Azilsartan dämpar lipopolysackaridinducerad akut lungskada via Nrf2/HO-1-signalvägen

Azilsartan attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury via the Nrf2/HO-1 signaling pathway
Akut lungskada (ALI) är en extrem komplikation av sepsis och hemorragisk chock med överdriven sjuklighet. Inom den aktuella forskningen undersöktes den skyddande effekten av Azilsartan på lipopolysackarid (LPS) -inducerad ALI hos möss för att upptäcka Azilsartans potentiella terapeutiska egenskap för behandling av ALI.
LPS användes för att inducera en ALI -skyltdocka hos möss. Hematoxylin-eosin (HE) färgningsavsnitt har sedan utvärderats för det patologiska tillståndet hos lungvävnader. Bronkoalveolär sköljvätska (BALF) proteinfokus, fukt/torr viktförhållanden för lungvävnader och pulmonell myeloperoxidas ( MPO ) träning har upptäckts för att ta reda på diplom av lungskador.
Mängden hela celler, makrofager och neutrofiler i BALF har räknats med hjälp av en hemocytometer, till exempel den inflammatoriska cellinfiltrationen. Lungans prestanda övervakades med hjälp av en spirometer. Koncentrationerna av interleukin-1β (IL-1β), monocytkemoattraktivt protein-1 (MCP-1) och interleukin-8 (IL-8) har beslutats med användning av enzymkopplad immunosorbentanalys ( ELISA ). Oxidativ stress utvärderades av superoxiddismutas (SOD), glutation (GSH) och malondialdehyd (MDA) koncentrationer i lungvävnaden.
Uttrycken för nukleär erytroid 2-relaterad fråga 2 (Nrf2) och hemoxygenas-1 (HO-1) har beslutats med hjälp av Western blot-utvärdering. Azilsartan-läkemedel lindrade LPS-inducerad lungvävnadsskada, förhöjt BALF-proteinfokus, förhållande mellan fuktig och torr vikt,  MPO-  träning och makrofag- och neutrofilinfiltration.
Dessutom förbättrade Azilsartan tillverkningen av inflammatoriska element (IL-1β, MCP-1 och IL-8). Azilsartan förbättrade LPS-nedsatt lung-SOD-träning, GSH-fokus och MDA-fokus. Mekaniskt aktiverade Azilsartan den LPS-nedsatta Nrf2/HO-1-signalvägen. Azilsartan-läkemedel dämpar LPS-inducerad ALI genom Nrf2/HO-1-signalvägen.

Påverkan av miRNA-30a-5p på lungfibros hos möss med Streptococcus pneumoniae En infektion med hjälp av reglering av autofagi av Beclin-1

Forskningen syftar till att observera effekten av mikroribonukleinsyra- (miRNA-) 30a-50p på lungfibros hos möss med Streptococcus pneumoniae en infektion med hjälp av reglering av autofagi av Beclin-1. Särskilda patogenfria möss har instillats med Streptococcus pneumoniae med hjälp av luftstrupen för att fastställa lungfibros-skyltdockan.
Sedan har de delats in i miRNA-30a-50p-efterlikningsgruppen (efterliknar gruppen,  n  = 10) och miRNA-30a-5p-hämmargruppen (hämmargruppen,  n  = 10), med ledningsgruppen ( n  = 10) dessutom uppsättning. Lungvävnadens fuktiga vikt/torrvikt (W/D) detekterades.
Innehållsmaterialet i tumörnekrosfaktor- a  (TNF- a ), interleukin- (IL-) 6 och myeloperoxidas ( MPO ) bestämdes med användning av enzymkopplad immunosorbentanalys ( ELISA ). Dessutom har modifieringarna inom lungutförandet indexdynamisk lungkompatibilitet (Cdyn), platåstam (Pplat) och maximal luftvägsstam (Ppeak) övervakats och gen- och proteinuttrycksintervallen har mätts genom kvantitativ PCR (qPCR) och Western blotting. Uttryckssteget för miRNA-30a-5p höjdes avsevärt inom mimics-gruppen ( p  <0,05), dock utomordentligt lågt inom inhibitorgruppen ( p  <0,05).
Efterlikningsgruppen hade tydligt ökade intervall av serumaminotransferas (AST), glutamipyruviskt transaminas (GPT), alkaliskt fosfatas (ALP) och lungvävnad W/D ( p  <0,05). Dessutom har expressionsområdena för TNF- a , IL-6 och  MPO ökat  särskilt inom mimics-gruppen, medan deras uttrycksintervall bekräftade de alternativa situationerna inom inhibitorgruppen ( p  <0,05).
I linje med HE -färgningsresultaten hade hämmargruppen organiserat ordnade celler, medan efterlikningsgruppen uppvisade lungskador, lungödem, extremt inflammatoriskt svar och alveolär trängsel. Inom hämmargruppen var Cdyn anmärkningsvärt förhöjd, men Pplat och Ppeak minskade signifikant ( p  <0,05).
Inhibitorgruppen uppvisade dessutom förhöjda budbärar-RNA (mRNA) -intervall för Beclin-1 och LC3, sänkta mRNA-intervall för  α -SMA och p62, ett förhöjt proteinstad i Beclin-1 och ett markant minskat proteinsteg på p62 ( p  < 0,05). Att tysta miRNA-30a-5p-uttryck kan främja uttrycket av Beclin-1 för att påskynda förekomsten av autofagi och därigenom behandla lungfibros hos möss med Streptococcus pneumoniae en infektion.
 Azilsartan dämpar lipopolysackaridinducerad akut lungskada via Nrf2/HO-1-signalvägen

