Azilsartan dämpar lipopolysackaridinducerad akut lungskada via Nrf2/HO-1-signalvägen

Azilsartan attenuates lipopolysaccharide-induced acute lung injury via the Nrf2/HO-1 signaling pathway
Akut lungskada (ALI) är en extrem komplikation av sepsis och hemorragisk chock med överdriven sjuklighet. Inom den aktuella forskningen undersöktes den skyddande effekten av Azilsartan på lipopolysackarid (LPS) -inducerad ALI hos möss för att upptäcka Azilsartans potentiella terapeutiska egenskap för behandling av ALI.
LPS användes för att inducera en ALI -skyltdocka hos möss. Hematoxylin-eosin (HE) färgningsavsnitt har sedan utvärderats för det patologiska tillståndet hos lungvävnader. Bronkoalveolär sköljvätska (BALF) proteinfokus, fukt/torr viktförhållanden för lungvävnader och pulmonell myeloperoxidas ( MPO ) träning har upptäckts för att ta reda på diplom av lungskador.
Mängden hela celler, makrofager och neutrofiler i BALF har räknats med hjälp av en hemocytometer, till exempel den inflammatoriska cellinfiltrationen. Lungans prestanda övervakades med hjälp av en spirometer. Koncentrationerna av interleukin-1β (IL-1β), monocytkemoattraktivt protein-1 (MCP-1) och interleukin-8 (IL-8) har beslutats med användning av enzymkopplad immunosorbentanalys ( ELISA ). Oxidativ stress utvärderades av superoxiddismutas (SOD), glutation (GSH) och malondialdehyd (MDA) koncentrationer i lungvävnaden.
Uttrycken för nukleär erytroid 2-relaterad fråga 2 (Nrf2) och hemoxygenas-1 (HO-1) har beslutats med hjälp av Western blot-utvärdering. Azilsartan-läkemedel lindrade LPS-inducerad lungvävnadsskada, förhöjt BALF-proteinfokus, förhållande mellan fuktig och torr vikt,  MPO-  träning och makrofag- och neutrofilinfiltration.
Dessutom förbättrade Azilsartan tillverkningen av inflammatoriska element (IL-1β, MCP-1 och IL-8). Azilsartan förbättrade LPS-nedsatt lung-SOD-träning, GSH-fokus och MDA-fokus. Mekaniskt aktiverade Azilsartan den LPS-nedsatta Nrf2/HO-1-signalvägen. Azilsartan-läkemedel dämpar LPS-inducerad ALI genom Nrf2/HO-1-signalvägen.

Påverkan av miRNA-30a-5p på lungfibros hos möss med Streptococcus pneumoniae En infektion med hjälp av reglering av autofagi av Beclin-1

Forskningen syftar till att observera effekten av mikroribonukleinsyra- (miRNA-) 30a-50p på lungfibros hos möss med Streptococcus pneumoniae en infektion med hjälp av reglering av autofagi av Beclin-1. Särskilda patogenfria möss har instillats med Streptococcus pneumoniae med hjälp av luftstrupen för att fastställa lungfibros-skyltdockan.
Sedan har de delats in i miRNA-30a-50p-efterlikningsgruppen (efterliknar gruppen,  n  = 10) och miRNA-30a-5p-hämmargruppen (hämmargruppen,  n  = 10), med ledningsgruppen ( n  = 10) dessutom uppsättning. Lungvävnadens fuktiga vikt/torrvikt (W/D) detekterades.
Innehållsmaterialet i tumörnekrosfaktor- a  (TNF- a ), interleukin- (IL-) 6 och myeloperoxidas ( MPO ) bestämdes med användning av enzymkopplad immunosorbentanalys ( ELISA ). Dessutom har modifieringarna inom lungutförandet indexdynamisk lungkompatibilitet (Cdyn), platåstam (Pplat) och maximal luftvägsstam (Ppeak) övervakats och gen- och proteinuttrycksintervallen har mätts genom kvantitativ PCR (qPCR) och Western blotting. Uttryckssteget för miRNA-30a-5p höjdes avsevärt inom mimics-gruppen ( p  <0,05), dock utomordentligt lågt inom inhibitorgruppen ( p  <0,05).
Efterlikningsgruppen hade tydligt ökade intervall av serumaminotransferas (AST), glutamipyruviskt transaminas (GPT), alkaliskt fosfatas (ALP) och lungvävnad W/D ( p  <0,05). Dessutom har expressionsområdena för TNF- a , IL-6 och  MPO ökat  särskilt inom mimics-gruppen, medan deras uttrycksintervall bekräftade de alternativa situationerna inom inhibitorgruppen ( p  <0,05).
I linje med HE -färgningsresultaten hade hämmargruppen organiserat ordnade celler, medan efterlikningsgruppen uppvisade lungskador, lungödem, extremt inflammatoriskt svar och alveolär trängsel. Inom hämmargruppen var Cdyn anmärkningsvärt förhöjd, men Pplat och Ppeak minskade signifikant ( p  <0,05).
Inhibitorgruppen uppvisade dessutom förhöjda budbärar-RNA (mRNA) -intervall för Beclin-1 och LC3, sänkta mRNA-intervall för  α -SMA och p62, ett förhöjt proteinstad i Beclin-1 och ett markant minskat proteinsteg på p62 ( p  < 0,05). Att tysta miRNA-30a-5p-uttryck kan främja uttrycket av Beclin-1 för att påskynda förekomsten av autofagi och därigenom behandla lungfibros hos möss med Streptococcus pneumoniae en infektion.
 Azilsartan dämpar lipopolysackaridinducerad akut lungskada via Nrf2/HO-1-signalvägen

