Azilsartan dämpar lipopolysackaridinducerad akut lungskada via Nrf2/HO-1-signalvägen

Azilsartan attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury via the Nrf2/HO-1 signaling pathway
Akut lungskada (ALI) är en extrem komplikation av sepsis och hemorragisk chock med överdriven sjuklighet. Inom den aktuella forskningen undersöktes den skyddande effekten av Azilsartan på lipopolysackarid (LPS) -inducerad ALI hos möss för att upptäcka Azilsartans potentiella terapeutiska egenskap för behandling av ALI.
LPS användes för att inducera en ALI -skyltdocka hos möss. Hematoxylin-eosin (HE) färgningsavsnitt har sedan utvärderats för det patologiska tillståndet hos lungvävnader. Bronkoalveolär sköljvätska (BALF) proteinfokus, fukt/torr viktförhållanden för lungvävnader och pulmonell myeloperoxidas ( MPO ) träning har upptäckts för att ta reda på diplom av lungskador.
Mängden hela celler, makrofager och neutrofiler i BALF har räknats med hjälp av en hemocytometer, till exempel den inflammatoriska cellinfiltrationen. Lungans prestanda övervakades med hjälp av en spirometer. Koncentrationerna av interleukin-1β (IL-1β), monocytkemoattraktivt protein-1 (MCP-1) och interleukin-8 (IL-8) har beslutats med användning av enzymkopplad immunosorbentanalys ( ELISA ). Oxidativ stress utvärderades av superoxiddismutas (SOD), glutation (GSH) och malondialdehyd (MDA) koncentrationer i lungvävnaden.
Uttrycken för nukleär erytroid 2-relaterad fråga 2 (Nrf2) och hemoxygenas-1 (HO-1) har beslutats med hjälp av Western blot-utvärdering. Azilsartan-läkemedel lindrade LPS-inducerad lungvävnadsskada, förhöjt BALF-proteinfokus, förhållande mellan fuktig och torr vikt,  MPO-  träning och makrofag- och neutrofilinfiltration.
Dessutom förbättrade Azilsartan tillverkningen av inflammatoriska element (IL-1β, MCP-1 och IL-8). Azilsartan förbättrade LPS-nedsatt lung-SOD-träning, GSH-fokus och MDA-fokus. Mekaniskt aktiverade Azilsartan den LPS-nedsatta Nrf2/HO-1-signalvägen. Azilsartan-läkemedel dämpar LPS-inducerad ALI genom Nrf2/HO-1-signalvägen.

Påverkan av miRNA-30a-5p på lungfibros hos möss med Streptococcus pneumoniae En infektion med hjälp av reglering av autofagi av Beclin-1

Forskningen syftar till att observera effekten av mikroribonukleinsyra- (miRNA-) 30a-50p på lungfibros hos möss med Streptococcus pneumoniae en infektion med hjälp av reglering av autofagi av Beclin-1. Särskilda patogenfria möss har instillats med Streptococcus pneumoniae med hjälp av luftstrupen för att fastställa lungfibros-skyltdockan.
Sedan har de delats in i miRNA-30a-50p-efterlikningsgruppen (efterliknar gruppen,  n  = 10) och miRNA-30a-5p-hämmargruppen (hämmargruppen,  n  = 10), med ledningsgruppen ( n  = 10) dessutom uppsättning. Lungvävnadens fuktiga vikt/torrvikt (W/D) detekterades.
Innehållsmaterialet i tumörnekrosfaktor- a  (TNF- a ), interleukin- (IL-) 6 och myeloperoxidas ( MPO ) bestämdes med användning av enzymkopplad immunosorbentanalys ( ELISA ). Dessutom har modifieringarna inom lungutförandet indexdynamisk lungkompatibilitet (Cdyn), platåstam (Pplat) och maximal luftvägsstam (Ppeak) övervakats och gen- och proteinuttrycksintervallen har mätts genom kvantitativ PCR (qPCR) och Western blotting. Uttryckssteget för miRNA-30a-5p höjdes avsevärt inom mimics-gruppen ( p  <0,05), dock utomordentligt lågt inom inhibitorgruppen ( p  <0,05).
Efterlikningsgruppen hade tydligt ökade intervall av serumaminotransferas (AST), glutamipyruviskt transaminas (GPT), alkaliskt fosfatas (ALP) och lungvävnad W/D ( p  <0,05). Dessutom har expressionsområdena för TNF- a , IL-6 och  MPO ökat  särskilt inom mimics-gruppen, medan deras uttrycksintervall bekräftade de alternativa situationerna inom inhibitorgruppen ( p  <0,05).
I linje med HE -färgningsresultaten hade hämmargruppen organiserat ordnade celler, medan efterlikningsgruppen uppvisade lungskador, lungödem, extremt inflammatoriskt svar och alveolär trängsel. Inom hämmargruppen var Cdyn anmärkningsvärt förhöjd, men Pplat och Ppeak minskade signifikant ( p  <0,05).
Inhibitorgruppen uppvisade dessutom förhöjda budbärar-RNA (mRNA) -intervall för Beclin-1 och LC3, sänkta mRNA-intervall för  α -SMA och p62, ett förhöjt proteinstad i Beclin-1 och ett markant minskat proteinsteg på p62 ( p  < 0,05). Att tysta miRNA-30a-5p-uttryck kan främja uttrycket av Beclin-1 för att påskynda förekomsten av autofagi och därigenom behandla lungfibros hos möss med Streptococcus pneumoniae en infektion.
 Azilsartan dämpar lipopolysackaridinducerad akut lungskada via Nrf2/HO-1-signalvägen

