cardiotoxicity in Wistar rats
Antitumöreffekten av doxorubicin hindras av den kumulativa dosberoende kardiotoxiciteten som induceras av reaktiva syrearter under hela dess metabolism. Eftersom  Cinnamomum zeylanicum  har bekräftat antioxidantpotentialen, var målet med denna undersökning att undersöka den kardioskyddande träningen av  Cinnamomum  bark extrakt mot doxorubicin inducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttor.
Fysikalisk -kemisk och fytokemisk utvärdering utfördes och dosresponspåverkan och den kardioskyddande övningen av  Cinnamomum  har beslutats  in vivo . 180 mg/kg dexrazoxan användes eftersom den optimistiska hanteringen.
Växtextrakt har befriats från tungmetaller och giftiga fytokomponenter. In vivo-  undersökning utförd på Wistar-råttor avslöjade en stor förbättring (p <0,05) i hjärtatroponin I, NT-pro mind natriuretisk peptid, AST och LDH-koncentrationer inom doxorubicinhanteringsgruppen (18 mg/kg) i jämförelse med den traditionella behandlingen .
Råttor som förbehandlats med den optimala dosen  Cinnmamomum  (2 noll g/kg) bekräftade en stor rabatt (p <0,05) på alla ovanstående parametrar i jämförelse med doxorubicinhanteringen. En stor rabatt noterades inom hela antioxidantförmågan, sänkt glutation, glutationperoxidas, glutationreduktas, superoxiddismutas och katalasövning medan lipidperoxideringen och myeloperoxidasövningen har ökat avsevärt inom doxorubicinhanteringsgruppen i jämförelse med den traditionella behandlingen (p < 0,05).
Förbehandling med  Cinnamomum  bark bekräftade en stor minskning av lipidperoxidation, myeloperoxidas-träning och vital förbättring i återstående parametrar jämfört med doxorubicinhantering (p <0,05). Histopatologisk utvärdering avslöjade ett bevarat utseende av myokardiet och mindre diplom för mobila modifieringar av nekros hos råttor som förbehandlats med  Cinnamomum-  extrakt. Sammanfattningsvis har  Cinnamomum  bark extrakt potentialen att avsevärt minska doxorubicininducerad oxidativ stress och irritation hos Wistar -råttor.

Azatioprins förbehandling förbättrar skada på myokardisk ischemi hos diabetesråttor genom att sänka oxidativ stress, apoptos och irritation

Denna undersökning erbjöds att titta på de terapeutiska resultaten av azathioprine (AZA) förbehandling på myokardisk iskemi reperfusion (I/R) skada hos diabetiska råttor. Alla råttor har slumpmässigt separerats i hantering + skenoperation; management + I/R; diabetes mellitus (DM) + I/R och DM + I/R + AZA -team. Diabetiska råttmode har fastställts genom intraperitoneal injicering av 60 mg/kg streptozotocin (STZ). Diabetiska råttor fick tre mg/kg AZA varje dag genom sondmatning i fem dagar.
Sedan har myokard -I/R -råttmode konstruerats. Myokardinfarktdimension och hjärtinfarkt har upptäckts genom TTC- och H&E -färgning. Hjärtskademarkörer (CK-MB och  MPO ) och oxidativa stresskomponenter (SOD och MDA) har mätts genom  ELISA . Proteinuttrycket av apoptotiska markörer (Caspase8, Caspase3, BAX och Bcl2), inflammatoriska komponenter (TLR4 och TNF-α) och AKT1/GSK3β i myokardvävnader mättes med western blot, immunhistokemi eller immunfluorescens.
Information bekräftade att AZA-förbehandling kan minska hjärtinfarktdimension och myokardskada och kommer att nedreglera serum-CK-MB,  MPO , SOD och MDA-intervall hos diabetiska råttor under I/R. Dessutom minskade AZA-förbehandling Caspase8, Caspase3, BAX, TLR4 och TNF-α-uttryck och förhöjt Bcl2-uttryck i myokardvävnader hos diabetiska råttor efter I/R.
Dessutom sänkte AZA-förbehandling AKT1-, p-AKT1-, GSK3p- och p-GSK3p-uttryck i diabetiskt kranskärl efter I/R. Denna undersökning upptäckte att AZA kunde minska myokardskador hos diabetiska råttor efter I/R genom att sänka oxidativ stress, kardiomyocytapoptos och inflammatoriskt svar, vilket möjligen kan vara associerat till inaktivering av AKT1/GSK3β -väg.