Lonicerin riktar sig mot EZH2 för att lindra ulcerös kolit genom autofagimedierad NLRP3 inflammasominaktivering

Avvikande aktivering av NLRP3 -inflammasom i kolonmakrofager associerar starkt med förekomsten och utvecklingen av ulcerös kolit. Även om man har tänkt att koncentrera sig på NLRP3 -inflammasom är ett möjligt botemedel, förblir den bakomliggande mekanismen med vilken väg tarmirritationen moduleras kontroversiell.
Genom att specialisera oss på flavonoid lonicerin fanns en av de avgörande betydande beståndsdelarna i en utdragen historisk antiinflammatorisk och anti-infektiös ört  Lonicera japonica  Thunb., Just här rapporterar vi dess terapeutiska inverkan på tarmirritation genom att binda till förstärkare av zeste homolog 2 (EZH2) histonmetyltransferas. EZH2-medierad modifiering av H3K27me3 främjar uttrycket av autofagrelaterat protein 5, vilket i flipp resulterar i förbättrad autofagi och påskyndar autolysosomförmedlad NLRP3-nedbrytning.
Mutationer av EZH2 -rester (His129 och Arg685) som indikeras av den dynamiska simuleringsforskningen har upptäckt att enormt minska den skyddande effekten av lonicerin. Extra viktigt,  in vivo-  forskning bekräftar att lonicerin dosberoende stör det komplicerade mötet NLRP3-ASC-pro-caspase-1 och lindrar kolit, vilket äventyras genom administrering av EZH2-överuttrycksplasmid.
Således presenterade dessa fynd kollektivt scenen för ytterligare övervägande av lonicerin som ett antiinflammatoriskt epigenetiskt medel och föreslår att EZH2/ATG5/NLRP3-axeln kan fungera en ny teknik för att stoppa ulcerös kolit utöver olika inflammatoriska sjukdomar.

Neutrofila extracellulära fällor hos patienter med levercirros och hepatocellulärt karcinom

Neutrofila extracellulära fällor (NET) är webbliknande konstruktioner som består av DNA, histoner och granulatproteiner, som lanseras från neutrofiler vid trombbildning, irritation och de flesta cancerformer. Vi begärde om plasmaintervallerna för NET-markörerna myeloperoxidas ( MPO ) -DNA och citrullinerat histon H3 (H3Cit) -DNA, är förhöjda vid levercirros och hepatocellulärt karcinom (HCC) och om graderna korrelerar med vetenskapliga parametrar.
MPO- DNA, H3Cit-DNA och trombin-antitrombin (TAT) komplicerat, som en markör för koagulationsövning, har mätts med  ELISA  i plasma från 82 patienter med HCC, 95 drabbade av cirros och 50 hälsosamma kontroller. Korrelationer har gjorts med vetenskapliga parametrar och laboratoriekunskap och drabbade har antagits under en median på 22,5 månader om trombosförbättring.
H3Cit-DNA ökade avsevärt (p <0,01) i plasma från cirros (66. fyra ng/ml) och HCC (63. åtta ng/ml) patienter jämfört med hälsosamma kontroller (31. åtta ng/ml). TAT -intervall bekräftade relaterat prov (3,1, 3,7 och 0, nul µg/ml respektive p <0,01). MPO -DNA var avsevärt (p <0,01) förhöjt hos cirrosramade (0,53 OD) jämfört med kontroller (0,33 OD).
Intervaller av  MPO -DNA och H3Cit-DNA korrelerade positivt med Little one-Pugh och MELD-betyg. TAT höjdes i alla Little one-Pugh- och MELD-lag. Vid multivariabel logistisk regression har Little B och C levercirros varit opartiska förutsägare för förhöjt H3Cit-DNA i plasma. Intervaller av  MPO -DNA och H3Cit-DNA har relaterats till drabbade med eller utan historiskt förflutet av trombos eller trombbildning under hela uppföljningen.