Lonicerin riktar sig mot EZH2 för att lindra ulcerös kolit genom autofagimedierad NLRP3 inflammasominaktivering

Avvikande aktivering av NLRP3 -inflammasom i kolonmakrofager associerar starkt med förekomsten och utvecklingen av ulcerös kolit. Även om man har tänkt att koncentrera sig på NLRP3 -inflammasom är ett möjligt botemedel, förblir den bakomliggande mekanismen med vilken väg tarmirritationen moduleras kontroversiell.
Genom att specialisera oss på flavonoid lonicerin fanns en av de avgörande betydande beståndsdelarna i en utdragen historisk antiinflammatorisk och anti-infektiös ört  Lonicera japonica  Thunb., Just här rapporterar vi dess terapeutiska inverkan på tarmirritation genom att binda till förstärkare av zeste homolog 2 (EZH2) histonmetyltransferas. EZH2-medierad modifiering av H3K27me3 främjar uttrycket av autofagrelaterat protein 5, vilket i flipp resulterar i förbättrad autofagi och påskyndar autolysosomförmedlad NLRP3-nedbrytning.
Mutationer av EZH2 -rester (His129 och Arg685) som indikeras av den dynamiska simuleringsforskningen har upptäckt att enormt minska den skyddande effekten av lonicerin. Extra viktigt,  in vivo-  forskning bekräftar att lonicerin dosberoende stör det komplicerade mötet NLRP3-ASC-pro-caspase-1 och lindrar kolit, vilket äventyras genom administrering av EZH2-överuttrycksplasmid.
Således presenterade dessa fynd kollektivt scenen för ytterligare övervägande av lonicerin som ett antiinflammatoriskt epigenetiskt medel och föreslår att EZH2/ATG5/NLRP3-axeln kan fungera en ny teknik för att stoppa ulcerös kolit utöver olika inflammatoriska sjukdomar.

Neutrofila extracellulära fällor hos patienter med levercirros och hepatocellulärt karcinom

Neutrofila extracellulära fällor (NET) är webbliknande konstruktioner som består av DNA, histoner och granulatproteiner, som lanseras från neutrofiler vid trombbildning, irritation och de flesta cancerformer. Vi begärde om plasmaintervallerna för NET-markörerna myeloperoxidas ( MPO ) -DNA och citrullinerat histon H3 (H3Cit) -DNA, är förhöjda vid levercirros och hepatocellulärt karcinom (HCC) och om graderna korrelerar med vetenskapliga parametrar.
MPO- DNA, H3Cit-DNA och trombin-antitrombin (TAT) komplicerat, som en markör för koagulationsövning, har mätts med  ELISA  i plasma från 82 patienter med HCC, 95 drabbade av cirros och 50 hälsosamma kontroller. Korrelationer har gjorts med vetenskapliga parametrar och laboratoriekunskap och drabbade har antagits under en median på 22,5 månader om trombosförbättring.
H3Cit-DNA ökade avsevärt (p <0,01) i plasma från cirros (66. fyra ng/ml) och HCC (63. åtta ng/ml) patienter jämfört med hälsosamma kontroller (31. åtta ng/ml). TAT -intervall bekräftade relaterat prov (3,1, 3,7 och 0, nul µg/ml respektive p <0,01). MPO -DNA var avsevärt (p <0,01) förhöjt hos cirrosramade (0,53 OD) jämfört med kontroller (0,33 OD).
Intervaller av  MPO -DNA och H3Cit-DNA korrelerade positivt med Little one-Pugh och MELD-betyg. TAT höjdes i alla Little one-Pugh- och MELD-lag. Vid multivariabel logistisk regression har Little B och C levercirros varit opartiska förutsägare för förhöjt H3Cit-DNA i plasma. Intervaller av  MPO -DNA och H3Cit-DNA har relaterats till drabbade med eller utan historiskt förflutet av trombos eller trombbildning under hela uppföljningen.