Elektroakupunkturstimulering vid Yanglingquan akupunkt förbättrar leverisk iskemi-reperfusionsskada genom nedreglering av ET-1 för att hämma TAK1-JNK/p38-vägen

Den aktuella undersökningen gick ner för att undersöka den molekylära mekanismen för elektroakupunktur (EA) -stimulering vid Yanglingquan akupunkt (GB34) vid hepatisk ischemi-reperfusionsskada (HIRI) hos råttor genom reglering av endotelin-1 (ET-1) medierad omarbetningsutvecklingsfaktor- β-aktiverat kinas-1 (TAK1) -c-Jun NH2-terminal kinas (JNK)/p38-signalväg.
Först användes EA -stimulering till den konstruerade råttdockan för HIRI vid GB34. Därefter har åtgärderna av serumalaninaminotransferas (ALAT) och aspartataminotransferas (ASAT) och myeloperoxidas ( MPO ) mätts i levervävnader. Apoptotiska modifieringar i levervävnader hos råttor med HIRI har märkts med användning av TUNEL -färgning.
Western blot-analys användes för att ta reda på expressionsmönstren för Bcl-2, Bax, c-caspase-Three och aktiveringen av TAK1-JNK/p38-signalvägen, och immunhistokemi utfördes för att ta reda på proteinuttrycksmönstren för c-caspas -Tre och ET-1. Såväl som,  ELISA  utfördes för att ta reda på de grader av tumörnekrosfaktor-α (TNF-α), interleukin (IL) -1β och IL-6 i serum.
Resultaten visade en stor nedgång inom åtgärderna för ASAT och ALAT och hepatocytapoptos hos råttor med HIRI efter EA -stimulering. Under tiden ledde EA-stimulering till minskningar inom uttrycksområdena för Bcl-2, Bax och c-caspase-3,  MPO- träning, TNF-α, IL-1β och IL-6 i serum, och minskade dessa av ET-1 i levervävnader, tillsammans med att hämma TAK1-JNK/p38-signalvägen.
Överuttryck av ET-1 kan motverka de hämmande resultaten av EA-stimulering av HIRI hos råttor. Sammantaget påpekar våra resultat att EA-stimulering vid GB34 nedreglerar uttrycket av ET-1, vilket hämmar TAK1-JNK/p38-signalvägen, vilket följaktligen dämpar HIRI hos råttor.

NETos av perifera neutrofiler som flyttas från mjölkkor som matas med olivpomace

Neutrofiler betyder de viktigaste cellfagocyterna som rekryteras för positionering av en infektion, och deras egenskaper är viktiga för att förstärka djurs välbefinnande. Neutrofiler har en viktig position i medfödd immunitet och kan döda patogenerna  genom  syntesen av neutrofila extracellulära fällor (NET).
Målet för det aktuella arbetet var undersökningen av  in vitro  NETos av perifera neutrofiler som tagits bort från mjölkkor kompletterade med olivkvast. Mjölkkor ( n  = 16) balanserade för paritet (3,67 ± 1,5 för CON, 3,67 ± 1,9 för OP), mjölkutbyte (24,3 ± 4,5 kg d -1 för CON och 24,9 ± 1,7 kg d -1  för OP), sorten dagar i mjölk (109 ± 83,5 för CON och 196 ± 51 för OP) och kroppsvikt (647 ± 44. Tre kg för CON och 675 ± 70,7 kg för OP) har delats upp i två experimentella team som matats med en ledningsvikt förlustprogram (CON) och kompletterat med 6% av olivgränsen (OP).
Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon kanel) barkextrakt dämpar doxorubicininducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttor
Perifera blodneutrofiler har tagits bort och stimulerats  in vitro  med phorbol-myristate-acetate (PMA) som en markör för aktivering och reaktivitet av neutrofilerna. Efter isolering har varje livskraft och CD11b -uttryck analyserats med strömcytometri.
Varje NETosis genom neutrofilt elastas-DNA avancerat system och myeloperoxidas ( MPO ) övning har utvärderats av  ELISA . De särskilda antikropparna mot  MPO  och citrullinering av Histone-H1 har använts för att undersöka NETos genom immunfluorescensmikroskopi. De neutrofila elastas-DNA-komplex som produceras genom NETosis och  MPO-  övning av neutrofila extrakt har påverkats av OP-tillskott.
Dessutom visade resultaten från immunofluorescensutvärdering av NETosis samma resultat som upptäcktes av  ELISA som  visade nästa uttryck för  MPO  och citrullinering av Histone-H1 i OP än CON-neutrofilerna.