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

20-abx154899
 • EUR 9493.20
 • EUR 5058.00
 • EUR 1167.60
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

20-abx155284
 • EUR 8684.40
 • EUR 4626.00
 • EUR 1074.00
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Dog Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx355453-96tests 96 tests
EUR 1111.2

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Po-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6777.36
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in Plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Po-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 663.31
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in Plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Po-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 896.16
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in Plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Po-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3672.72
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in Plasma, tissue homogenates and other biological fluids.

Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

4-SEC350Po
 • EUR 6837.60
 • EUR 3613.20
 • EUR 896.40
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in samples from Plasma, tissue homogenates and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Ra-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6149.04
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Ra-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 611.57
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Ra-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 822.24
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Ra-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3340.08
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

4-SEC350Ra
 • EUR 6210.00
 • EUR 3280.80
 • EUR 823.20
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Rat Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in samples from serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9)ELISA kit

SEC350Rb-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 6149.04
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9)ELISA kit

SEC350Rb-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 611.57
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9)ELISA kit

SEC350Rb-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 822.24
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9)ELISA kit

SEC350Rb-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3340.08
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

ELISA Kit for Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9)

4-SEC350Rb
 • EUR 6210.00
 • EUR 3280.80
 • EUR 823.20
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in samples from Serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Rat Terminal Complement Complex C5b-9 ELISA Kit (C5b-9)

RK03544 96 Tests
EUR 625.2

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) CLIA Kit

20-abx493635
 • EUR 9567.60
 • EUR 5095.20
 • EUR 1177.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) CLIA Kit

20-abx493636
 • EUR 9567.60
 • EUR 5095.20
 • EUR 1177.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Complement C5b,6, purified

C57A15N-10 10 ug
EUR 489.6

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx253254-96tests 96 tests
EUR 904.8

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx254451-96tests 96 tests
EUR 848.4

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

20-abx150871
 • EUR 8853.60
 • EUR 4719.60
 • EUR 1093.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Sheep Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx364480-96tests 96 tests
EUR 1111.2

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

20-abx153744
 • EUR 8853.60
 • EUR 4719.60
 • EUR 1093.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5677.8
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 572.76
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 766.8
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3090.6
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

4-SEC350Hu
 • EUR 5738.40
 • EUR 3031.20
 • EUR 768.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in samples from serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Mu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5834.88
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Mu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 585.7
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Mu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 785.28
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

SEC350Mu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 3173.76
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in serum, plasma and other biological fluids.

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

4-SEC350Mu
 • EUR 5895.60
 • EUR 3114.00
 • EUR 786.00
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) in samples from serum, plasma and other biological fluids with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human Terminal Complement Complex C5b-9 ELISA Kit (C5b-9)

RK01017 96 Tests
EUR 625.2

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 ELISA Kit (C5b-9)

RK02656 96 Tests
EUR 625.2

Rabbit Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx257082-96tests 96 tests
EUR 943.2

Monkey Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx359553-96tests 96 tests
EUR 990

Simian C5b-9(Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

ELK0538-48T 48T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Simian C5b-9. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Simian C5b-9. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Simian C5b-9, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Simian C5b-9 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Simian C5b-9(Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

ELK0538-96T 96T Ask for price
Description: The test principle applied in this kit is Sandwich enzyme immunoassay. The microtiter plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Simian C5b-9. Standards or samples are added to the appropriate microtiter plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Simian C5b-9. Next, Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added, only those wells that contain Simian C5b-9, biotin-conjugated antibody and enzyme-conjugated Avidin will exhibit a change in color. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Simian C5b-9 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve.

Chicken Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx356513-96tests 96 tests
EUR 990

Rat terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

CN-01748R1 96T
EUR 573.6

Rat terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

CN-01748R2 48T
EUR 394.8

Rat terminal complement complex C5b-9, TCC C5b-9 ELISA Kit

CSB-E08709r-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat terminal complement complex C5b-9, TCC C5b-9 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rat terminal complement complex C5b-9, TCC C5b-9 ELISA Kit

1-CSB-E08709r
 • EUR 1080.00
 • EUR 6571.20
 • EUR 3480.00
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rat terminal complement complex C5b-9, TCC C5b-9 in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Pig terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9)ELISA Kit