Complement C5a des-Arg (Neo-Epitope)

MBS601718-5x01mg 5x0.1mg
EUR 3430

Complement C5a des-Arg (Neo-Epitope)

MBS602740-01mg 0.1mg
EUR 795

Complement C5a des-Arg (Neo-Epitope)

MBS602740-5x01mg 5x0.1mg
EUR 3430

Complement C3a, C3a des-Arg (Neo-Epitope)

MBS602921-01mg 0.1mg
EUR 820

Complement C3a, C3a des-Arg (Neo-Epitope)

MBS602921-5x01mg 5x0.1mg
EUR 3535

Complement C5a des-Arg (Neo-Epitope) (Biotin)

MBS6268212-01mL 0.1mL
EUR 975

Complement C5a des-Arg (Neo-Epitope) (Biotin)

MBS6268212-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4240

Complement C5a des-Arg (Neo-Epitope) (Biotin)

MBS6268213-01mL 0.1mL
EUR 975

Complement C5a des-Arg (Neo-Epitope) (Biotin)

MBS6268213-5x01mL 5x0.1mL
EUR 4240

Complement C5a des-Arg (Neo-Epitope) (PBS only)

MBS6268207-01mL 0.1mL
EUR 795

Complement C5a des-Arg (Neo-Epitope) (PBS only)

MBS6268207-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3430

Complement C5a des-Arg (Neo-Epitope) (PBS only)

MBS6268208-01mL 0.1mL
EUR 795

Complement C5a des-Arg (Neo-Epitope) (PBS only)

MBS6268208-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3430

Aggrecan (ACAN) Neoepitope

RA25082 100 ul
EUR 694.8

Rabbit Polyclonal Aggrecan Neoepitope Antibody

TA336492 100 µl Ask for price

Aggrecan (Neoepitope) rabbit polyclonal antibody

RA25082-100 100 µl Ask for price

Aggrecan Neoepitope, Affinity Purified Antibody, Rabbit

MBS555109-01mL 0.1mL
EUR 570

Aggrecan Neoepitope, Affinity Purified Antibody, Rabbit

MBS555109-5x01mL 5x0.1mL
EUR 2425

Monoclonal Antibody to human C9 neoepitope (Clone: aE11)

MBS669238-0025mg 0.025mg
EUR 185

Monoclonal Antibody to human C9 neoepitope (Clone: aE11)

MBS669238-01mg 0.1mg
EUR 350

Monoclonal Antibody to human C9 neoepitope (Clone: aE11)

MBS669238-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1570

Monocloncal Antibody to Chondroitin Sulphate Neoepitope Antibody (clone 1B5)

MBS442014-01mg 0.1mg
EUR 530

Monocloncal Antibody to Chondroitin Sulphate Neoepitope Antibody (clone 1B5)

MBS442014-5x01mg 5x0.1mg
EUR 2185

C5a/C5a des-Arg (neo-epitope), Antibody

GWB-E8C486 0.1 mg Ask for price

C5a/C5a des-Arg (neo-epitope), Antibody

GWB-D37527 0.1 mg Ask for price

Anti-Human C5a/C5a(desArg)(Neo-Epitope), PE (clone: C17/5), (Mouse IgG1 K)

MBS520693-005mg 0.05mg
EUR 345

Anti-Human C5a/C5a(desArg)(Neo-Epitope), PE (clone: C17/5), (Mouse IgG1 K)

MBS520693-5x005mg 5x0.05mg
EUR 1300

Anti-Human C5a/C5a(desArg)(Neo-Epitope), FITC (clone: C17/5), (Mouse IgG1 K)

MBS520689-01mg 0.1mg
EUR 385

Anti-Human C5a/C5a(desArg)(Neo-Epitope), FITC (clone: C17/5), (Mouse IgG1 K)