Lonicerin riktar sig mot EZH2 för att lindra ulcerös kolit genom autofagimedierad NLRP3 inflammasominaktivering

Avvikande aktivering av NLRP3 -inflammasom i kolonmakrofager associerar starkt med förekomsten och utvecklingen av ulcerös kolit. Även om man har tänkt att koncentrera sig på NLRP3 -inflammasom är ett möjligt botemedel, förblir den bakomliggande mekanismen med vilken väg tarmirritationen moduleras kontroversiell.
Genom att specialisera oss på flavonoid lonicerin fanns en av de avgörande betydande beståndsdelarna i en utdragen historisk antiinflammatorisk och anti-infektiös ört  Lonicera japonica  Thunb., Just här rapporterar vi dess terapeutiska inverkan på tarmirritation genom att binda till förstärkare av zeste homolog 2 (EZH2) histonmetyltransferas. EZH2-medierad modifiering av H3K27me3 främjar uttrycket av autofagrelaterat protein 5, vilket i flipp resulterar i förbättrad autofagi och påskyndar autolysosomförmedlad NLRP3-nedbrytning.
Mutationer av EZH2 -rester (His129 och Arg685) som indikeras av den dynamiska simuleringsforskningen har upptäckt att enormt minska den skyddande effekten av lonicerin. Extra viktigt,  in vivo-  forskning bekräftar att lonicerin dosberoende stör det komplicerade mötet NLRP3-ASC-pro-caspase-1 och lindrar kolit, vilket äventyras genom administrering av EZH2-överuttrycksplasmid.
Således presenterade dessa fynd kollektivt scenen för ytterligare övervägande av lonicerin som ett antiinflammatoriskt epigenetiskt medel och föreslår att EZH2/ATG5/NLRP3-axeln kan fungera en ny teknik för att stoppa ulcerös kolit utöver olika inflammatoriska sjukdomar.

Neutrofila extracellulära fällor hos patienter med levercirros och hepatocellulärt karcinom

Neutrofila extracellulära fällor (NET) är webbliknande konstruktioner som består av DNA, histoner och granulatproteiner, som lanseras från neutrofiler vid trombbildning, irritation och de flesta cancerformer. Vi begärde om plasmaintervallerna för NET-markörerna myeloperoxidas ( MPO ) -DNA och citrullinerat histon H3 (H3Cit) -DNA, är förhöjda vid levercirros och hepatocellulärt karcinom (HCC) och om graderna korrelerar med vetenskapliga parametrar.
MPO- DNA, H3Cit-DNA och trombin-antitrombin (TAT) komplicerat, som en markör för koagulationsövning, har mätts med  ELISA  i plasma från 82 patienter med HCC, 95 drabbade av cirros och 50 hälsosamma kontroller. Korrelationer har gjorts med vetenskapliga parametrar och laboratoriekunskap och drabbade har antagits under en median på 22,5 månader om trombosförbättring.
H3Cit-DNA ökade avsevärt (p <0,01) i plasma från cirros (66. fyra ng/ml) och HCC (63. åtta ng/ml) patienter jämfört med hälsosamma kontroller (31. åtta ng/ml). TAT -intervall bekräftade relaterat prov (3,1, 3,7 och 0, nul µg/ml respektive p <0,01). MPO -DNA var avsevärt (p <0,01) förhöjt hos cirrosramade (0,53 OD) jämfört med kontroller (0,33 OD).
Intervaller av  MPO -DNA och H3Cit-DNA korrelerade positivt med Little one-Pugh och MELD-betyg. TAT höjdes i alla Little one-Pugh- och MELD-lag. Vid multivariabel logistisk regression har Little B och C levercirros varit opartiska förutsägare för förhöjt H3Cit-DNA i plasma. Intervaller av  MPO -DNA och H3Cit-DNA har relaterats till drabbade med eller utan historiskt förflutet av trombos eller trombbildning under hela uppföljningen.