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

CSB-E09397p-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Pig Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

1-CSB-E09397p
 • EUR 967.00
 • EUR 5925.00
 • EUR 3134.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Pig Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

20-abx052408
 • EUR 7645.00
 • EUR 4074.00
 • EUR 942.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Pig Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

20-abx154980
 • EUR 7645.00
 • EUR 4074.00
 • EUR 942.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Guinea pig Myeloperoxidase ELISA kit

E05M0032-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Myeloperoxidase ELISA kit

E05M0032-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Myeloperoxidase ELISA kit

E05M0032-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

ELISA kit for Pig MPO (Myeloperoxidase)

ELK5625 1 plate of 96 wells
EUR 526
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Myeloperoxidase from Pig in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

ELISA kit for Pig Myeloperoxidase (MPO)

KTE80119-48T 48T
EUR 354
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Myeloperoxidase (MPO) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Pig Myeloperoxidase (MPO)

KTE80119-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2252
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Myeloperoxidase (MPO) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Pig Myeloperoxidase (MPO)

KTE80119-96T 96T
EUR 572
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Pig Myeloperoxidase (MPO) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Pig Myeloperoxidase (MPO) CLIA Kit

20-abx491742
 • EUR 8569.00
 • EUR 4560.00
 • EUR 1052.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Pig Anti-Myeloperoxidase Antibody (MPO) ELISA Kit

abx573428-96tests 96 tests
EUR 825

Nori® Guinea Pig Myeloperoxidase ELISA Kit

GR171155 96-well
EUR 461

Pig Myeloperoxidase (MPO) Protein

20-abx654433
 • EUR 648.00
 • EUR 272.00
 • EUR 1998.00
 • EUR 773.00
 • EUR 467.00
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Pig Myeloperoxidase antineutrophil cytoplasmic antibody (IgG) ELISA kit

E07M0337-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Myeloperoxidase antineutrophil cytoplasmic antibody (IgG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Myeloperoxidase antineutrophil cytoplasmic antibody (IgG) ELISA kit

E07M0337-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Myeloperoxidase antineutrophil cytoplasmic antibody (IgG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Myeloperoxidase antineutrophil cytoplasmic antibody (IgG) ELISA kit

E07M0337-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Myeloperoxidase antineutrophil cytoplasmic antibody (IgG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Custom Antibody titration by ELISA up to 2 rabbits and 1 bleed

ELISA-1 1
EUR 202

Porcine myeloperoxidase ELISA Kit

ELA-E0601p 96 Tests
EUR 928

Rat myeloperoxidase ELISA Kit

ELA-E0601r 96 Tests
EUR 886

Rabbit myeloperoxidase ELISA Kit

ELA-E0601Rb 96 Tests
EUR 928

Human Myeloperoxidase ELISA kit

55R-IB09625 96 wells
EUR 824
Description: ELISA kit for the detection of Human Myeloperoxidase in the research laboratory

Monkey Myeloperoxidase ELISA kit

E09M0032-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Myeloperoxidase ELISA kit

E09M0032-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Monkey Myeloperoxidase ELISA kit

E09M0032-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Monkey Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Myeloperoxidase ELISA Kit

E-80PX 1 x 96 well plate
EUR 385

Dog Myeloperoxidase ELISA kit

E08M0032-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Myeloperoxidase ELISA kit

E08M0032-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Myeloperoxidase ELISA kit

E08M0032-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Myeloperoxidase ELISA kit

E03M0032-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Myeloperoxidase ELISA kit

E03M0032-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Myeloperoxidase ELISA kit

E03M0032-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Myeloperoxidase ELISA kit