MBS520689-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1485

C5b,6 Complex

A122 50 µg/vial
EUR 242

Anti-Human C5a/C5a(desArg)(Neo-Epitope), Biotin (clone: C17/5), (Mouse IgG1 K)

MBS520717-01mg 0.1mg
EUR 365

Anti-Human C5a/C5a(desArg)(Neo-Epitope), Biotin (clone: C17/5), (Mouse IgG1 K)

MBS520717-5x01mg 5x0.1mg
EUR 1400

Anti-Human C5a/C5a(desArg)(Neo-Epitope), Purified (clone: C17/5), (Mouse IgG1 K)

MBS520703-02mg 0.2mg
EUR 485

Anti-Human C5a/C5a(desArg)(Neo-Epitope), Purified (clone: C17/5), (Mouse IgG1 K)

MBS520703-5x02mg 5x0.2mg
EUR 1945

C5B Antibody / Complement C5B

RQ6829 100ug
EUR 356.15
Description: Complement component 5 is a protein that in humans is encoded by the C5 gene. This gene encodes a component of the complement system, a part of the innate immune system that plays an important role in inflammation, host homeostasis, and host defense against pathogens. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate multiple protein products, including the C5 alpha chain, C5 beta chain, C5a anaphylatoxin and C5b. The C5 protein is comprised of the alpha and beta chains, which are linked by a disulfide bridge. Cleavage of the alpha chain by a convertase enzyme results in the formation of the C5a anaphylatoxin, which possesses potent spasmogenic and chemotactic activity, and the C5b macromolecular cleavage product, a subunit of the membrane attack complex (MAC). Mice with a homozygous mutation in this gene exhibit impaired bone fracture healing and an enhanced inflammatory response in an allergic lung disease model.

Complement C5, C5b

MBS605642-01mg 0.1mg
EUR 795

Complement C5, C5b

MBS605642-5x01mg 5x0.1mg
EUR 3430

Monkey Complement C5b (C5b) ELISA Kit

abx359593-1096tests 10 × 96 tests Ask for price

Monkey Complement C5b (C5b) ELISA Kit

abx359593-596tests 5 × 96 tests
EUR 687.5

Complement C5b antibody

10R-C142a 50 ug
EUR 473
Description: Mouse monoclonal Complement C5b antibody

Complement C5b antibody

MBS530209-005mg 0.05mg
EUR 790

Complement C5b antibody

MBS530209-5x005mg 5x0.05mg
EUR 3415

Aggrecan Neoepitope (Aggrecan Core Protein, Cartilage-specific Proteoglycan Core Protein, CSPCP, Chondroitin Sulfate Proteoglycan Core Protein 1, Chondroitin Sulfate Proteoglycan 1, AGC1, CSPG1, MSK16, ACAN)

MBS6000465-01mL 0.1(mL
EUR 810

Aggrecan Neoepitope (Aggrecan Core Protein, Cartilage-specific Proteoglycan Core Protein, CSPCP, Chondroitin Sulfate Proteoglycan Core Protein 1, Chondroitin Sulfate Proteoglycan 1, AGC1, CSPG1, MSK16, ACAN)

MBS6000465-5x01mL 5x0.1mL
EUR 3490

Human Complement fragment C5b,C5b ELISA KIT

E0369Hu-1096T 10*96T
EUR 4122

Human Complement fragment C5b,C5b ELISA KIT

E0369Hu-48wells 48 wells
EUR 300

Human Complement fragment C5b,C5b ELISA KIT

E0369Hu-596T 5*96T
EUR 2061

Human Complement fragment C5b,C5b ELISA KIT

E0369Hu-96wells 96 wells
EUR 458

Porcine complement fragment C5b,C5b ELISA KIT

E0551Po-1096T 10*96T
EUR 4122

Porcine complement fragment C5b,C5b ELISA KIT

E0551Po-48wells 48 wells
EUR 300

Porcine complement fragment C5b,C5b ELISA KIT

E0551Po-596T 5*96T
EUR 2061

Porcine complement fragment C5b,C5b ELISA KIT

E0551Po-96wells 96 wells
EUR 458

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA

KT-29512 96 tests
EUR 1032

Complement C5b 6 Complex 98%

GWB-8EAFD5 0.05 mg Ask for price

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA

KT-29509 96 tests
EUR 977

Complement C5b, 6 complex protein

32C-CP2031U 50 ug
EUR 475
Description: Purified native Complement C5b, 6 complex protein