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

20-abx154899
 • EUR 9493.20
 • EUR 5058.00
 • EUR 1167.60
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

20-abx155284
 • EUR 8684.40
 • EUR 4626.00
 • EUR 1074.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Dog Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx355453-96tests 96 tests
EUR 1111.2

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Po-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6777.36
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in Plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Po-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 663.31
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in Plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Po-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 896.16
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in Plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Po-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3672.72
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in Plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

4-SEC350Po
 • EUR 6837.60
 • EUR 3613.20
 • EUR 896.40
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in samples from Plasma, tissue homogenates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Ra-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6149.04
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Ra-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 611.57
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Ra-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 822.24
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Ra-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3340.08
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

4-SEC350Ra
 • EUR 6210.00
 • EUR 3280.80
 • EUR 823.20
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in samples from serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9)ELISA kit

SEC350Rb-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6149.04
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9)ELISA kit

SEC350Rb-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 611.57
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9)ELISA kit

SEC350Rb-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 822.24
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9)ELISA kit

SEC350Rb-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3340.08
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

ELISA Kit for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9)

4-SEC350Rb
 • EUR 6210.00
 • EUR 3280.80
 • EUR 823.20
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in samples from Serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 ELISA Kit (C5b-9)

RK03544 96 Tests
EUR 625.2

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) CLIA Kit

20-abx493635
 • EUR 9567.60
 • EUR 5095.20
 • EUR 1177.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) CLIA Kit

20-abx493636
 • EUR 9567.60
 • EUR 5095.20
 • EUR 1177.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Complement C5b,6, purified

C57A15N-10 10 ug
EUR 489.6

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx253254-96tests 96 tests
EUR 904.8

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx254451-96tests 96 tests
EUR 848.4

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

20-abx150871
 • EUR 8853.60
 • EUR 4719.60
 • EUR 1093.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Sheep Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx364480-96tests 96 tests
EUR 1111.2

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

20-abx153744
 • EUR 8853.60
 • EUR 4719.60
 • EUR 1093.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5677.8
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 572.76
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 766.8
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3090.6
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

4-SEC350Hu
 • EUR 5738.40
 • EUR 3031.20
 • EUR 768.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in samples from serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Mu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5834.88
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Mu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 585.7
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Mu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 785.28
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Mu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3173.76
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

4-SEC350Mu
 • EUR 5895.60
 • EUR 3114.00
 • EUR 786.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in samples from serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human Terminal Complement Complex C5b-9 ELISA Kit (C5b-9)

RK01017 96 Tests
EUR 625.2

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 ELISA Kit (C5b-9)

RK02656 96 Tests
EUR 625.2

Rabbit Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx257082-96tests 96 tests
EUR 943.2

Monkey Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx359553-96tests 96 tests
EUR 990

Chicken Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx356513-96tests 96 tests
EUR 990

Rat terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

CN-01748R1 96T
EUR 573.6

Rat terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

CN-01748R2 48T
EUR 394.8

Rat terminal complement complex C5b-9, TCC C5b-9 ELISA Kit

CSB-E08709r-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat terminal complement complex C5b-9, TCC C5b-9 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rat terminal complement complex C5b-9, TCC C5b-9 ELISA Kit

1-CSB-E08709r
 • EUR 1080.00
 • EUR 6571.20
 • EUR 3480.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat terminal complement complex C5b-9, TCC C5b-9 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Pig terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9)ELISA Kit

CSB-E15837p-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Pig terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Pig terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9)ELISA Kit

1-CSB-E15837p
 • EUR 964.80
 • EUR 6118.80
 • EUR 3244.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Pig terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9)ELISA Kit

GA-E0467RT-48T 48T
EUR 380.4

Rat terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9)ELISA Kit

GA-E0467RT-96T 96T
EUR 595.2

ELISA kit for Pig C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9)