E02M0032-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Myeloperoxidase ELISA kit

E02M0032-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Myeloperoxidase ELISA kit

E02M0032-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Myeloperoxidase ELISA kit

E01M0032-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Myeloperoxidase ELISA kit

E01M0032-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Human Myeloperoxidase ELISA kit

E01M0032-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Human Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Myeloperoxidase ELISA kit

E06M0032-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Myeloperoxidase ELISA kit

E06M0032-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Myeloperoxidase ELISA kit

E06M0032-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Myeloperoxidase ELISA kit

E04M0032-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Myeloperoxidase ELISA kit

E04M0032-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rabbit Myeloperoxidase ELISA kit

E04M0032-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rabbit Myeloperoxidase in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Myeloperoxidase antineutrophil cytoplasmic antibody (IgG) ELISA kit

E05M0337-192T 192 tests
EUR 1270
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Myeloperoxidase antineutrophil cytoplasmic antibody (IgG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Myeloperoxidase antineutrophil cytoplasmic antibody (IgG) ELISA kit

E05M0337-48 1 plate of 48 wells
EUR 520
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Myeloperoxidase antineutrophil cytoplasmic antibody (IgG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Guinea pig Myeloperoxidase antineutrophil cytoplasmic antibody (IgG) ELISA kit

E05M0337-96 1 plate of 96 wells
EUR 685
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Guinea pig Myeloperoxidase antineutrophil cytoplasmic antibody (IgG) in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Myeloperoxidase Assay Kit

55R-1514 100 assays
EUR 809
Description: Assay Kit for detection of Myeloperoxidase in the research laboratory

Myeloperoxidase Assay Kit

55R-1515 100 assays
EUR 758
Description: Assay Kit for detection of Myeloperoxidase in the research laboratory

Cattle Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Bo-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5098.02
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Cattle Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Cattle Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Bo-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 507.48
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Cattle Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Cattle Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Bo-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 682.12
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Cattle Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Cattle Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Bo-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2769.54
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Cattle Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Cattle Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

4-SEA601Bo
 • EUR 5149.00
 • EUR 2720.00
 • EUR 683.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Cattle Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Horse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Eq-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5215.83
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Horse Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma and other biological fluids.

Horse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Eq-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 517.19
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Horse Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma and other biological fluids.

Horse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Eq-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 695.98
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Horse Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma and other biological fluids.

Horse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Eq-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2831.91
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Horse Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma and other biological fluids.

Horse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

4-SEA601Eq
 • EUR 5266.00
 • EUR 2782.00
 • EUR 696.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Horse Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 3357.05
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 364.11
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 477.3
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 1847.85
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids.

Human Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

4-SEA601Hu
 • EUR 3408.00
 • EUR 1798.00
 • EUR 478.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Mouse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Mu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 4391.16
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Mouse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Mu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 449.27
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Mouse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Mu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 598.96
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Mouse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Mu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2395.32
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Mouse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

4-SEA601Mu
 • EUR 4442.00
 • EUR 2346.00
 • EUR 599.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Mouse Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Ra-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 4626.78
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Ra-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 468.68
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Ra-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 626.68
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

SEA601Ra-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2520.06
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Myeloperoxidase (MPO) in serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

4-SEA601Ra
 • EUR 4677.00
 • EUR 2471.00
 • EUR 627.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Rat Myeloperoxidase (MPO) in samples from Serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Sheep myeloperoxidase, MPO ELISA kit

CSB-EL014757SH-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Sheep myeloperoxidase, MPO in samples from serum, plasma. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Sheep myeloperoxidase, MPO ELISA kit

1-CSB-EL014757SH
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Sheep myeloperoxidase, MPO in samples from serum, plasma. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human myeloperoxidase, MPO ELISA Kit

CSB-E08721h-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human myeloperoxidase, MPO in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human myeloperoxidase, MPO ELISA Kit

1-CSB-E08721h
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitative sandwich ELISA kit for measuring Human myeloperoxidase, MPO in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

CSB-E08722r-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

1-CSB-E08722r
 • EUR 967.00
 • EUR 5925.00
 • EUR 3134.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Mouse myeloperoxidase, MPO ELISA Kit