CSB-E15837p-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Pig terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Pig terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9)ELISA Kit

1-CSB-E15837p
 • EUR 964.80
 • EUR 6118.80
 • EUR 3244.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Pig terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9) in samples from serum, plasma, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Rat terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9)ELISA Kit

GA-E0467RT-48T 48T
EUR 380.4

Rat terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9)ELISA Kit

GA-E0467RT-96T 96T
EUR 595.2

ELISA kit for Pig C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9)

ELK7917 1 plate of 96 wells
EUR 631.2
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Terminal Complement Complex C5b-9 from Pig in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

ELISA kit for Rat C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9)

ELK5806 1 plate of 96 wells
EUR 518.4
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Terminal Complement Complex C5b-9 from Rat in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

Rat terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9)ELISA Kit

QY-E11185 96T
EUR 433.2

Rat terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

EKC39756-48T 48T
EUR 597.24

Rat terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

EKC39756-5x96T 5x96T
EUR 4052.7

Rat terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

EKC39756-96T 96T
EUR 853.2

Pig terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9)ELISA Kit

EKC38344-48T 48T
EUR 535.99

Pig terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9)ELISA Kit

EKC38344-5x96T 5x96T
EUR 3637.08

Pig terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9)ELISA Kit

EKC38344-96T 96T
EUR 765.7

Rat terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

YLA0570RA-48T 48T
EUR 465

Rat terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

YLA0570RA-96T 96T
EUR 600

Rat terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

SL0667Ra -
EUR 498

Rat TCC C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

EKE62284-5x96T 5x96T
EUR 3124.08

Rat TCC C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

EKE62284-96T 96T
EUR 657.7

Rat terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9) ELISA Kit

NSL1209r 96 Tests
EUR 498

Human Terminal Complement Complex C5b-9 (TCC C5b-9) CLIA Kit

abx195986-96tests 96 tests
EUR 990

Goat Terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9) ELISA Kit

NSL0109Gt 96T
EUR 528

Human terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

201-12-0322 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Mouse terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

CN-02625M1 96T
EUR 583.2

Mouse terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

CN-02625M2 48T
EUR 403.2

Human terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

CN-03807H1 96T
EUR 567.6

Human terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

CN-03807H2 48T
EUR 387.6

Mouse terminal complement complex C5b-9, TCC C5b-9 ELISA Kit

CSB-E08710m-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse terminal complement complex C5b-9, TCC C5b-9 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Mouse terminal complement complex C5b-9, TCC C5b-9 ELISA Kit

1-CSB-E08710m
 • EUR 964.80
 • EUR 6118.80
 • EUR 3244.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Mouse terminal complement complex C5b-9, TCC C5b-9 in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Mouse TCC C5b-9(Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

EM1392 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 0.188 ng/ml

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9(TCC C5b-9)ELISA Kit

GA-E0650MS-48T 48T
EUR 403.2

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9(TCC C5b-9)ELISA Kit

GA-E0650MS-96T 96T
EUR 640.8

Human terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9)ELISA Kit

GA-E0338HM-48T 48T
EUR 346.8

Human terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9)ELISA Kit

GA-E0338HM-96T 96T
EUR 559.2

Human TCC C5b-9(Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

EH3858 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Homo sapiens;Sensitivity: 18.75pg/ml

ELISA kit for Mouse C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9)

ELK5905 1 plate of 96 wells
EUR 518.4
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Terminal Complement Complex C5b-9 from Mouse in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

ELISA kit for Human C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9)

ELK3025 1 plate of 96 wells
EUR 518.4
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Terminal Complement Complex C5b-9 from Human in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