ELK7917 1 plate of 96 wells
EUR 631.2
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Terminal Complement Complex C5b-9 from Pig in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

ELISA kit for Rat C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9)

ELK5806 1 plate of 96 wells
EUR 518.4
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Terminal Complement Complex C5b-9 from Rat in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

Rat terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9)ELISA Kit

QY-E11185 96T
EUR 433.2

Rat terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

YLA0570RA-48T 48T
EUR 465

Rat terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

YLA0570RA-96T 96T
EUR 600

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (TCC C5b-9) CLIA Kit

abx195986-96tests 96 tests
EUR 990

Human terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

201-12-0322 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Mouse terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

CN-02625M1 96T
EUR 583.2

Mouse terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

CN-02625M2 48T
EUR 403.2

Human terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

CN-03807H1 96T
EUR 567.6

Human terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

CN-03807H2 48T
EUR 387.6

Mouse terminal complement complex C5b-9, TCC C5b-9 ELISA Kit

CSB-E08710m-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse terminal complement complex C5b-9, TCC C5b-9 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Mouse terminal complement complex C5b-9, TCC C5b-9 ELISA Kit

1-CSB-E08710m
 • EUR 964.80
 • EUR 6118.80
 • EUR 3244.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse terminal complement complex C5b-9, TCC C5b-9 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Mouse TCC C5b-9(Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

EM1392 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 0.188 ng/ml

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9(TCC C5b-9)ELISA Kit

GA-E0650MS-48T 48T
EUR 403.2

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9(TCC C5b-9)ELISA Kit

GA-E0650MS-96T 96T
EUR 640.8

Human terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9)ELISA Kit

GA-E0338HM-48T 48T
EUR 346.8

Human terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9)ELISA Kit

GA-E0338HM-96T 96T
EUR 559.2

Human TCC C5b-9(Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

EH3858 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 18.75pg/ml

ELISA kit for Mouse C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9)

ELK5905 1 plate of 96 wells
EUR 518.4
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Terminal Complement Complex C5b-9 from Mouse in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

ELISA kit for Human C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9)

ELK3025 1 plate of 96 wells
EUR 518.4
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Terminal Complement Complex C5b-9 from Human in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

Mouse terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9)ELISA Kit

QY-E21438 96T
EUR 433.2

Human terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9)ELISA Kit

QY-E02139 96T
EUR 433.2

Human terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

YLA1582HU-48T 48T
EUR 435

Human terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

YLA1582HU-96T 96T
EUR 562.5

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (TCC C5b-9)ELISA Kit

YLA0956MO-48T 48T
EUR 465

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (TCC C5b-9)ELISA Kit

YLA0956MO-96T 96T
EUR 600

Guinea pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx357366-96tests 96 tests
EUR 990

Rabbit terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9)ELISA Kit

CSB-E15838Rb-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rabbit terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9) in samples from serum, plasma. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rabbit terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9)ELISA Kit

1-CSB-E15838Rb
 • EUR 964.80
 • EUR 6118.80
 • EUR 3244.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rabbit terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9) in samples from serum, plasma. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Canine terminal complement complex C5b-9, TCC C5b-9 ELISA Kit

ELA-E0796d 96 Tests
EUR 1113.6

Canine terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

QY-E70007 96T
EUR 511.2

Rat terminal complement complex C5b- 9, TCC C5b- 9 ELISA Kit

ELA-E0796r 96 Tests
EUR 1063.2

ELISA kit for Rat TCC C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9)

E-EL-R0951 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Rat TCC C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

CLIA kit for Human TCC C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9)

E-CL-H1098 1 plate of 96 wells
EUR 700.8
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Human TCC C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Mouse TCC C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9)

E-EL-M1129 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Mouse TCC C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human TCC C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9)

E-EL-H1753 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Human TCC C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

TCC C5b-9 ELISA Kit| Rabbit Terminal Complement Complex C5b-9 EL

EF016876 96 Tests
EUR 826.8

TCC C5b-9 ELISA Kit| Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 ELI

EF013920 96 Tests
EUR 826.8

TCC C5b-9 ELISA Kit| Rat Terminal Complement Complex C5b-9 ELISA

EF018064 96 Tests
EUR 826.8

TCC C5b-9 ELISA Kit| Porcine Terminal Complement Complex C5b-9 E

EF016692 96 Tests
EUR 826.8

Human High Sensitive Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) CLIA Kit