CSB-E08723m-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse myeloperoxidase, MPO in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Mouse myeloperoxidase, MPO ELISA Kit

1-CSB-E08723m
 • EUR 946.00
 • EUR 5782.00
 • EUR 3060.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse myeloperoxidase, MPO in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rabbit Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

CSB-E13689Rb-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rabbit Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rabbit Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

1-CSB-E13689Rb
 • EUR 703.00
 • EUR 4843.00
 • EUR 2570.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativecompetitive ELISA kit for measuring Rabbit Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Dog Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

CSB-E12762c-24T 1 plate of 24 wells
EUR 165
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Dog Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Dog Myeloperoxidase (MPO) ELISA kit

1-CSB-E12762c
 • EUR 946.00
 • EUR 5782.00
 • EUR 3060.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Dog Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Mouse Myeloperoxidase ELISA Kit (MPO)

RK03041 96 Tests
EUR 521

Porcine Myeloperoxidase ELISA Kit (MPO)

RK03356 96 Tests
EUR 521

Rat Myeloperoxidase ELISA Kit (MPO)

RK03821 96 Tests
EUR 521

Mouse myeloperoxidase(MPO)ELISA Kit  

GA-E0449MS-48T 48T
EUR 336

Mouse myeloperoxidase(MPO)ELISA Kit  

GA-E0449MS-96T 96T
EUR 534

Rat myeloperoxidase(MPO)ELISA Kit

GA-E0582RT-48T 48T
EUR 317

Rat myeloperoxidase(MPO)ELISA Kit

GA-E0582RT-96T 96T
EUR 496

Human myeloperoxidase(MPO)ELISA Kit

GA-E0897HM-48T 48T
EUR 289

Human myeloperoxidase(MPO)ELISA Kit

GA-E0897HM-96T 96T
EUR 466

Bovine Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RD-MPO-b-48Tests 48 Tests
EUR 555

Bovine Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RD-MPO-b-96Tests 96 Tests
EUR 771

Equine Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RD-MPO-Eq-48Tests 48 Tests
EUR 566

Equine Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RD-MPO-Eq-96Tests 96 Tests
EUR 787

Human Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RD-MPO-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 393

Human Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RD-MPO-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 541

Mouse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RD-MPO-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 489

Mouse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RD-MPO-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 677

Porcine Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RD-MPO-p-48Tests 48 Tests
EUR 555

Porcine Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RD-MPO-p-96Tests 96 Tests
EUR 771

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RD-MPO-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 511

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RD-MPO-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 709

Human Myeloperoxidase IgG ELISA Kit

DEIA1698 96T
EUR 690
Description: The Myeloperoxidase IgG ELISA test system is intended for the qualitative and semi-quantitative detection of IgG-class antibody to myeloperoxidase in human serum. The test system is intended to be used as an aid in the diagnosis of various autoimmune vasculitic disorders characterized by elevated levels of antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA). MPO-ANCA may be associated with autoimmune disorders such as Wegener's granulamotosis, ICGN, MPA and PRS.

Rat MPO/ Myeloperoxidase ELISA Kit

E0632Ra 1 Kit
EUR 546

Human MPO/ Myeloperoxidase ELISA Kit

E1629Hu 1 Kit
EUR 537

Mouse Mpo/ Myeloperoxidase ELISA Kit

E1660Mo 1 Kit
EUR 546

Bovine Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

DLR-MPO-b-48T 48T
EUR 547
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Bovine Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates or other biological fluids.

Bovine Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

DLR-MPO-b-96T 96T
EUR 715
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Bovine Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates or other biological fluids.

Equine Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

DLR-MPO-Eq-48T 48T
EUR 556
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Equine Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Equine Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

DLR-MPO-Eq-96T 96T
EUR 728
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Equine Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma or other biological fluids.

Human Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

DLR-MPO-Hu-48T 48T
EUR 404
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Human Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

DLR-MPO-Hu-96T 96T
EUR 518
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Mouse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

DLR-MPO-Mu-48T 48T
EUR 489
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates or other biological fluids.

Mouse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

DLR-MPO-Mu-96T 96T
EUR 635
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Mouse Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates or other biological fluids.

Porcine Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

DLR-MPO-p-48T 48T
EUR 547
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Porcine Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Porcine Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

DLR-MPO-p-96T 96T
EUR 715
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Porcine Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates, cell culture supernates or other biological fluids.