Mouse terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9)ELISA Kit

QY-E21438 96T
EUR 433.2

Human terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9)ELISA Kit

QY-E02139 96T
EUR 433.2

Human terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

YLA1582HU-48T 48T
EUR 435

Human terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

YLA1582HU-96T 96T
EUR 562.5

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (TCC C5b-9)ELISA Kit

YLA0956MO-48T 48T
EUR 465

Mouse Terminal Complement Complex C5b-9 (TCC C5b-9)ELISA Kit

YLA0956MO-96T 96T
EUR 600

Human TCC C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

EKE61044-5x96T 5x96T
EUR 3124.08

Human TCC C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

EKE61044-96T 96T
EUR 657.7

Mouse TCC C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

EKE61794-5x96T 5x96T
EUR 3124.08

Mouse TCC C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

EKE61794-96T 96T
EUR 657.7

Mouse terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

EKC40502-48T 48T
EUR 535.99

Mouse terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

EKC40502-5x96T 5x96T
EUR 3637.08

Mouse terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

EKC40502-96T 96T
EUR 765.7

Human terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

SL1670Hu 96 Tests
EUR 468

Mouse terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

SL0515Mo -
EUR 528

Human TCC C5b-9(Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

EKF60447-48T 48T
EUR 396.9

Human TCC C5b-9(Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

EKF60447-5x96T 5x96T
EUR 2693.25

Human TCC C5b-9(Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

EKF60447-96T 96T
EUR 567

Mouse TCC C5b-9(Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

EKF57824-48T 48T
EUR 396.9

Mouse TCC C5b-9(Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

EKF57824-5x96T 5x96T
EUR 2693.25

Mouse TCC C5b-9(Terminal Complement Complex C5b-9) ELISA Kit

EKF57824-96T 96T
EUR 567

Human terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9) ELISA Kit

NSL1633Hu 96 wells
EUR 468

Mouse terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9)ELISA Kit

NSL1260m 96 Test
EUR 528

Guinea pig Terminal Complement Complex C5b-9 (C5b-9) ELISA Kit

abx357366-96tests 96 tests
EUR 990

Rabbit terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9)ELISA Kit

CSB-E15838Rb-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rabbit terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9) in samples from serum, plasma. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Rabbit terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9)ELISA Kit

1-CSB-E15838Rb
 • EUR 964.80
 • EUR 6118.80
 • EUR 3244.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Rabbit terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9) in samples from serum, plasma. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Canine terminal complement complex C5b-9, TCC C5b-9 ELISA Kit

ELA-E0796d 96 Tests
EUR 1113.6

Canine terminal complement complex C5b-9,TCC C5b-9 ELISA Kit

QY-E70007 96T
EUR 511.2

Rabbit terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9)ELISA Kit

EKC38547-48T 48T
EUR 535.99

Rabbit terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9)ELISA Kit

EKC38547-5x96T 5x96T
EUR 3637.08

Rabbit terminal complement complex C5b-9 (TCC C5b-9)ELISA Kit

EKC38547-96T 96T
EUR 765.7

Canine Terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9) ELISA Kit

NSL0943Ca 1038 wells
EUR 528

Bovine Terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9) ELISA Kit

NSL0910Bo 96 T
EUR 528

Rat terminal complement complex C5b- 9, TCC C5b- 9 ELISA Kit

ELA-E0796r 96 Tests
EUR 1063.2

Chicken Terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9) ELISA Kit

NSL0198Ch 293 T
EUR 528

Porcine Terminal complement complex C5b-9(TCC C5b-9) ELISA Kit

NSL0102Po 96T
EUR 528

ELISA kit for Rat TCC C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9)

E-EL-R0951 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Rat TCC C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

CLIA kit for Human TCC C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9)

E-CL-H1098 1 plate of 96 wells
EUR 700.8
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Human TCC C5b-9 (Terminal Complement Complex C5b-9) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

Sammanfattningsvis är plasmamarkörer för NET -bildning förhöjda vid levercirros och korrelerar med examen om leverdysfunktion hos patienter med levercirros och/eller HCC. Närvaron av HCC förbättrade inte plasmaserierna för NET -markörer ytterligare jämfört med patienter med cirros enbart.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Related Post

ELISA-detektion av MPO-DNA-komplex i mänsklig plasma är felbenägen och ger begränsad information om neutrofila extracellulära fällor bildade in vivo

ELISA-detektion av MPO-DNA-komplex i mänsklig plasma är felbenägen och ger begränsad information om neutrofila extracellulära fällor bildade in vivoELISA-detektion av MPO-DNA-komplex i mänsklig plasma är felbenägen och ger begränsad information om neutrofila extracellulära fällor bildade in vivo

Under de föregående åren har neutrofila extracellulära fällor (NET) bevisats bidra till tillstånd av akut och kontinuerlig inflammatorisk sjukdom. De består av utdriven kromatin och pryds av neutrofila proteiner. På grund

Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon cinnamon) bark extract attenuates doxorubicin induced cardiotoxicity in Wistar rats

Cinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon kanel) barkextrakt dämpar doxorubicininducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttorCinnamomum zeylanicum Blume (Ceylon kanel) barkextrakt dämpar doxorubicininducerad kardiotoxicitet hos Wistar -råttor

Antitumöreffekten av doxorubicin hindras av den kumulativa dosberoende kardiotoxiciteten som induceras av reaktiva syrearter under hela dess metabolism. Eftersom  Cinnamomum zeylanicum  har bekräftat antioxidantpotentialen, var målet med denna undersökning att undersöka den kardioskyddande