20-abx490730
 • EUR 10282.80
 • EUR 5472.00
 • EUR 1262.40
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse High Sensitive Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) CLIA Kit

20-abx490731
 • EUR 10282.80
 • EUR 5472.00
 • EUR 1262.40
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human High Sensitive Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

20-abx258392
 • EUR 8853.60
 • EUR 4719.60
 • EUR 1093.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse High Sensitive Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

20-abx258393
 • EUR 9004.80
 • EUR 4795.20
 • EUR 1111.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

High Sensitive Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

HEC350Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6227.58
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

High Sensitive Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

HEC350Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 618.04
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

High Sensitive Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

HEC350Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 831.48
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

High Sensitive Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

HEC350Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3381.66
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

High Sensitive Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

4-HEC350Hu
 • EUR 6288.00
 • EUR 3322.80
 • EUR 831.60
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of High Sensitive Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in samples from serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

High Sensitive Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

HEC350Mu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6400.37
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

High Sensitive Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

HEC350Mu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 632.27
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

High Sensitive Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

HEC350Mu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 851.81
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

High Sensitive Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

HEC350Mu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3473.14
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

High Sensitive Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

4-HEC350Mu
 • EUR 6460.80
 • EUR 3414.00
 • EUR 852.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of High Sensitive Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in samples from plasma, tissue homogenates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human High Sensitive Terminal Complement Complex C5b-9 ELISA Kit (C5b-9)

RK01016 96 Tests
EUR 625.2

Mouse High Sensitive Terminal Complement Complex C5b-9 ELISA Kit (C5b-9)

RK02655 96 Tests
EUR 625.2

Dog Terminal complement complex C5b-9 ELISA kit

E08T0508-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Terminal complement complex C5b-9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Terminal complement complex C5b-9 ELISA kit

E08T0508-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Terminal complement complex C5b-9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Dog Terminal complement complex C5b-9 ELISA kit

E08T0508-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Canine Terminal complement complex C5b-9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Terminal complement complex C5b-9 ELISA kit

E02T0508-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Terminal complement complex C5b-9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Terminal complement complex C5b-9 ELISA kit

E02T0508-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Terminal complement complex C5b-9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Rat Terminal complement complex C5b-9 ELISA kit

E02T0508-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Rat Terminal complement complex C5b-9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Terminal complement complex C5b-9 ELISA kit

E07T0508-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Terminal complement complex C5b-9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Terminal complement complex C5b-9 ELISA kit

E07T0508-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Terminal complement complex C5b-9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Pig Terminal complement complex C5b-9 ELISA kit

E07T0508-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Porcine Terminal complement complex C5b-9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Terminal complement complex C5b-9 ELISA kit

E06T0508-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Terminal complement complex C5b-9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Terminal complement complex C5b-9 ELISA kit

E06T0508-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Terminal complement complex C5b-9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Goat Terminal complement complex C5b-9 ELISA kit

E06T0508-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Goat Terminal complement complex C5b-9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Terminal complement complex C5b-9 ELISA kit

E03T0508-192T 192 tests
EUR 1524
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Terminal complement complex C5b-9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Terminal complement complex C5b-9 ELISA kit

E03T0508-48 1 plate of 48 wells
EUR 624
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Terminal complement complex C5b-9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Mouse Terminal complement complex C5b-9 ELISA kit

E03T0508-96 1 plate of 96 wells
EUR 822
Description: A competitive ELISA for quantitative measurement of Mouse Terminal complement complex C5b-9 in samples from blood, plasma, serum, cell culture supernatant and other biological fluids. This is a high quality ELISA kit developped for optimal performance with samples from the particular species.

Sammanfattningsvis är plasmamarkörer för NET -bildning förhöjda vid levercirros och korrelerar med examen om leverdysfunktion hos patienter med levercirros och/eller HCC. Närvaron av HCC förbättrade inte plasmaserierna för NET -markörer ytterligare jämfört med patienter med cirros enbart.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Post

Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon cinnamon) bark extract attenuates doxorubicin induced cardiotoxicity in Wistar rats

Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon kanel) barkextrakt dämpar doxorubicininducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttorCinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon kanel) barkextrakt dämpar doxorubicininducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttor

Antitumöreffekten av doxorubicin hindras av den kumulativa dosberoende kardiotoxiciteten som induceras av reaktiva syrearter under hela dess metabolism. Eftersom  Cinnamomum zeylanicum  har bekräftat antioxidantpotentialen, var målet med denna undersökning att undersöka den kardioskyddande