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

DLR-MPO-Ra-48T 48T
EUR 508
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

DLR-MPO-Ra-96T 96T
EUR 661
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Rat Myeloperoxidase (MPO) in samples from serum, plasma, tissue homogenates or other biological fluids.

Human myeloperoxidase,MPO ELISA Kit

201-12-0881 96 tests
EUR 440
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

abx573426-96tests 96 tests
EUR 668

Mouse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

abx576279-96tests 96 tests
EUR 754

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

abx513486-96tests 96 tests
EUR 668

Human Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

abx050167-96tests 96 tests
EUR 770

Mouse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

20-abx052406
 • EUR 6642.00
 • EUR 3542.00
 • EUR 825.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Horse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

20-abx150472
 • EUR 7378.00
 • EUR 3933.00
 • EUR 911.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Cow Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

20-abx150173
 • EUR 7645.00
 • EUR 4074.00
 • EUR 942.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

20-abx152416
 • EUR 5515.00
 • EUR 2947.00
 • EUR 692.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

abx253963-96tests 96 tests
EUR 754

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

20-abx155853
 • EUR 7237.00
 • EUR 3855.00
 • EUR 895.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

abx250157-96tests 96 tests
EUR 637

Mouse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

20-abx154424
 • EUR 6642.00
 • EUR 3542.00
 • EUR 825.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Myeloperoxidase ELISA Kit (MPO)

RK01877 96 Tests
EUR 521

Bovine Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RDR-MPO-b-48Tests 48 Tests
EUR 580

Bovine Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RDR-MPO-b-96Tests 96 Tests
EUR 807

Equine Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RDR-MPO-Eq-48Tests 48 Tests
EUR 591

Equine Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RDR-MPO-Eq-96Tests 96 Tests
EUR 823

Human Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RDR-MPO-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 411

Human Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RDR-MPO-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 565

Mouse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RDR-MPO-Mu-48Tests 48 Tests
EUR 511

Mouse Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RDR-MPO-Mu-96Tests 96 Tests
EUR 709

Porcine Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RDR-MPO-p-48Tests 48 Tests
EUR 580

Porcine Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RDR-MPO-p-96Tests 96 Tests
EUR 807

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RDR-MPO-Ra-48Tests 48 Tests
EUR 534

Rat Myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

RDR-MPO-Ra-96Tests 96 Tests
EUR 742

Bovine Myeloperoxidase ELISA Kit (MPO)

RK00493 96 Tests
EUR 521

Horse Myeloperoxidase ELISA Kit (MPO)

RK00769 96 Tests
EUR 521

Rat MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

ER0142 96T
EUR 567.6
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Rattus;Sensitivity: 0.469 ng/ml

Rabbit Myeloperoxidase(MPO) ELISA Kit

QY-E30304 96T
EUR 374

Porcine myeloperoxidase (MPO) ELISA Kit

QY-E40064 96T
EUR 400

Canine myeloperoxidase,MPO ELISA Kit

QY-E70116 96T
EUR 426

Myeloperoxidase ELISA Kit (Human) (OKIA00077)

OKIA00077 96 Wells
EUR 518
Description: Description of target: Part of the host defense system of polymorphonuclear leukocytes. It is responsible for microbicidal activity against a wide range of organisms. In the stimulated PMN, MPO catalyzes the production of hypohalous acids, primarily hypochlorous acid in physiologic situations, and other toxic intermediates that greatly enhance PMN microbicidal activity.;Species reactivity: Human;Application: ELISA;Assay info: Assay Methodology: Quantitative Sandwich ELISA;Sensitivity: 0.994 ng/ml

Rat myeloperoxidase(MPO)ELISA Kit

QY-E11070 96T
EUR 361

Mouse myeloperoxidase(MPO)ELISA Kit

QY-E21037 96T
EUR 361

Human myeloperoxidase(MPO)ELISA Kit

QY-E01364 96T
EUR 361

ELISA kit for Mouse Myeloperoxidase

EK2018 96 tests
EUR 469
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Mouse Myeloperoxidase in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

ELISA kit for Rat Myeloperoxidase

EK2019 96 tests
EUR 469
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Rat Myeloperoxidase in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