Complement C5b, 6 complex protein

MBS537747-005mg 0.05mg
EUR 860

Complement C5b, 6 complex protein

MBS537747-5x005mg 5x0.05mg
EUR 3640

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) CLIA Kit

20-abx493637
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) CLIA Kit

20-abx493638
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx255566-96tests 96 tests
EUR 943.2

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx256035-96tests 96 tests
EUR 848.4

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

20-abx154899
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

20-abx155284
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Dog Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx355453-96tests 96 tests
EUR 1111.2

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 ELISA Kit (C5b-9)

RK03544 96 Tests
EUR 625.2

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Po-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6777.36
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in Plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Po-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 663.31
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in Plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Po-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 896.16
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in Plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Po-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3672.72
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in Plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

4-SEC350Po
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in samples from Plasma, tissue homogenates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Ra-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6149.04
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Ra-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 611.57
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Ra-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 822.24
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Ra-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3340.08
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

4-SEC350Ra
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in samples from serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9)ELISA kit

SEC350Rb-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6149.04
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9)ELISA kit

SEC350Rb-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 611.57
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9)ELISA kit

SEC350Rb-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 822.24
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9)ELISA kit

SEC350Rb-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3340.08
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

ELISA Kit for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9)

4-SEC350Rb
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in samples from Serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Rat C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

MBS8804783-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3130

Rat C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

MBS8804783-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 350

Rat C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

MBS8804783-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1710

Rat C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

MBS8804783-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 445

Pig C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

MBS8806887-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3130

Pig C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

MBS8806887-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 415

Pig C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

MBS8806887-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1710

Pig C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

MBS8806887-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 545

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) CLIA Kit

20-abx493635
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) CLIA Kit

20-abx493636
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

20-abx150871
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx254451-96tests 96 tests
EUR 848.4

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx253254-96tests 96 tests
EUR 904.8

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

20-abx153744
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Sheep Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx364480-96tests 96 tests
EUR 1111.2

Human Terminal Complement Complex C5b-9 ELISA Kit (C5b-9)

RK01017 96 Tests
EUR 625.2

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 ELISA Kit (C5b-9)

RK02656 96 Tests
EUR 625.2

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5677.8
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 572.76
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 766.8
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3090.6
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

4-SEC350Hu
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in samples from serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Mu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5834.88
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Mu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 585.7
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Mu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 785.28
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Mu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3173.76
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

4-SEC350Mu
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in samples from serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

MBS8802026-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3130

Human C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

MBS8802026-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 350

Human C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

MBS8802026-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1710

Human C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

MBS8802026-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 445

Mouse C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

MBS8804882-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3130

Mouse C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

MBS8804882-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 350

Mouse C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

MBS8804882-5x96StripWells 5x96-Strip-Wells
EUR 1710

Mouse C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

MBS8804882-96StripWells 96-Strip-Wells
EUR 445

Rabbit Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx257082-96tests 96 tests
EUR 943.2

Monkey Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx359553-96tests 96 tests
EUR 990

Simian C5b-9(Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

ELK0538-48T 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Simian C5b-9. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Simian C5b-9. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Simian C5b-9, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Simian C5b-9 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Simian C5b-9(Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

ELK0538-96T 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Simian C5b-9. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Simian C5b-9. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Simian C5b-9, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Simian C5b-9 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Monkey C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

MBS7614979-10x96StripWells 10x96-Strip-Wells
EUR 3900

Monkey C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

MBS7614979-48StripWells 48-Strip-Wells
EUR 340

Sammanfattningsvis är plasmamarkörer för NET -bildning förhöjda vid levercirros och korrelerar med examen om leverdysfunktion hos patienter med levercirros och/eller HCC. Närvaron av HCC förbättrade inte plasmaserierna för NET -markörer ytterligare jämfört med patienter med cirros enbart.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Post

Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon cinnamon) bark extract attenuates doxorubicin induced cardiotoxicity in Wistar rats

Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon kanel) barkextrakt dämpar doxorubicininducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttorCinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon kanel) barkextrakt dämpar doxorubicininducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttor

Antitumöreffekten av doxorubicin hindras av den kumulativa dosberoende kardiotoxiciteten som induceras av reaktiva syrearter under hela dess metabolism. Eftersom  Cinnamomum zeylanicum  har bekräftat antioxidantpotentialen, var målet med denna undersökning att undersöka den kardioskyddande