ELISA kit for Human Myeloperoxidase

EK2020 96 tests
EUR 452
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay kit for quantification of Human Myeloperoxidase in samples from serum, plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Mouse MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

EM0010 96T
EUR 524.1
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 18.75pg/ml

Bovine MPO(myeloperoxidase)ELISA Kit

EB0159 96T
EUR 567.6
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Cattle;Sensitivity: 0.938 ng/ml

Human MPO(Myeloperoxidase) ELISA Kit

EH0018 96T
EUR 524.1
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 0.938 ng/ml

Porcine MPO(MYELOPEROXIDASE) ELISA Kit

EP0219 96T
EUR 567.6
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Pig;Sensitivity: 0.938 ng/ml

Mouse myeloperoxidase,MPO ELISA Kit

CN-02621M1 96T
EUR 457

Mouse myeloperoxidase,MPO ELISA Kit

CN-02621M2 48T
EUR 306

Human myeloperoxidase,MPO ELISA Kit

CN-03806H1 96T
EUR 471

Human myeloperoxidase,MPO ELISA Kit

CN-03806H2 48T
EUR 322

PoFAine myeloperoxidase,MPO ELISA Kit

CN-01283P1 96T
EUR 451

PoFAine myeloperoxidase,MPO ELISA Kit

CN-01283P2 48T
EUR 300

Rat myeloperoxidase,MPO ELISA Kit

CN-01744R1 96T
EUR 449

Rat myeloperoxidase,MPO ELISA Kit

CN-01744R2 48T
EUR 299

Human Myeloperoxidase, MPO ELISA KIT

ELI-02163h 96 Tests
EUR 824

Rat Myeloperoxidase, MP0 ELISA KIT

ELI-02164r 96 Tests
EUR 886

Mouse Myeloperoxidase, Mpo ELISA KIT

ELI-02165m 96 Tests
EUR 865

Human Myeloperoxidase/MPO ELISA kit

LF-EK50743 1×96T
EUR 648

Nori Human Myeloperoxidase ELISA Kit

GR111056 96-well
EUR 461

Nori Porcine Myeloperoxidase ELISA Kit

GR113018 96-well
EUR 461

Myeloperoxidase (MPO)(Human) ELISA Kit

E4579-100
EUR 805

Myeloperoxidase (MPO)(Mouse) ELISA Kit

E4580-100
EUR 805

Myeloperoxidase (MPO)(Rat) ELISA Kit

E4581-100
EUR 865

MPO ELISA Kit| Rat Myeloperoxidase ELISA Kit

EF017081 96 Tests
EUR 689

MPO ELISA Kit| Mouse Myeloperoxidase ELISA Kit

EF012828 96 Tests
EUR 689

ELISA kit for Cattle MPO (Myeloperoxidase)

ELK6026 1 plate of 96 wells
EUR 526
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Myeloperoxidase from Cattle in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

ELISA kit for Horse MPO (Myeloperoxidase)

ELK6027 1 plate of 96 wells
EUR 526
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Myeloperoxidase from Horse in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.
Samtlig information bekräftade att OP -viktminskningsprogrammet resulterade i ett större svar av neutrofiler på PMA -stimulering än CON -viktminskningsprogrammet, vilket inte hjälpte neutrofilernas svar på PMA -stimulering. Våra resultat visade att OP -tillskott kan förbättra neutrofilprestanda hos mjölkkor, vilket resulterar i juverskydd och irritationssvar, särskilt när ett immunsuppressionstillstånd kan inträffa.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Related Post

ELISA-detektion av MPO-DNA-komplex i mänsklig plasma är felbenägen och ger begränsad information om neutrofila extracellulära fällor bildade in vivo

ELISA-detektion av MPO-DNA-komplex i mänsklig plasma är felbenägen och ger begränsad information om neutrofila extracellulära fällor bildade in vivoELISA-detektion av MPO-DNA-komplex i mänsklig plasma är felbenägen och ger begränsad information om neutrofila extracellulära fällor bildade in vivo

Under de föregående åren har neutrofila extracellulära fällor (NET) bevisats bidra till tillstånd av akut och kontinuerlig inflammatorisk sjukdom. De består av utdriven kromatin och pryds av neutrofila proteiner. På grund